ارزش افزوده اقتصادی

رابطه13-2
Capital = مبلغ سرمایه(بدهی بهره دار + حقوق صاحبان سهام)
NOPAT=سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات+ تعدیلات حسابداری
بنابر این ارزش افزوده اقتصادی (EVA) از طریق رابطه زیر بدست خواهد آمد:
رابطه14-2
EVA= (r-c) ×Capita
6-2) بخش پنجم: سوابق تحقیق
1-6-2) پژوهش های مشابه انجام شده در داخل
در بررسی های کلی در مقالات ، مجلات ، سایت های اینترنتی ، پایان نامه های دانشگاهی و … تعداد محدودی پژوهش مشابه موضوع پژوهش یافت شد که علت آن جدید بودن موضوع حاضر در کشور می باشد و مدل های ارائه شده درسطح دنیا در چند سال اخیر به جامعه علمی جهان ارائه شده است.
1-1-6-2) انوری رستمی و همکاران ( سال 1382)
علی اصغر انوری رستمی و محمدرضا رستمی در این مقاله ضمن تعریف سرمایه فکری و تبین اجزاء تشکیل دهنده آن در شرکت ها ، مدل ها و روش های مختلف اندازه گیری و سرمایه های فکری نیز مورد نقد و بررسی و ارزیابی مقایسه ای و تطبیق قرار گرفته اند. بنا به اهمیت تعیین ارزش
سرمایه های فکری ،در انتهای مقاله ، مدل ها و روشهای ارزش گذاری کمی متعدد و ساده ای پیشنهاد گردیده است . مدلهای پیشنهادی به دلیل بهره گیری از داده ها و فرایندهای ساده ، از قابلیت کاربرد و سهولت محاسباتی فراوانی برخوردار می باشند و در بخش پایانی مقاله خود این چنین نتیجه گرفته است که ،موفقیت روز افزون و بهره وری فزاینده اقتصادی – تجاری شرکتهای نوین مرهون توجه و محوریت بخشیدن به دانش در آنها می باشد.
در تعریف سرمایه فکری می توان گفت به آن بخشی از سرمایه ها و داراییهای شرکت که مبتنی بر دانش است ، سرمایه فکری اطلاق می شود. سرمایه فکری هم می تواند شامل دانش و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن بشمار آید. با شناخت ماهیت ، اجزاء ، مدل ها و روش های سنجش ، اندازه گیری و ارزش گذاری سرمایه های فکری ، امکان طرح ریزی و بهینه سازی و کنترل و نظارت مستمر بر آن شرکت مهیا خواهد شد . با طرح مفهوم ارزش سرمایه فکری شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکتها ، با ارزش سرمایه فکری آنها تبیین خواهد شد. شرکتها یی با دارایی های ملموس کم ولی در عین حال برخوردار از ارزش دفتری بالا را
می توان با سرمایه فکری موجود در آنها با سهولت بیشتری تبیین نمود. پارامتر ها و متغیرهای بکار رفته در مدلها و روشهای پیشنهادی به شرح زیر می باشد:
(Rc) : درآمد شرکت
(R1) : درآمد شرکتهای موجود در صنعت مشابه با شرکت
(WACC) : متوسط هزینه های تامین مالی شرکت
(Icµ) : متوسط درامد شرکت طی دوره زمانی T
(IIµ) : متوسط درآمدهای شرکت های صنعت طی دوره زمانی T
(WCCTµ) : متوسط هزینه های تامین مالی شرکت طی دوره زمانی T
(IC) : ارزش سرمایه های فکری شرکت
(µc) : متوسط بازده صنعت طی دوره زمانی T
(µI) : متوسط بازده صنعت طی دوره زمانی T
(TA) : متوسط ارزش کل دارایی های شرکت طی دوره زمانی T