ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی

2-4-مروری بر تحقیقات پیشین
2-4-1- تحقیقات داخلی
ابطحی ، سید حسین و میر سجیل پیدایی(1386) در پژوهشی تحت عنوان ” شیوه های ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها ” از روش ارزشیابی ، سیستمی ( CIPPO) به عنوان یک روش قدیمی و کامل برای ارزشیابی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی نام برده اند.
ابطحی ، سید حسین و میر مهرداد پیدایی(1387) در پژوهشی به عنوان “شیوه های نوین ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها ” از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) نامبرده و ذکر شده که این روش به همراه روش های ارزشیابی (1-مدل هدف مدار تایلر 2- روش ادیورنه 1 3-روش دفیلیپس 2 4- روش کرک پاترک 5- مدل آزمایش اجتماعی
1-Ediorrne
2-Dephilips
6- مدل ارزشیابی مبتنی بر مدافعه 7- مدل سالیوان 8- روش TV.S2 ) می تواند پاسخگوی
اثربخشی یا عدم اثر بخشی برنامه های آموزشی باشد همچنین محقق بیان می دارد که روش های مزبور اغلب نقش های تربیتی و اثربخشی را از ابتدای شروع آموزش تا مدت ها پس از آموزش را در بر می گیرد.
محمدی ، سعید ( 1389) در پژوهشی تحت عنوان “راه کارهای افزایش بهره وری “از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) نامبرده است و از این روش با عنوان روشی امتحان شده ، دقیق و همه جانبه یاد می کند که اگر به دقت این روش به کار گرفته شود می تواند نتایج سود مند و کاربردی داشته باشد.
2-4-2- تحقیقات خارجی
جودیت کالدر(2002)در مقاله ای تحت عنوان “به کار گیری روش های چند گانه ارزیابی توسعه امور مشارکتی در کارگاه ها”می نویسد:مهارت ارزیاب در استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO))بسیار مهم است.ومی تواند بابه کارگیری چند روش ارزشیابی به نتایج سودمندی دست یابد. جمع اوری اطلاعات دقیق در به کارگیری روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) بسیار حائز اهمیت است وبرداشتن با اطمینان پنج گام ارزیابی می تواند مشکلات برنامه رامشخص سازد،وهمچنین به وضوح بیان می داردکه کدام مرحله احتیاج به بازبینی دارد.
در ارزشیابی آموزش روشهای توسعه امور مشارکتی درکارگاه ها در مرحله چهارم ارزشیابی (نتیجه) productنشان داده شدکه درمحل کار آموزش های داده شده جوابگوی انجام امور مشارکتی نبوده و کار گران پس از مدتی مجددا به انجام کارهای فردی روی می آورند.
دانشگاه غربی میشیگان(2003)در تحقیقی با عنوان” ارزیابی آموزش های پزشکی با استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO))”مراحل مختلف آموزش پزشکی را با این روش مورد ارزیابی قرار دادند و به این نتیجه رسیدندکه آموزش های پزشکی درمرحله(فرایند) Processباید تجدیدنظر شود وبرای بهبوداجرای برنامه اقدام نمایند.و مراحلی از برنامه که باعث اتلاف وقت وصرف هزینه می شد حذف شودوبرخی مراحل عملی دراجرای برنامه های آموزشی را تقویت نمایند.
مایکل مور(2009)مدیر مشهور وناموربرنامه های دانشگاهی در ارزیابی اهداف کلی آموزش دانشگاهی ایالت متحده آمریکا با استفاده از روش سیستمی ارزشیابی CIPPO))به این نتیجه رسیده است که تغییرات درهر یک از مراحل پنجگانه محتوا-داده-فرایند-برون داد واسطه ای –برون داد نهایی(بازخورد)صورت بگیردبا ارزیابی مجدد برنامه باید تغییرات را اعمال کرد.
باید در هر مرحله که هدف نهایی را پوشش نمی دهد بازنگری کردوبا نگاهی دوباره به تنظیم وتغییر برنامه پرداخت.
کیو یانگ نسینگ،شی جر لیو،هولین تسای،تین شنگ تسای محققین دانشگاه ترینگتون تایوان(2010)طی پژوهش”استفاده از مدل ارزشیابی سیستمی(CIPPO)درارزیابی دوره آموزشی مهندسی نانو تکنولوژی”به این نتیجه رسیدند که در مرحله سوم ارزشیابی (process) فرایند واجرای آموزش از سوی اساتید بی صبری،کم طاقتی و ناشکیبایی دیده میشود.
با کشف این موضوع مسئولان دانشگاه درصددرفع معضل برآمدند.
این که از روش ارزشیابی سیستمی (CIPPO) برای نقد و بررسی سوره ای از قرآن کریم استفاده شود و آیات سوره ای از قرآن با این روش تحلیل شود در این تحقیق برای نخستین بار صورت می گیرد که با یاری خداوند متعال و با پیشنهاد و تایید اساتید و صاحب نظران بزرگوار حوزه و دانشگاه برای این پژوهش سوره مبارکه انشراح که دارای مضامین تربیتی و مدیریتی والایی می باشد انتخاب گردید.

فصل سوم:
روش شناسی
3-1- مقدمه
در این فصل روش تحقیق، و دلایل به کارگیری استفاده از 6 تفسیر معتبر قرآن کریم (1- تفسیر راهنما آیت ا… هاشمی رفسنجانی 2- تفسیر نسیم حیات، استاد ابوالفضل بهرام پور 3- تفسیر مجمع البیان، طبرسی (ره) 4- تفسیر نوین، استاد محمدتقی شریعتی 5- تفسیر المیزان، علامه محمّد حسین طباطبایی 6- تفسیر نمونه آیت ا… مکارم شیرازی) و ارجحیت این تفاسیر نسبت به سایر منابع تفسیری عنوان می گردد.
همچنین شیوه استخراج و تدوین منشور تربیتی، مدیریتی از متن سوره مبارکه انشراح به کمک مدل ارزشیابی سیستمی CIPPO بیان می گردد.