ارتباطات میان فردی

کانال ارتباطی
پارازیت
پارازیت
پارازیت
پارازیت
پارازیت
محیط ارتباطات
تطبیق
بازخورد
محیط ارتباطات
نمودار (2- 5): مدل تعاملی ارتباطات (ارتباطات دوسویه). اقتباس از برکو و همکاران (2007)
2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی:
نظریه پردازان معتقدند که ارتباطات همیشه به سادگی آنچه در مدلهای ارتباطات خطی و تعاملی مطرح می شود نیست. این دیدگاه بیان می کند که ارتباطات، تبادلی است که در آن هم منبع و هم دریافت کننده پیام نقشهای قابل معاوضه ای در فرایند ارتباطات برعهده دارند. نمودار (2-6) مدل تبادلی ارتباطات را نشان می دهد. در این مدل دوطرف رابطه به طور همزمان پیامها را مبادله می کنند. «شخص الف» پیامی را کدگذاری و ارسال می کند. «شخص ب» پس از دریافت و کدبرداری پیام، بازخورد را به صورت کدگذاری شده به شخص الف ارسال می کند. شخص الف، مجدداً بازخورد را دریافت و کدبرداری می کند. البته این گامها به صورت مجزا اتفاق نمی افتد. کدگذاری و کدبرداری ممکن است همزمان صورت گیرد. گوینده ممکن است پیامی کلامی را ارسال کند و در همان زمان بازخوردی غیرکلامی از شنونده دریافت کند(برکو و همکاران، 2007).
الگوی تبادلی الگویی دقیق و روشن است و شامل عامل زمان و سایر جنبه های ارتباط مثل پیام ها، پارازیت و میدان های تجربه می شود که ثابت نیستند و در طول زمان تغییر می کنند. الگوی تبادلی نه تنها ضعف های الگوهای قبلی را ندارد، بلکه دارای نقاط قوّت زیادی هم هست. در این الگو، بیان می شود که در ارتباطات میان فردی، همیشه پارازیت وجود دارد و بر این نکته تأکید می شود که ارتباطات میان فردی فرایندی دائم التغییر است. طرفین ارتباط لحظه ای پیام را ارسال و لحظه ای پیام را دریافت می کنند یا هر دو عمل را به طور همزمان انجام می دهند. در این الگو، نه کسی «فرستنده» و نه کسی «گیرنده» است؛ چرا که هر دو نفر پیام دهندگانی هستند که به یک اندازه در فرایند ارتباط شرکت می کنند و غالباً شرکت آن ها خودانگیخته و همزمان است(وود، 1379).
به دلیل آنکه پیام دهندگان پیوسته بر یکدیگر تأثیر می گذارند، ارتباطات میان فردی با الزام شدید اخلاقی پیوند می خورند. رفتارهای کلامی و غیرکلامی ما می توانند موجب تقویت یا تضعیف روحیه دیگران شوند؛ همان گونه که رفتارهای کلامی و غیرکلامی آنان می توانند چنین حالاتی در ما ایجاد کنند. الگوی تبادلی ارتباطات، بر پویایی های فرایند ارتباطات و نقش های چندگانه افراد، طی فرایند ارتباطات تأکید میکند (وود،2010). در این مدل ارتباطات فرایندی چندسویه است؛ رمزگذاری و رمزگشایی میتواند فورا و در یک زمان صورت گیرد و پیامها را میتوان در یک زمان ارسال و دریافت کرد (برکو و همکاران، 1987).
محیط ارتباطات
محیط ارتباطات
پیام
پارازیت
پارازیت
پارازیت
پارازیت

نمودار (2-6): مدل تبادلی ارتباطات. اقتباس از برکو و همکاران (2007)
2-2-1-14-4- مقایسه مدلها:
مقایسه سه مدل از طریق مثال به ما کمک می کند تفاوتهای آنها را بهتر درک کنیم: