ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

پیشنهاد می‌شود پژوهشگران آتی درباره‌ی خصوصیات و ویژگی‌های حرفه‌ای معلمان به پژوهش بپردازند و تأثیر آن را در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و ارزشیابی از آنان بسنجند.
پیشنهاد می‌شود پژوهشگران آتی درباره‌ی عوامل مختلف تأثیرگذار بر نظام ارزشیابی از دانش‌آموزان به پژوهش و تحقیق بپردازند.
پیشنهاد می‌شود پژوهشگران آتی در صورت فراهم بودن شرایط لازم این پژوهش را در بلندمدت و یا میان‌مدت مثلاً در یک سال تحصیلی و در طول یک‌ترم تحصیلی بر روی دانش‌آموزان و دانشجویان انجام دهند و فقط به جلسه‌ی امتحان اکتفا نکنند و نتیجه‌ی آن را بر عملکرد دانش‌آموزان بسنجند.
پیشنهاد می‌شود پژوهشگران آتی راهکارهایی برای بهبود ارتباط میان دانش‌آموزان و معلمان ارائه دهند و تأثیر این ارتباطات مثبت را در نمره گرفتن و عملکرد دانش‌آموزان بسنجند.
پیشنهاد می‌شود پژوهشگران آتی به بررسی عوامل مؤثر در بهبود رفتار معلمان بپردازند.
6-5 محدودیت‌های پژوهش
اصلی‌ترین مشکل این پژوهش سخت‌گیری آموزش‌وپرورش شهرستان ایلام در جهت صدور مجوز برای ورود به مدارس، بخصوص حضور در مدارس دخترانه.
عدم همکاری دقیق و مناسب مدارس بخصوص دادن معدل سال‌های قبل دانش‌آموزان در راستای تقسیم همسان دانش‌آموزان به گروه کنترل و آزمایش.
وجود محدودیت زمانی برای انجام این پژوهش با توجه این امر که انجام این پژوهش در بلندمدت می‌تواند نتایج بهتری در برداشته باشد.
عدم وجود پیشینه داخلی و خارجی و مطالبی که دقیقاً در راستای موضوع این پژوهش باشد.
درمجموع انجام پژوهش‌های نیمه تجربی احتیاج به امکانات، هزینه‌ها، زمان، مکان و همکاری گسترده‌ای دارد که بعضی از این شرایط برای این پژوهش فراهم نبود.
فهرست منابع:
الف) منابع فارسی
ابراهیمی مقدم، حسین (1386).« بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه شهرستان نمین»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه محقق اردبیلی.
احمدی، غلامعلی (1383).« جایگاه و نقش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش و یادگیری فرآیند مدار»، مجموعه مقالات اولین همایش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، تهران: تزکیه. صص 46-19.
اسد زاده دهرانی، حسن (1373).« بررسی دیدگاه‌های دانشجویان درباره‌ی چگونگی ارزشیابی استادان از آموخته‌های آنان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی علامه طباطبایی.
البرزی، محبوبه؛ خیر، محمد (1390).« ارتباط بین سبک‌های تعاملی معلمان با خودپنداره ی دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز»، دو فصلنامه پژوهش‌های آموزش و یادگیری، دانشگاه شاهد، سال هجدهم، دوره جدید، شماره 1.
الماسی، علی‌محمد (1377).« تاریخ آموزش‌وپرورش ایران»، تهران: انتشارات امیرکبیر.
انوری، حسن (1381).« فرهنگ بزرگ سخن»، تهران: انتشارات رشد، جلد 2.
بازرگان، عباس (1391).« ارزشیابی آموزشی»، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ یازدهم.
بازرگان، عباس (1376).« کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عالی، نگاهی به تجربه‌های بین‌المللی»، فصلنامه رهیافت، شماره 155، ص 70.