اثرات غیر مستقیم

8 سرمایه 1409093861376 => 1455214428160 46120583168 0 1409093861376 M
9 کود ازت 12942366 => 12942366 0 87/4308 -M 13904907
10 کود فسفات 9366176 => 9366176 0 8/3902 -M 9644916
11 کود پتاس 75/2464255 => 2464256 0 58/4650 -M 2484260
12 علفکش 137784 => 137784 0 142500 -M 98/141355
13 قارجکش 99/45683 => 45684 0 210000 -M 14/49918
14 حشرهکش 93/784104 => 784105 0 26000 -M 791258
15 خودکفایی
(برنج) 19/42088 =< 1800 19/40288 0 -M 19/42088
16 خودکفایی
(گندم) 15/34610 =< 200 15/34410 0 -M 15/34610
17 خودکفایی
(جو) 200 =< 200 0 25/3347982- -M 18/805
ماخذ: نتایج تحقیق
اما سطح زیرکشت گندم نیز نسبت به حالت بهینه با حمایت دولت افزایش یافته است و این شاید به دلیل افزایش مصرف غلات در جهان باشد. در واقع کشاورزان تولیدکنندهی گندم در این شهرستان قدرت مقابله با تولید جهانی این محصول را دارا میباشند. بررسی فعالیتها خرید نهادهها در کاشت محصولات مورد نظر در شهرستان نشان میدهد که در صورت عدم حمایت دولت از کشاورزان منطقه، برای دستیابی به الگوی کشت طراحی شده نیاز به فراهم کردن مقدار بیشتری از نهادههای کود و سموم میباشد که میتوان آن را از بازارهای جهانی و به صورت واردات فراهم کرد. بیشترین مقدار هزینه خرید نهادهها به ترتیب مربوط به کود ازت و فسفات میباشد.
4-6-4 تحلیل حساسیت ارزشگذاری نرخ ارز و تاثیر آن روی الگوی بهینه کشت:
همواره تغییر سیاستهای ارزی و بالاخص سیاستهای ارزشگذاری نرخ ارز، میتواند منافع و یا صدمات شدیدی به بدنه اقتصادی یک کشور وارد سازد. در مطالعه حاضر برای تحلیل و بررسی مزیتنسبی و محاسبه سود اجتماعی و در نهایت بررسی الگوی بهینه کشت منطقه بر اساس نرخ ارز واقعی که معادل 5/16428 ریال محاسبه گردیده، استفاده شده است، با محاسبه این شاخصها برای نرخ ارزهای متفاوت و مخصوصا نرخ ارز رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، میتوان راهکارهای مفیدی در اعمال سیاستهای ارزی و اثرگذاری آن روی الگوی بهینه کشت منطقه داشته باشد. با تحلیل حساسیت بر روی نرخ ارز میتوان اثرات غیر مستقیم آن را بر روی الگوی بهینه کشت منطقه بررسی کرد. لذا در این قسمت محاسبات انجام شده در قسمتهای قبل، برای نرخ ارزهای مختلف نیز محاسبه و با هم مقایسه شدند.
از آنجایی که تابع هدف در سناریوی الگوی بهینه کشت با اعمال قیمتهای سایهای، حداکثر کردن سودهای اجتماعی محصولات میباشد، لذا تغییر در این الگوی کشت منوط به تغییر سود اجتماعیی هر محصول در خارج از بازهی ارائه شده ( تحلیل حساسیت برنامهریزی خطی) در الگوی تخمین زده شده با نرخ ارز 5/16428 ریالی است. مقادیر کمترین و بیشترین مقدار سود هر کدام از محصولات مورد نظر در مطالعهی حاضر که سبب میشوند تا زمانیکه سود محاسبه شده در این بازه باشد، الگوی منطقه تغییر نکند در جدول 4-26 ارائه شده است که به صورت خلاصه به شکل جدول 4-27 نشان داده میشود:
جدول 4-27: کمترین و بیشترین مقادیر قابل اخذ برای سودهای اجتماعی محصولات