ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده

در این فصل در ابتدا به بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق پرداخته شد. همانگونه که نتایج نشان میدهند برتری شاخص های جدید ارزیابی عملکرد نسبت به شاخص های سنتی مبهم است. در ادامه فصل ضمن تحلیل نتایج تحقیق، محدودیتهایی که در تعمیم نتایج حاصل از تحقیق بایستی مد نظر قرار گیرد، بیان شد. در پایان فصل پیشنهاهایی برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه گردید.
منابع و مآخذ
الف . منابع فارسی
آذر، عادل، مومنی، منصور، (1385)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد 2، تهران، انتشارات سمت.
اکبری،نوردین.(1387).«اثرتورم برارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد»، پایان نامه کارشناسی ارشدحسابداری.دانشگاه اصفهان.
انواری رستمی،علی اصغر.(1383).«بررسی ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی عملیاتی با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 37، ص ص 3-21
اوجین اف،بریگام.(1382).مدیریت مالی میانه.مترجم علی پارسائیان،نشرترمه.
ایزدی نیا،ناصر.(1382).«ارزشیابی واحدهای تجاری با استفاده از مدل های ارزش افزوده اقتصادی و جریان نقدی آزاد و تعیین شکاف قیمت و ارزش سهام »، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی
ایزدینیا،ناصر.(1384)،«نقدی بر معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و پیشنهاد معیارهای ارزش افزوده اقتصادی و جریانهای آزاد نقدی برای گزارشگری ارزشهای واحد تجاری»، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان ،شماره 36.
ترابی،محمدحسین(1386).«بررسی رابطه بازده سهام با ارزش افزوده اقتصادی ، سود هرسهم و جریان نقدی عملیاتی»،پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری.دانشگاه آزاد مبارکه اصفهان.
جلیلی،محمد.( 1380).«کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی »، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه امام صادق ( ع )
جهان خانی،علی و اصغر سجادی.(1374).کاربرد مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در تصمیمات مالی، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 5و 6،ص ص 70-68
حافظ نیا،محمدرضا.(1382)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت
حبیب اله تیموری، حسابداری تغییر قیمتها، نشریه شمارۀ 100، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی
خاکی،غلام رضا.(1378)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات وزارت علوم.
دریابیگی،سعید.(1382)،«مقایسه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری در تعیین ارزش بازار شرکت در بورس اوراق بهادار تهران »، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
دهقان پور وحید،مجتبی(1387).« بررسی رابطه ی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده واقعی سهام در گروه های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران».پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت.دانشگاه اصفهان.
رضایی،غلامرضا.(1380)،«تأثیر وجود رابطه همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام در ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعت وسایط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران»، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
ریموند پی،نوو.(1373).مدیریت مالی.مترجم علی جهانخانی و علی پارسائیان،نشر سمت.
شریعت، سید محمد تقی (1382)،«ارتباط میان ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم در صنعت خودرو سازی در بورس اوراق بهادار»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
قادرزاده،کریم.(1387).«بررسی مقایسه ای ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و سودهر سهم درتبیین بازده سهام»،دانش و پژوهش حسابداری،شماره 14،ص ص 18-79
قنبری،عباس.(1382)،«بررسی رابطه EVA و نسبتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار تهران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
گجراتی، دامور (1386). “مبانی اقتصاد سنجی”. ترجمه حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهارم
مهدوی، غلامحسین(1386)، “محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی برای پیش بینی سود ” ویژه نامه حسابداری، شماره اول ، ص ص 138-153.