اجزای ارزش افزوده اقتصادی

سود خالص
سود خالص بر بازده سهام تاثیر دارد.
بیدل و همکارانش،1997
سود عملیاتی بعد از کسر مالیات
سود عملیاتی بعد از کسر مالیات بر بازده سهام تاثیر دارد.
چن وداد ،2001

5-3) تحلیل نتایج آزمون فرضیه در مدل دوم
متغیرهای مورد بررسی در مدل دوم از اجزای ارزش افزوده اقتصادی، که ارتباط آن با بازده سهام مورد سنجش قرار گرفت، اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری می باشند. فرضیه طراحی شده برای متغیرهای مذکور بدین شرح است: :”اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری بر بازده سهام موثر اند”. هدف از آزمون این فرضیه آن بوده است که مشاهده نماییم آیا میان اندازه شرکت، جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و تعدیلات حسابداری و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد؟
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در شکل 4-11 نشان می دهد که اندازه شرکت به عنوان یکی از اجزای ارزش افزوده اقتصادی ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارد(احمد اسماعیل،2006). در این فرضیه، مدل آماری با توجه به آزمون F معنادار است. (00095/0=P.Value). از لحاظ آماری معنی داری ضریب متغیر مستقل با توجه نتایج(163/0=P.Value) تایید نمی شود. نتایج حاصل از بررسی متغیر دوم از اجزای ارزش افزوده اقتصادی یعنی جریان وجه نقد عملیاتی نشان می دهد که این متغیر نیز با بازده سهام ارتباط معنی داری ندارد،( بیدل و همکارانش ،1997). از لحاظ آماری معنی داری ضریب متغیر مستقل با توجه نتایج(087/0=P.Value) تایید نمی شود.نتایج حاصل از بررسی متغیر سوم از اجزای ارزش افزوده اقتصادی یعنی تعدیلات حسابداری نشان می دهدکه این متغیر نیز با بازده سهام ارتباط معنی داری ندارد(احمد اسماعیل،2006) و از لحاظ آماری معنی داری ضریب متغیر مستقل با توجه نتایج(2594/0=P.Value) تایید نمی شود. نتایج حاصل از بررسی متغیر چهارم از اجزای ارزش افزوده اقتصادی یعنی اقلام تعهدی نشان می دهد این متغیر بر خلاف سایر اجزای ارزش افزوده اقتصادی با بازده سهام ارتباط معنی داری دارد(احمد اسماعیل، 2006) از لحاظ آماری معنی داری ضریب متغیر مستقل با توجه نتایج(0000/0=P.Value) تایید می شود. همچنین میزان قدرت توضیح دهندگی مدل دوم به میزان 82% می باشد. در کل می توان نتیجه گرفت که در طی سالهای 81-88 متغیرهای اندازه شرکت،جریان وجه نقد عملیاتی و تعدیلات حسابداری بر بازده سهام اثر قابل ملاحظه ای ندارند، ولی متغیر اقلام تعهدی بر بازده سهام موثر است.
جدول (5-2) نتایج تحقیق در مدل دوم
متغیر
نتایج
تحقیقات گذشته
اندازه شرکت
اندازه شرکت بر بازده سهام تاثیری ندارد.
احمد اسماعیل،2006
جریان وجه نقد عملیاتی
جریان وجه نقد عملیاتی بر بازده سهام تاثیری ندارد.
بیدل و همکارانش ،1997
تعدیلات حسابداری
تعدیلات حسابداری بر بازده سهام تاثیری ندارد.
احمد اسماعیل،2006
اقلام تعهدی