ارزش افزوده اقتصادی

4-6-1) روش آزمون فرضیه تحقیق در مدل اول :
همان طور که قبلا اشاره شد این تحقیق در مدل اول مشتمل بر سه متغیر است. مدل اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:
Rit=α0+ βi Xit/MVit-1+ ε0 (4-15)
4-6-1-1) اجزای مدل اول:
ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات بر بازده سهام مؤثرند.
به منظور آزمون محتوای اطلاعاتی فرضیه فوق، مدل رگرسیون زیر برازش می شود:
(4-16)
فرضیات آماری تحقیق را می توان به شرح زیر به منظور آزمون ضریب رگرسیون ارائه نمود:
(4-17)
اگر ضریب b1در معادله فوق در سطح اطمینان 95% معنی دار باشد، این مسئله بیانگر ارتباط معنادار بازده سهام و اجزای مدل فوق بوده و نیز به معنای تایید محتوای اطلاعاتی آنها و بار اطلاعاتی شان برای توضیح دهندگی بازدهی سهام می باشد. از سوی دیگر ضریب b1 معنادار و مخالف صفر بیانگر تایید فرض H1 می باشد.لازم به ذکر است که جهت آزمون معنی دار بودن ضریب b1 از آماره t استفاده می شود.
4-6-2) نتایج آزمون F لیمر برای مدل اول:
همانطور که در بند 4-6-1 بیان شد در صورتی که مقدار F بدست آمده از F جدول بیشتر باشد. باید از روش داده های تابلویی استفاده کنیم.در غیر اینصورت باید از روش داده های تلفیقی استفاده نماییم. مقدار P.Value برای F لیمر عدد0050/0 می باشد که حاکی از استفاده از روش داده های تابلویی می باشد. در ادامه باید آزمون هاسمن صورت پذیرید که در ذیل بدان اشاره خواهدشد.(برای مشاهده نتایج به شکل 4-10 مراجعه نمایید.)
4-6-3) نتایج آزمون هاسمن برای مدل اول:
در این قسمت برای تعیین استفاده از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شد. مقدار P.Value برای آزمون هاسمن عدد 0000/0 می باشد که این مقدار حاکی از استفاده از روش اثرات ثابت می باشد. بنابراین روش اثرات ثابت پذیرفته می شود. در ادامه باید آزمون رگرسیون با روش داده های تابلویی- اثرات ثابت انجام شود.(برای مشاهده نتایج به شکل4-10 مراجعه نمایید.)
4-6-4) نتایج آزمون رگرسیون برای مدل اول:
همانطور که قبلاً اشاره شد با توجه به فزونی تعداد بنگاه از تعدادسالهای موردنظر(66 شرکت،درطی 8سال) مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد که باید هنگام انجام رگرسیون به آن توجه نمود. این مشکل با استفاده از روش رگرسیون GLS رفع می شود.نتایج آزمون به شرح زیر می باشد:
با توجه به مبانی نظری بیان شده که انتظار برآن بود که رابطه متغیر های مدل اول با بازده سهام رابطه مثبتی باشد اما همانطور که نتایج در شکل 4-10 نشان می دهد، در رابطه با ارزش افزوده اقتصادی مقدار P.value عدد 1438/0 می باشد که از 05/0 بیشتر است بنابراین فرض صفر، پذیرفته می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنادار بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام رد می شود. در رابطه با سود خالص مقدار P.value عدد0000/0 می باشد که از05/0 کمتر است بنابراین فرض صفر، رد می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنا دار بین سود خالص و بازده سهام پذیرفته می شود. در رابطه با سود عملیاتی بعد از کسر مالیات مقدار P.value عدد0075/0 می باشد که از 05/0 کمتر است بنا براین فرض صفر، رد می شود و فرض مقابل مبنی بر ارتباط معنا دار بین سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و بازده سهام پذیرفته می شود.
درباره اعتبار کلی مدل رگرسیون با توجه با مقدارF می توان بیان نمود که مدل از لحاظ آماری معنادار می باشد. مقدار آزمون دوربین واتسون 1.7527 می باشد.حاکی از عدم وجود خودهمبستگی می باشد.
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می‏توان رابطه بین دو متغیر x و y را توضیح داد. این ضریب شاخصی است که بیانگر درصد تغییرات برازش توسط معادله رگرسیون است. بعبارت دیگر  این شاخص نشان می‏دهد که چند درصد مقادیر پیش‏بینی شده متغیر وابسته با مقادیر واقعی انطباق دارد. در این مدل رگرسیونی می توان بیان نمود که 68% از تغییرات در متغیر وابسته بواسطه مدل رگرسیون برازش شده، قابل تعیین است.
شکل 4-10
مدل اول:
نوع آزمون
مقدار محاسبه شده آماری
مقدار P.Value