اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی

اقلام تعهدی بر یازده سهام تاثیر دارد.
احمد اسماعیل،2006
5-4) نتیجهگیری
به طور کلی نتایج این آزمونها در مورد شاخص های جدید ارزیابی عملکرد(جریان وجه نقد عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی) نشان نمی دهد که این متغیرها ارتباط معنی داری با بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران داشته باشند. در مقابل، سودخالص و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات به عنوان متغیرهای سنتی ارزیابی عملکرد، هنوز اعتبار خود را به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد دارا می باشند. با توجه به تاکیدی که بر شاخص های جدید ارزیابی عملکرد می گردد اما نتایج این تحقیق هیچ گونه شواهدی برای پذیرش این ادعا بدست نمی دهد و در مورد اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی تنها اقلام تعهدی هستند که ارتباط معناداری با بازده سهام دارد. از جمله دلایلی که می توان برای عدم وجود ارتباط معنی دار شاخص های جدید ارزیابی عملکرد وسایر اجزای ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام برشمرد به شرح ذیل می باشد:
1) کارایی ضعیف بازار سرمایه و همچنین توجه زیاد این بازار به معیارهایی که نشاندهنده عملکرد واقعی شرکت نیستند، مانند سود خالص باعث شده است که این نتایج حاصل شود.
2) داده ها در دوره زمانی و مکانی مشخص در این پژوهش دارای ویژگی خاصی می باشد. که منجر به این نتایج گردیده است.
3) یا می توان بیان نمود که شرایط سیاسی، اجتماعی حاکم بر بورس اوراق بهاردار تهران در دوره زمانی مذکور دارای ویژگی خاصی بوده است که این نتایج حاصل گردیده است.
5-5) پیشنهادات
5-5-1) پیشنهادات کاربردی پژوهش
1) همانگونه که مشاهده گردید این پژوهش بصورت کلی و بدون تفکیک در سطح صنایع مختلف انجام پذیرفت بنابراین پیشنهاد می شود این پژوهش در سطح صنعت و برحسب سالهای مختلف صورت پذیرد.
2) در این پژوهش از میان شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد تنها سه شاخص جدید مورد بررسی قرارگرفت. پیشنهاد می شود دامنه پژوهش از لحاظ تعداد متغیرهای مستقل گسترش یابد به نحوی که از متغیرهای مستقل بیشتری استفاده گردد.
3) با توجه به بند 2، پیشنهاد می گردد از هر طبقه متغیرهای مستقل دیگری نیز در نظر گرفته شود و بصورت مقایسه ای این ارتباط مورد بررسی قرار گیرد.
5-5-2) پیشنهادات برای پژوهش های آتی
با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش پیشنهادهای زیر جهت انجام تحقیقات آینده در این زمینه ارائه میگردد:
1) شاخص عمومی بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1383 به دلایل آثار تحولات سیاسی در سطح بسیار پایینی قرار داشت به طوری که طی این دوره نرخ بازده بدون ریسک (نرخ اوراق مشارکت دولتی) به مراتب بیشتر از نرخ بازده پرتفوی بازار بوده لذا پیشنهاد میشود که پژوهش حاضر طی یک دوره رونق بورس اوراق بهادار تهران انجام گیرد. چه بسا نتایج آن پژوهش متفاوت از نتایج تحقیق حاضر باشد.
2) می‏توان جهت افزایش قابلیت اطمینان نتایج، پژوهش را در دوره‏های زمانی طولانی‏تری انجام داد.
5-6) محدودیتهای پژوهش
تمامی واحدهای تجاری انتخابی در نمونه آماری، از بین شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدهاند که نمونه شامل 66 شرکت می باشد؛ بنابراین در تعمیم نتایج به کلیه واحدهای تجاری که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند با احتیاط عمل شود.
در طول مدت تحقیق اگر شرکتی در یکی از سال های تحقیق نمادش متوقف شده باشد از جامعه انتخاب شده خارج شده است پس در تعمیم نتایج به این گونه شرکتها بایستی با احتیاط عمل شود.
همچنین در تعمیم نتایج این تحقیق به شرکت هایی که سال مالی آنها 29/12 نمی باشد، باید با احتیاط عمل شود.
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، بازه 1388-1381 بوده است، بنابراین در تعمیم نتایج به دورههای زمانی دیگر بایستی با احتیاط عمل شود.
محدودیت هایی که در غیر واقعی جلوه دادن قیمت در بورس اوراق بهادار ایران وجود دارد، (سقف و کف قیمت ، حجم مبنا و غیره)
شرکت های مختلف(حتی در صنایع مشابه) برای بکارگیری تکنیک های حسابداری از روش های حسابداری متفاوتی استفاده می کنند بدیهی است این امر منجر به محاسبه سودهای متفاوتی می شود که قابلیت اتکاء و قابلیت مقایسه سود حسابداری را در میان شرکتهای مذکور مخدوش می نماید(روش های متفاوت محاسبه موجودی کالا،روش های متفاوت محاسبه استهلاک و غیره)
5-7) خلاصه فصل