ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

گانلو، آکسارایلی، و ساهین پرسین (2010) اثر رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بر مدیران هتلها، بررسی نمودند. یافته ها نشان داد که رضایت شغلی درونی، بیرونی، و کلی، تأثیر معناداری بر تعهد عاطفی و هنجاری دارد. بعلاوه ابعاد رضایت شغلی، تأثیر معناداری بر تعهد مستمر نداشت. ضیاءالدین و محمدریاض خان (2010). اثر تعهد سازمانی را بر عملکرد کارمندان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و عملکرد کارمندان وجود دارد. تحقیقات شاو، دِلِری، و عبداله محمد (2003) نیز رابطه معنادار بین تعهد سازمانی و عملکرد کارمندان را مورد تأیید قرار می دهد.
فینیگان (2000) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر ارزشهای شخصی و سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان در یک کارخانه تولید لوازم کشاورزی در آمریکا به این نتیجه رسید که ارزش های سازمانی با حالات عاطفی و نگرش مثبت کارکنان، نظیر رضایت و تعهد رابطه مثبتی دارند.
گری و ویلسون (2008) پژوهشی را تحت عنوان ” بررسی رابطه بین تعهد سازمانی، روابط بین افراد و تمایل به ادامه فعالیت در سازمان دو و میدانی کانادا” انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که در نمونه مورد مطالعه ادارات دو ومیدانی نسبت به ورزش کانادا به عنوان یک سازمان تعهد حداقلی را نشان می دهد. همچنین کارمندان ادارات تمایل قوی نسبت به ادامه فعالیت و احساس وابستگی نسبت به کارکنان دو و میدانی داشته اند. علاوه براین آنها در این پژوهش به نتایج جالب دیگری نیز دست یافته اند. اینکه سه بعد تعهد سازمانی رابطه ضعیفی با هم و با دیگر انواع تعهد سازمانی داشته اند.
چانگ و همکاران (2007) به بررسی رابطه بین تعهد سازمانی/ شغلی و تمایل نسبت به ترک سازمان/ شغل پرداختند. پژوهش آنها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی هنجاری وجود دارد. رابطه بین تعهد سازمانی عاطفی، مستمر و هنجاری (بهنجار) معنادار می باشد. بین تعهد شغلی عاطفی، مستمر و هنجاری با تمایل به ترک سازمان رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد سازمانی عاطفی و هنجاری با تمایل به ترک سازمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. بین تعهد شغلی عاطفی، مستمر و هنجاری با تمایل به ترک شغل رابطه معناداری وجود ندارد.
لو، یو، هسو و دای (2007) پژوهشی را تحت عنوان ” مطالعه فشار نقش، تعهد سازمانی و تمایل نسبت به ترک سازمان در بین پرستاران مرد جنوب تایوان” انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که بین تعهد سازمانی و تمایل نسبت به ترک سازمان رابطه معناداری وجود ندارد. لی وو و نورمن (2006) پژوهشی را تحت عنوان “بررسی رضایتمندی شغلی، تعهد سازمانی و ابهام نقش در بین دانشجویان پرستاری” چین انجام دادند. یافته های آنها رابطه معنادار و مثبتی را بین رضایتمندی شغلی و تعهد سازمانی، و رابطه منفی و معناداری را بین رضایتمندی شغلی و تضاد و ابهام نقش نشان می دهد. یافته ها نشان می دهد که آرزوی کار در یک کلینیک با رضایتمندی شغلی بالا رابطه دارد.
تِلِفسِن و توماس (2005) به بررسی پیشینه ها و نتایج تعهد سازمانی و فردی در روابط خدمات تجاری پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد؛ بین تعهد سازمانی و متغیرهای توضیحی فردی شامل صداقت، قضاوت کردن، قدرت، دوست داشتنی بودن، وابستگی، و پیوستگی و اتصال رابطه معناداری وجود دارد. علاوه براین دارا بودن صداقت سازمانی بالا منجر به سطوح بالایی از تعهد سازمانی می شود. هزینه اجرا، وابستگی سازمانی، و استمرار سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی داشته اند و همچنین هردو شکل تعهد تأثیر مثبتی بر روی مبادلات رابطه ای داشته اند.
ابوت، وایت و چارلز (2005) به بررسی رابطه بین ارزشها و تعهد سازمانی پرداختند. آنها در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که ارزشهای سازمانی انسان مدارانه با تعهد عاطفی و هنجاری رابطه مثبت و معناداری دارند. اما این رابطه در سازمانهای خیریه بیشتر قابل رؤیت است. علاوه براین آنهایی که مدت بیشتری را در یک سازمان به فعالیت مشغول بوده اند، تعهد بیشتری نسبت به سازمان دارند. گاتام، وندیک، واگنر، آپادیا و دیویس (2005) در تحقیقی تحت عنوان “رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی در نپال” به این نتایج دست یافتند که تعهد عاطفی و هنجاری با متغیر نوع دوستی و مطلوبیت همبستگی مثبت داشته رابطه آنها معنادار می باشد. در حالیکه تعهد مستمر با این دو متغیر رابطه معناداری ندارد.
ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی:
تأثیر نوع ارتباطات سازمانی بر تعهد سازمانی قبلا مورد بررسی قرار نگرفته است. ملکی و همکاران (1387) تأثیر چهار بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی شامل آموزش و توسعه، پاداش و قدردانی، کار گروهی و ارتباطات، را بر تعهد سازمانی کارمندان مورد بررسی قرار دادند. آنها چنین نتیجه گرفتند که تعهد سازمانی کارمندان با دو بعد از ابعاد فرهنگ سازمانی (سازوکار پاداش و کار گروهی) ارتباط معنادار دارد، اما با دو بعد دیگر ( آموزش و توسعه و ارتباطات سازمانی) رابطه ی معناداری ندارد.
