پایان نامه – ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

پیشگیری از بزهکاری زنان

هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تاثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می دهد.[1]

بزهکاری به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی پدید می آید. به دلیل نقش مهم زن در خانواده و اجتماع باید به چگونگی پیشگیری از بزهکاری زنان توجه شایانی کنیم.خرید و  دانلود فایل پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان با فرمت ورد (DOC)

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار محیطی که از پیشینه ای طولانی برخوردار است در برگیرنده ی اقدام های اجتماعی، فرهنگی. این پیشگیری با اتخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا را بر محیط اثر می گذارد در تلاش است. بدین ترتیب این پیش گیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار بر بزهکاری و از سوی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختار ها و نهادهای اجتماعی به دنبال اجتماعی افراد می باشد.

از رهگذر فرهنگ سازی، آموزش و پرورش، بهبود شرایط اقتصادی (فقرزدایی، اشتغال زایی، تامین مسکن) و حمایت از ویژه می توانیم از بزهکاری زنان پیشگیری کنیم.

الف) فرهنگ سازی

فرهنگ از نظر لغوی تعلیم و تربیت، ادب، معرفت و دانش معنا شده است[2].

اما از حیث اسلامی مجموعه پیچیده ای از دانش، عقیده ها، هنر و اخلاقیات قانونی، آداب است و به عبارت دیگری که هر ارزشی که انسان به عنوان عضوی از جامعه بدست می آورد را در برمی گیرد. [3]

از این رو فرهنگ در شکل گیری ساختارها و نهادهای اجتماعی، شخصیت افراد و حتی رفتار آن ها نقش به سزایی ایفا می کند. به دیگر سخن محیط فرهنگی که در برگیرنده ی همه جنبه های فرهنگی هر جامعه معینی دانش، عقیده، سنت ها، آداب و رسوم، اخلاقیات، نهادهای فرهنگی است به گونه ای موثر بر شکل گیری شخصیت افراد و نوع رفتار آن ها تاثیر گذار می باشد. بدین ترتیب افزون بر محیط اجتماعی فردی محیط اجتماعی فرهنگی نیز یکی از گونه های محیط اجتماعی عمومی است. اولین ابزار مهم برای فرهنگ سازی رسانه ها هستند. (رسانه های گروهی از یک سو با شناسایی و تحلیل معضلات فرهنگی، اجتماعی، عمومی، سیاسی، اقتصادی زنان و از سوی دیگر با اتخاذ تدابیر و به کارگیری اقدامات مناسب می توانند در کاستن میزان بزهکاری نقش مهم ایفا می کنند.[4]

بدین سان رسانه های گروهی به دلیل برخورداری از مخاطبان زیاد می توانند اجتماعی کردن مردم کمک کنند. صدا و سیما در بالا بردن سطح دانش و فرهنگ جامعه، بالا بردن شعور اجتماعی، پروش افکار عمومی، آموزش مهارتهای زندگی، آگاه سازی،  مردم آمیزی در جامعه نقش بسزایی برخوردار است. بنابراین صدا و سیما از یک سو به عنوان وسیله تفریحی، سرگرمی و از سوی دیگر به عنوان وسیله آموزشی و تربیتی در تکوین درست شخصیت افراد جامعه پذیری آن ها و در نتیجه پیش گیری از بزهکاری تاثیر گذار است. توجه صدا و سیما به جنبه های آموزشی، تربیتی، اخلاقی و حتی مذهبی در کاهش میزان بزهکاری زنان می تواند موثر باشد.

[1] نیازپور، امیرحسین، بزهکاری به عادت و پیش گیری از آن، مجله فرهنگ و پژوهش ، سال دوم، شماره دوم13910ص 20

 

 

 

 

[2] عمید، حسن، لغت نامه فارسی، ص 769

[3] صانعی ، پرویز، جامعه شناسی ارزش ها، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1372، ص 502

[4] نوربها، رضا، جرم شناسی ، جلد اول، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1377، ص 190

کامنت‌ها بسته شده‌اند.