دانلود پایان نامه ارشد: اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .

تسلیم صورت جامع دارایی :

اگر محکوم علیه قادر به انجام هیچ یک از امور فوق الذکر نباشد یعنی نه توان تسلیم محکوم به را داشته باشد نه فراهم نمودن ترتیب اجرای حکم و نه مالی برای استیفاء به دایره ی اجراء معرفی کرده باشد مطابق ادامه ی ماده ی34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود به دایره ی اجراء خواهد بود و در صورتی که دارایی نداشته باشد باید این مطلب را به دایره ی اجراء اعلام نماید، ادامه ی همین ماده نیز ضمانت اجرای اعلام گزارش خلاف واقع از صورت دارایی را در صورتی که ظرف 3سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص گردیده باشد را حبس جنحه ای از61 روزتا 6ماه تعیین کرده است. در ارتباط با این موضوع سؤالی تحت این عنوان در ذهن ایجاد می گردد که چگونه شخصی که مالی نداشته و قادر به اجرای  مفاد اجرائیه نبوده مکلف به تسلیم صورت جامع دارایی خود گردد؟در پاسخ به این سؤال می توان اینگونه بیان داشت که مراد و مقصود مقنن از شخصی که اموال دارد ولی قادر به پرداخت محکوم به نمی باشد هنگامی است که فرد به دارایی خود دسترسی نداشته و یا اموال وی در قالب مستسنیات دین قرار داشته باشد که استیفای محکوم به از محل آن میسر نمی باشد، درهرحال در هریک ار صور مزبور محکوم علیه مکلف به تسلیم صورت دارایی خود خواهد بود.

 

ب- اقدامات قابل اعمال از سوی محکوم له پس از ابلاغ اجرائیه :

طبق تبصره ی ماده 35قانون اجرای احکام مدنی محکوم له می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه مالی از اموال محکوم علیه را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی نماید نکته ی قابل توجه در خصوص معرفی مال از جانب محکوم له برای استیفای محکوم به این است که محکوم له پس از انقضای مهلت ده روز در صورت عدم معرفی مال توسط محکوم علیه یا ثالث به محض یافتن مال می تواند آن را به دایره ی اجراء معرفی نماید، با توجه به اینکه مطابق ماده ی 34 و تبصره ی ماده ی 35 قانون اجرای احکام مدنی ظرف مهلت قانونی 10 روز مذکور ممکن است هم محکوم له هم محکوم علیه مالی جهت استیفای محکوم به معرفی نموده باشند در صورتی که محکوم له و محکوم علیه اموال متفاوتی را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی نموده باشند سؤالی که در ذهن بروز می کند این است که استیفای محکوم به از کدام یک از این اموال به عمل خواهد آمد؟ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص صراحتا راه حلی ارائه ننموده است لیکن با استفاده از قرینه ی ذیل ماده ی 35 می توان این گونه بیان داشت که استیفای محکوم به از مال معرفی گردیده توسط محکوم له در صورتی انجام خواهد گرفت که محکوم علیه مالی معرفی ننموده یا مال معرفی شده توسط وی نتواند تمام محکوم به را تحت پوشش قرار دهد با این وجود مطابق ماده ی 35آیین نامه ی اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء با وجود معرفی مال توسط متعهد، متعهدله نیز می تواند اموال دیگر مدیون(متعهد)را جهت بازداشت و استیفای طلب خود فراهم آورد مشروط برآن که فروش این اموال از اموال معرفی شده توسط محکوم علیه آسان ترباشد در این صورت به مقدار مازاد از اموال توقیف شده ی اولیه(معرفی شده توسط محکوم علیه) رفع توقیف می گردد.

معرفی مال توسط ثالث :

از تبصره ی مندرج ذیل ماده ی 34قانون اجرای احکام مدنی 2 نوع استنباط قابل استخراج می باشد[1] :

1-موردی است که ثالث از وجود اموال محکوم علیه نزد خود  یا دیگری اطلاع می دهد و دومین صورت زمانی است که شخص ثالث مال خود را جهت استیفای محکوم به، به دایره ی اجراء معرفی می نماید با ارائه ی این 2دیدگاه این گونه به نظر می رسد که تعبیر و استدلال اخیر بنا بر دلالت ماده ی 267 قانون مدنی و ماده 24 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی[2] مورد تأیید حقوقدانان باشد.

 

 

خرید و دانلود فایل (متن کامل ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

اعاده عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء

 

1– این تبصره مقرر می دارد :

«شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی نماید».

[2]- به دلالت ماده ی 24آیین نامه ی مفاد اجرای اسناد رسمی شخص ثالث نیز می تواند برای استیفای طلب متعهدله مال خود را به واحد اجرای ثبت معرفی نماید، دراین صورت پس ازبازداشت مال معرفی شده ازطرف اجرای ثبت ثالث نخواهد توانست از اقدام خود اعلام انصراف نماید درصورتی که معرفی مال توسط مدیون وکالتا ازجانب مدیون صورت می گیرد و پس ازبازداشت موکل حق نخواهد داشت استرداد مال بازداشت شده را تقاضا نماید.

کامنت‌ها بسته شده‌اند.