اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی

برای تشخیص وجود خودهمبستگی میتوان از آزمون دوربین واتسون استفاده نمود.
آزمون دوربین واتسون
این آزمون از مشهورترین آزمونها جهت تشخیص خودهمبستگی است. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود دو باشد(1.5 الی 2.5)، معرف آن است که خود همبستگی وجود ندارد، ولی مقادیر بالاتر یا کمتر از (1.5 الی2.5)معرف آن است که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمیافتند و بنابراین، نتایج غیرواقعی است(داگلاس، 1376).
روشهای گوناگونی برای رفع خودهمبستگی وجود دارد که عبارتند از روش اولین تفاضل، روش کوکران-اورکات، روش دوربین-واتسون و روش GLS (گجراتی، 2003). در این تحقیق برای تشخیص خودهمبستگی از آزمون دوربین- واتسون و برای رفع آن از روش GLS استفاده شده است.
4- میانگین اجزای باقیمانده (خطاها) مساوی صفر است []: بر اساس این فرض اندازه میانگین باقیماندهها بر حسب مفروض، صفر است. در مواردی که از روش OLS استفاده میشود، هر مجموعهی مربوط به یک مفروض، در اطراف مقدار متوسط آن توزیع شدهاند که بعضی از مقادیر ، بالای میانگین و برخی دیگر پایین آن قرار دارند. فواصل بالا و پایین مقادیر میانگینها، همان ها هستند که میانگین آنها صفر است. لازم به توضیح است که در صورت استفاده از تخمینزنهای OLS این فرض همواره برقرار است.
5- کوواریانس صفر بین جملات خطا (ها) و متغیرهای مستقل (ها): بر اساس این فرض، جزء باقیماندهی () و متغیر توصیفی () ناهمبسته هستند. چون در یک مدل رگرسیونی ها و ها دارای تأثیرات جمعپذیر و مجزا بر هستند. چنانچه و همبسته باشند، تشخیص تأثیر خاص و مجزای هر کدام از آنها بر امکان پذیر نخواهد بود. در تحلیل رگرسیون فرض میشود متغیرهای توضیحی غیر تصادفی هستند و در نمونهگیریهای تکراری ثابت هستند، یعنی فرض فوق معمولاً برقرار است.
6- عدم وجود تورش تصریح: مدل رگرسیون باید به طور صحیح، تصریح شده باشد. در غیر این صورت احتمال رخداد حداقل یکی از خطاهای زیر وجود خواهد داشت:
1- حذف یک متغیر مهم
2- وارد کردن متغیر غیر لازم
3- خطای اندازه گیری متغیر وابسته یا متغیر (متغیرهای) مستقل
4- در نظر گرفتن یک شکل تبعی غلط.
برای تشخیص تورش تصریح مدل رگرسیونی، بر حسب نوع آن روشهای مختلفی وجود دارد. که از آن جمله آماره t و دوربین- واتسون را میتوان نام برد. برای رفع مشکلاتی که باعث تورش صریح شده است، بر حسب نوع آن باید اقدام لازم صورت پذیرد. مثلاً اگر یک متغیر غیر لازم در مدل وجود دارد، حذف خواهد شد و یا اگر متغیر مهمی از مدل حذف شده است، آن متغیر بایستی وارد مدل شود. استفاده از تحلیل رگرسیون گام به گام یکی از روشهایی است که میتوان برای حذف متغیرهای اضافی استفاده نمود ( بیدرام، 1381).
7- غیر تصادفی بودن متغیرهای توضیحی: در تحلیل رگرسیون فرض بر این است که متغیرهای توصیفی غیر تصادفی بوده و در نمونهگیریهای تکراری ثابت هستند. این فرض تا زمانیکه برای تخمین مدل رگرسیون از معادلات همزمان استفاده نشود، همواره صادق است.
3-10-3-2) آزمون t
آزمونt برای نمونه های کوچک کاربرد دارد. توزیع t از بسیاری جهات شبیه توزیع نرمال است و زمانی که حجم نمونه به 30 برسد تقریباً با توزیع نرمال یکی میشود (حافظ نیا،1382). در تحقیق حاضر به منظور بررسی معنیدار بودن ضرایب محاسبه شده، ضرایب همبستگی و مدلهای رگرسیونی از این آزمون استفاده شده است. بر این اساس، چنانچه سطح معنیداری محاسبه شده کمتر از 05/0 باشد، در این صورت مقادیر محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح اطمینان 95 درصد معنیدار هستند.
3-11) روش های رایانه ای
پس از تشخیص و گردآوری دادههای مورد نیاز تحقیق به ابزار مناسبی جهت محاسبه اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق نیاز است. در این تحقیق جهت محاسبه و آماده سازی متغیرهای تحقیق از نرم افزار اکسل و برای تخمین مدلهای اقتصاد سنجی از نرمافزار7 Eviews استفاده شده است. دلیل انتخاب این نرمافزار آن است که آزمونهای مربوط به فروض کلاسیک رگرسیون را به سادگی امکانپذیر میسازد.
3-12) خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق به صورتی شفاف بیان گردید. به این ترتیب که ابتدا فرضیههای پژوهشی تحقیق، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، جامعه آماری، طریقه انتخاب نمونه آماری و فنون جمعآوری دادهها بیان شد. سپس به تشریح و نحوه محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق پرداخته شده است. در ادامه مدل رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه گردید و سرانجام آزمونهای آماری مورد استفاده جهت بررسی فرضیههای مطرح شده و معنیداری مدلهای رگرسیونی، ارائه شد. و در نهایت به معرفی نرم افزارهایی پرداخته شد که در انجام تحقیق حاضر به کار گرفته شدهاند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادها
4-1) مقدمه:
همانطور که در فصول قبل عنوان شد هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که: آیا اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی نسبت به برخی متغیرهای حسابداری تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ جهت دستیابی به این هدف در فصل سوم ابتدا روشهای جمع آوری دادهها، روش شناختی تحقیق و روشهای محاسبه متغیرهای مستقل در مدل اول ( ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص وسود عملیاتی بعد از کسر مالیات) ودر مدل دوم ( اندازه شرکت، اقلام تعهدی، جریان وجه نقد عملیاتی و تعدیلات حسابداری) و متغیرهای وابسته (بازده سهام) مورد بحث قرار گرفت. سپس در مدل اول سه متغیر و در مدل دوم چهار متغیر تدوین گردید. در فصل حاضر ابتدا برای هر مدل آزمون های پیش فرض انجام و سپس برای هریک از فرضیه ها و م
دل مربوط، الگوی آماری ( تعیین استفاده از روش تلفیقی یا روش داده های تابلویی) معین می گردد و بعد از آن به آزمون فرضیههای تحقیق پرداخته میشود و در نهایت نتایج حاصل از آزمون فرضیههای ارائه میگردد.
4-2) توصیف جامعه ونمونه: