اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی

در این فصل سعی شد با تاکید بر مفهوم مدیریت برمبنای ارزش شاخص های متفاوت ارزیابی عملکرد معرفی گردد، علاوه براین، بر مفاهیم و تاریخچه هریک از شاخص های مذکور، شیوه ها و نحوه محاسبه آنها به تفصیل بیان شد و همچنین سایر متغیر های موجود در این پژوهش به تفکیک تشریح و نحوه محاسبه ی آنها به تفضیل بیان شد. . این فصل با مروری اجمالی بر پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در رابطه با جنبههای مختلف معیار ارزش افزوده اقتصادی به پایان رسید.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1) مقدمه
انتخاب روش مناسب پژوهش، جهت دستیابی به نتایج واقعی و مطلوب از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهشگر در هر تحقیقی بنا به شرایط و اقتضای محیطی، روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش را انتخاب می نماید؛ بنابراین هر پژوهش می تواند یک روش تحقیق متفاوت از پژوهش های به نظر مشابه، داشته باشد. برای کسب آگاهی از نحوه انتخاب روش تحقیق در یک پژوهش، به نحوی که منجر به انتخاب بهترین روش گردد، نیاز است که پژوهشگر از مبانی نظری و پیشینه مطالعات انجام گرفته در آن زمینه و نتایج مطالعات مشابه آگاهی کافی داشته باشد. در فصل جاری ابتدا روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش، شامل نوع پژوهش، فرضیه های پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری و نحوه گردآوری داده ها عنوان شده و سپس به بیان مدل ها و تعریف متغیرهای مدل های مذکور پرداخته می شود و در نهایت روش های آماری به کار گرفته شده برای آزمون فرضیه های پژوهش مورد اشاره قرار می گیرد.
3-2) روش کلی تحقیق
پژوهش های علمی معمولاً بر اساس دو مبنای «هدف» و «ماهیت و روش» گروه بندی میشوند. بر این اساس، پژوهش ها بر مبنای هدف شامل پژوهش بنیادی، کاربردی و عملی هستند. از طرف دیگر، پژوهش های بر مبنای ماهیت و روش شامل پژوهش های تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی و تجربی است (خاکی، 1378).
پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع استقرایی می باشد، زیرا در این پژوهش سعی شده درمدل اول جهت آزمون محتوای اطلاعات نسبی متغیرهای مالی و اقتصادی از طریق بررسی رابطه بین عملکرد شرکت (نرخ بازدهی سهام) و معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، سود خالص و سود عملیاتی بعد از کسر مالیات و در مدل دوم جهت آزمون محتوای فزاینده اطلاعاتی اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی از طریق بررسی رابطه بین عملکرد شرکت (نرخ بازدهی سهام ) و معیارهای اقلام تعهدی، تعدیلات حسابداری، جریان وجه نقد عملیاتی و اندازه شرکت، محتوای اطلاعاتی این معیارها جهت ارزیابی عملکرد شرکتها، مورد بررسی قرار گیرد و به سرمایهگذاران و سایر استفادهکنندگان اطلاعات مالی با تعیین معیار پرمحتواتر، در فرآیند تصمیمگیری و سرمایهگذاری کمک نماید. بنابراین پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، استقرایی محسوب میشود.
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سالهای 1381 – 1388 می باشد که دارای شرایط زیر باشند:
1) به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه بین آنها، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2) در طی دوره زمانی تحقیق نماد سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران متوقف یا حذف نشده باشد.
3) جهت همگنتر شدن نتایج ناشی از تحقیق، فعالیت آنها تولیدی باشد.
4) اطلاعات ماهانه مربوط به بازده سهام (به صورت روزانه)، صورتهای مالی و یاداشتهای توضیحی صورتهای مالی سالانه این شرکتها، در طی دوره زمانی مورد نظر در دسترس باشد.
3-4) روش نمونه گیری و نمونه آماری
روش نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده تصادفی: در این روش برای بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه و افزایش دقت نمونه برداری، جامعه به گروه های متجانس تقسیم می شود و تعداد نمونه به گروه مشخص شده، با استفاده از روش تصادفی یا منظم نمونه گیری خواهد شد، که فرمول محاسبه آن به شرح زیر می باشد: (آذر و مومنی،1385)
(3-1) n=t2(α/2,df)S2
D : خطای مطلق است که برابر 0.1 در نظر گرفته میشود . D2
: صدک )*100 توزیع t،که مقدار آن با درجه آزادی 14 برابر با 14/2 است.
:Sانحراف معیار نمونه پایلوت است.
df :درجه آزادی است که مقدار آن برابر با n-1است.
در تحقیقات مشابه فاصله اطمینان 95% وخطای مطلق را برابر 10% در نظر گرفته اند که در تحقیق حاضر نیز خطای مطلق را معادل 10% و فاصله اطمینان را 95% در نظر می گیریم،در این تحقیق حجم نمونه پایلت برابر با 15 می باشد و انحراف معیار نمونه پایلت برابر با 0.3796 می باشد.
n =(2.14)2×(0.3796)2 ~ 66
با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه آماری شامل 66 شرکت می باشد. (0.1)2