اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیر وابسته تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-4 آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق در مدل اول………………………………………………………………………………………………….96
جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای مستقل تحقیق در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………..97
جدول 4-6 تحلیل پیش فرض ها برای مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………..98
جدول 4-7 نتایج آزمون علیت گرنجری برای متغیر های مدل اول …………………………………………………………………………………………..100
جدول 4-8 تحلیل پیش فرض ها برای مدل دوم……………………………………………………………………………………………………………………100
جدول 4-9 نتایج آزمون علیت گرنجری برای متغیرهای مدل دوم …………………………………………………………………………………………..102
شکل 4-10 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل اول…………………………………………………………………………………………………………………..106
شکل 4-11 نتایج آزمون رگرسیون برای مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………..109
شکل 4-12 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق در مدل اول …………………………………………………………………………………………………..110
شکل 4-13 خلاصه نتایج آزمون فرضیه تحقیق در مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….110
جدول 5-1 نتایج تحقیق در مدل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..115
جدول 5-2 نتایج تحقیق در مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….117
عنوان فهرست منابع و ماخذ صفحه
الف) منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121
ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………123
آزمون های آماری مدل اول ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125
آزمون های آماری مدل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132
چکیده
امروزه بر سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد انتقاداتی وارد است چنین معیارهایی قادر به اندازه گیری سودآوری اقتصادی نمی باشند. لذا برای ارزیابی بهتر عملکرد و اخذ تصمیم گیری های مناسب تر، مدیران شرکتها باید از معیارهای دیگری استفاده نمایند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند یا خیر؟ برای بررسی این موضوع دو فرضیه تدوین و نمونهای از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1388 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این تحقیق در مدل اول: سود خالص، سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و ارزش افزوده اقتصادی می باشند و در مدل دوم: اندازه شرکت،جریان وجه نقد عملیاتی، تعدیلات حسابداری و اقلام تعهدی می باشد، همچنین بازده سهام به عنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش رگرسیون داده های ترکیبی جهت برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین نتایج نشان می دهد که اعتبار سود خالص و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات به عنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است، در مورد اجزای ارزش افزوده اقتصادی تنها اقلام تعهدی با بازده سهام ارتباط دارد به طور کلی نتایج شواهد محکمی برای برتری معیارهای جدید ارزیابی عملکرد نسبت به معیارهای سنتی نظیر سود خالص نشان نمی دهد.
واژگان کلیدی
ارزش افزوده اقتصادی، اقلام تعهدی و بازده سهام
فصل اول
کلیات تحقیق