امیرشیبانی، بهشاد، رجب زاده و حجازی (1381) به بررسی رابطه بین ارتباطات سازمانی اثربخش و تعهد سازمانی مدیران شرکت توزیع نیروی برق پرداختند. یافته های آنها نشان می دهد رابطه معناداری بین مهارتهای ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی آنها وجود دارد. مرتضوی و مهربان (1383) به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با تعهد سازمانی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می دهد بین مهارت هایی ارتباطی مدیران و تعهّد سازمانی دبیران رابطه معنی داری وجود دارد.
کریر و برکو (2009) به بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی، بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین عملکرد ارتباطات داخلی، رضایت از ارتباطات، و تعهد سازمانی مؤثر وجود دارد. گانی، دیکر، گانی، آیرانسی و سلماز (2012) به بررسی تأثیر ارتباطات سازمانی بر تعهد شغلی در یک دفتر وکالت در آنکارا پرداختند. آنها چنین نتیجه می گیرند که ارتباطات باز تأثیر مثبتی بر تعهد شغلی دارد. از سوی دیگر برخلاف انتظارات، ارتباطات بسته نیز بر تعهد شغلی نمونه مورد بررسی تأثیر مثبت داشته است. این نتیجه را چنین می توان توجیه نمود که به نظر می رسد ارتباطات بسته، با درون مایه دیوان سالارانه (بروکراتیک) خود، مناسب چنین نهادهایی است که محیط اجتماعی آنها بیشتر جنبه دیوان سالارانه دارد.
پاستمز، تانیس و دِوایت (2001) پژوهشی تحت عنوان ارتباطات و تعهد در سازمانها انجام دادند. نتایج مطالعات آنها نشان داد که ارتباطات افقی نسبت به ارتباطات عمودی، رابطه ضعیفتری با سطوح تعهد نسبت به سازمان یا واحد دارند. نتایج به دست آمده با رویکردهای سازمانی و تیمی تعهد که فرض می کند تعهد از روابط بین فردی ناشی می شود متناقض هستند؛ اما با رویکردهایی که تعهد را بر پایه هویت اجتماعی می دانند و تمایل دارند بر ایجاد تعهد بر پایه سطح اجتماعی و تععین هویت تأکید کنند، تناقض بیشتری دارند.
جمع بندی و نتیجه گیری:
نیاز انسانها، پیچیدگی زندگی و تقسیم کار در طی زمانهای متمادی و در طول تاریخ، سازمانهای کنونی را شکل داده اند. جوامع کنونی از مجموعه ای از سازمانها و مؤسسات شکل گرفته اند که انسانها را در خویش جای داده و نیازهای آنها را رفع می نمایند. سازمانها برای بقای خویش ملزم به بهبود کارایی و اثربخشی خویش می باشند. آنها باید عملکرد خویش را به گونه ای مستمر مورد بازبینی قرار داده و بهبود بخشند. در درون هر سازمانی مجموعه ای از انواع مختلف ارتباطات بین افراد و واحدها شکل گرفته و فعالیت های گوناگون سازمانی را ممکن می سازند. از طرفی تعهد کارکنان نسبت به سازمان یکی از مهمترین فاکتورهای مهم تعیین کننده عملکرد آنها در سازمان است.
همانطور که در این فصل ملاحظه شد در زمینه تعهد سازمانی، در داخل و خارج از کشور پژوهشهای بسیاری صورت گرفته است، اما ارتباطات سازمانی چندان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. پژوهشهای داخلی و خارجی در مورد ارتباطات سازمانی، بر موضوعاتی مثل اهمیت ارتباطات سازمانی، کارآمدی و اثربخشی نظام ارتباطی، رضایت از ارتباطات، سبکها و مهارتهای ارتباطی متمرکز می شوند؛ انواع و الگوهای مختلف ارتباطات سازمانی به نوعی مورد غفلت قرار گرفته اند. علاوه براین با توجه به تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد، و ارتباطات سازمانی بر کارآمدی و اثربخشی سازمان، هردو حوزه اهمیت بالایی در سازمان دارند. از اینرو در این پژوهش هر دو متغیر، و ارتباط آنها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است.
فصل سوم
روش پژوهش
3 – 1- مقدمه:
در این فصل روش پژوهش، جامعهآماری، حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزار پژوهش، روایی و پایایی ابزار مورد استفاده، روش جمع آوری اطلاعات، و روش‌های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گزارش می‌شود.
3-2- روش پژوهش:
با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی رابطه بین نوع ارتباطات سازمانی مدارس و تعهد سازمانی معلمان می پردازد؛ از نظر طرح «کاربردی» و از لحاظ روش «توصیفی و از نوع همبستگی» می‌باشد. متغیرهای پژوهش، ارتباطات سازمانی و انواع آن (ارتباطات خطی، تبادلی، و تعاملی) به عنوان متغیر پیش بین، و تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن (شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر، و تعهد هنجاری) به عنوان متغیر ملاک می باشند. در این پژوهش، متغیرها در محیط و به صورت میدانی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، و کنترلی بر آنها اعمال نمی شود. بلکه متغیرها، از طریق پرسشنامه و مقیاس محقق ساخته، مورد سنجش قرار خواهند گرفت.
3-3- جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش، شامل دبیران مدارس شهر خنج از تمامی مقاطع (دبستان، راهنمایی و دبیرستان) می باشد که 311 نفر هستند.
3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری:
با توجه به حجم جامعه آماری (311نفر) و فرمول کوکران، جامعه آماری این پژوهش شامل 185 نفر از معلمان مدارس شهر خنج می باشد. در این راستا، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی، برمبنای جنسیت استفاده شده است.
جدول شماره (3-1): فراوانی و درصد نمونه آماری بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی