آموزش زبان فارسی

الف) تراکم مسکونی خالص: منظور از تراکم مسکونی خالص نسبت به تعداد جمعیت به اراضی است که صرفاً جهت سکونت در نظر گرفته شده است.
ب) تراکم مسکونی ناخالص: نسبت تعداد جمعیت به کل اراضی شهر است که هم به مصرف واحد های مسکونی و هم نیازهای وابسته به آن رسیده است.(زیاری ،1384 ،ص 71)
(رابطه شماره 2-5)تراکم مسکونی خالص
(رابطه شماره2-6) تراکم مسکونی ناخالص

2-22- استاندارهای شهری:
در سطح کشورما،استاندارهای و معیارها مشخصی به منظور تعیین همۀ سرانه های شهری ارائه نگردیده است.ازطرفی، استفاده از استاندارهای کشور های دیگر نیز در زمینۀ تأسیسات مختلف شهری مانند مسکونی ،آموزشی ، درمانی و امثال آن ، به دلیل مغایر بودن شرایط آنها از نظر آب و هوایی ،ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی،درآمد ،ابعاد و اندازه های خانوار و امثال آنها ،خالی از اشکال نمی باشد.از آنجا که شرایط زندگی شهری در مناطق مختلف با یکدیگر تفاوت اساسی دارد ،معیارها و اندارۀ سرانه های شهری در یک شهر از ایران نیز نمی تواند قابلیت اجرایی برای شهرهای دیگررا داشته باشد.(شیعه ،1389 ،ص 172)
2-23- سطوح آموزشی و تقسیمات کالبدی شهر:
این اراضی بسته به سلسله مراتب خدمات شهری با توجه به رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمانهای آموزشی اختصاص دارد فعالیت مجاز دراراضی آموزشی دررده های مختلف به شرح زیر می باشد.
الف) اراضی آموزشی در رده محله :
شامل مهد کودک ، ،پیش دبستانی ،مدرسه ابتدایی ،مدارس راهنمایی ،دبیرستانها
ب) اراضی آموزشی در رده ناحیه:
شامل کلاسهای نهضت سواد آموزی ،مراکز آموزش حرفه ای و هنرکده ها
ج) اراضی آموزشی دررده منطقه :
شامل مدارس اسلامی ، مؤسسات آموزش زبان فارسی و هنرستان صنعتی
د) اراضی آموزشی در رده حوزه :
شامل مدارس ویژه نابینایان یا مدارس ویژه معلولین کر ولال و مدارس ویژه سایر معلولین
ه) اراضی آموزش در رده شهر وفراتر :
شامل مدارس خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی (رضویان 1381،ص 144)
2-24- سرانۀ آموزشی:
استانداردهای سرانۀ آموزشی به نسبت جمعیت شهرها در کشور های مختلف با یکدیگر فرق می کند. به عنوان مثال ،حدمتوسط سرانه آموزشی برای کودکستان 5/2تا 4مترمربع با 5متر فضای بازبرای هر کودک،برای دبستان 5/6متر مربع زیر بنا و 5/6متر مربع زیر بنا و 5/6متر مربع فضای باز درمقابل هردانش آموز دبیرستانی درنظر گرفته می شود طبق همین ضوابط ،فاصلۀ مناسب وحوزۀخدماتی واحد های آموزشی به نسبت واحد های مسکونی 200 تا 300 متر برای کودکستان ،500تا 700 متر برای دبستان و 1500 تا 2000متر برای دبیرستان پیشنهاد شده است .(شیعه ،1389 ،ص 174)
طبق ضابطه های دیگر ،شعاع دسترسی مدارس بین 2 تا 3 هزار متری برای دبیرستان ،1500 متر برای راهنمایی ،800 متر برای دبستان ،و 200تا 300متر برای کودکستان در نظر گرفته می شود در ایران با توجه به استاندارد های تهیه شده توسط وزرات آموزش و پرورش ،ضوابط تأسیسات آموزشی به قرار زیر است.

(جدول شماره 2-11 )حوزه های خدماتی پیشنهادی مدارس و تعداد دانش آموزان درکلاس
نوع مدرسه