ارزیابی عملکرد مالی

فرضیه هشتم: بین نرخ ارز و سپرده های کوتاه مدت رابطه منفی معناداری وجود دارد. که برای آزمون فرضیه های چهارم تا هشتم از مدل رگرسیونی شماره (2) استفاده شده است.
فرضیه نهم: بین شاخص سهام و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دهم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های بلند مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه یازدهم: بین تغییرات نرخ سود سپرده های کوتاه مدت و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوازدهم: بین نرخ ارز و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.که به منظور بررسی فرضیه های ششم تا نهم از مدل رگرسیونی شماره (3) استفاده می گردد.
3-4) تعریف نظری متغیرهای تحقیق
3-4– 1 متغیر وابسته:
گروه متغیر های وابسته: حجم سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت، صورت های مالی بانک های خصوصی
3-4-2 متغیرهای مستقل:
گروه متغیرهای مستقل: شاخص سهام، نرخ آزاد ارز، نرخ سود سپرده
3-5 تعریف عملی متغیرها:
3-5– 1 متغیر وابسته:
در این تحقیق سپرده کوتاه مدت، به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع به کارگرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسرحق الوکاله پرداخت نماید.
سپرده بلندمدت: افتتاح حساب بلندمدت برای اشخاص حقوقی به وسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبرمی باشند بلامانع است.
صورت های مالی: عبارتند از خلاصه عملیات تامین مالی و فعالیت های سرمایه گذاری در موسسه (شرکت) است. صورت های مالی باید اطلاعات مفید هم برای سرمایه گذاران و هم برای اعتباردهندگان در تصمیم گیری به اعتبار دادن و سرمایه گذاری و تصمیم های دیگر تهیه کنند.
این مزیت یعنی اینکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می توانند از صورت های مالی برای پیش بینی، مقایسه و ارزیابی مبلغ یا زمان، عدم قطعی نبودن جریان های نقدی بالقوه (احتمالی) استفاده کنند. به عبارت دیگر صورت های مالی تهیه می کنند. اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی درآمدهای آینده یک شرکت و بنابراین جریان های نقدی موردانتظار که از آن درآمدها حاصل می شوند.
ارزیابی عملکرد مالی بانکها:
مطالعات پیشینه پژوهش نشان داد که دستگیر و همکاران ( 2012 ) در پژوهش خود از متغیرهای نسبت بدهی، نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه، نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه، سود خالص به فروش، بازده داراییها، گردش مجموع داراییها، بازدهی سرمایه، نسبت آنی جهت ارزیابی عملکرد و تحلیل صورتهای مالی نموده اند. با بررسی تحقیقات گذشته در داخل و خارج، تعداد 10 نسبت مالی (جدول شماره 1-3) براساس این چهار معیار شناسایی می گردد. از میان نسبت های مالی برای استفاده در مدل، نسبت هایی را که افزایش آنها برای ما مطلوب است به عنوان خروجی و معیارهایی را که مطلوب ما کاهش آنهاست، ورودی می نامند. اما با توجه به اینکه پژوهش حاضر، برآن است تا با استفاده از مدلهای داده های تلفیقی (پانل دیتا) به ارزیابی عملکرد مالی تعداد 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد، به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات صورت های مالی، صرفاً از متغیر سودآوری و نسبت های مالی مربوط به آن به عنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد بانک های تجاری استفاده خواهد شد.
جدول شماره 3-1) : نسبت صورتهای مالی بانکها و متغیرهای اندازه گیری آنها