ابزارهای اندازه گیری

جنس
سن
محل سکونت
سرمایه اقتصادی
سرمایه فرهنگی
تمایل به مشارکت اجتماعی
تمایل به مشارکت اجتماعی
متغیرهای مستقل:
سرمایه اجتماعی
هنجارهای ارتباطی
سطح اعتماد در خانواده
متغیرهای مستقل:
سرمایه اجتماعی
هنجارهای ارتباطی
سطح اعتماد در خانواده
فصل 3
روش شناسی تحقیق
مقدمه :
فصل حاضر به مبانی روشی یا روش شناسی پژوهش اختصاص یافته است. در این فصل روش تحقیق و ابزار گرد آوری وتحلیل داده ها ، جامعه آماری ، روش نمونه گیری ، تعیین حجم نمونه ، سنجش اعتبار و پایایی مورد توجه واقع می شود.
گام برداشتن و عبور از مرحله نظری پژوهش به میدان تجربه و مشاهده نیازمند انتخاب روش ها و ابزارهای مناسب بوده و بدیهی است که عواملی مانند موضوع ، امکانات و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری ، شیوه های گردآوری اطلاعات و به طور خلاصه روش تحقیق سهم عمده ای دارند.
در هر پژوهشی به ناچار باید باید شیوه های خاصی برای بررسی تجربی واقعیت ، برگزیده و از ابزارهای اندازه گیری معینی مدد گرفته و آزمونهای خاصی به کار گرفته می شود و تناسب روش و اجزای آن با موضوع و هدف پژوهش ، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند که تا شناختی را که در برخورد با واقعیت کسب می کند ومی خواهند آن را برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد ، با درجه بالایی با واقعیت تطبیق کند.
به همین دلیل در اینجا جا دارد بعد از طرح مبانی نظری پژوهش و تدوین چار چوب نظری و فرضیه های مربوطه جهت بررسی تجربی نظریه ها و سنجش مطابقت آن با واقعیت یعنی رجوع برنامه ریزی شده به عالم واقع ، مبانی روش پژوهش مطرح شود . از آن جا که پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده و چند بعدی هستند و روشهای مطالعه آنها نیز متعدد بوده ، بنابر این اصل فراروی ما قرار دارد که با توجه به ویژگیهای خاص پدیده مورد مطالعه ، ابزار تحقیق مناسب بر گزینیم تا بتوانیم به واقعیت دست یابیم.
نوع و روش تحقیق :
در هر پژوهشی مواردی وجود دارد که پژوهشگر به هر دلیل، توانائی دستکاری و دخل و تصرف در متغیر مستقل را ندارد و نمیتواند آزمودنیها را به صورت کاملاٌ تصادفی در شرایط مختلف پژوهش جایگزین کند. به عبارت دیگر، مسائل و مشکلات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی وجود دارد که استفاده از روش تحقیق آزمایشی امکان پذیر نیست. به همین دلیل، در بسیاری از پژوهشهای جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، مردم شناسی و علوم سیاسی، جستجوی علت در جهت عکس تحقیق آزمایشی صورت می گیرد. به عبارت دیگر، در این نوع پژوهشها به جای ایجاد علت و مشاهده یا اندازه گیری معلول، معلول مورد پژوهش قرار می گیرد و از آن علت استخراج می شود(دلاور، 1380 : 204).
بین سرمایه اجتماعی و تمایل به مشارکت اجتماعی ساکنین و شاغلین محله زنجان جنوبی، در پروسه نوسازی بافت های فرسوده، رابطه معنی داری وجود دارد.