آمار استنباطی

اریب
.004e
انحراف استاندارد
.266e
95% سطح اطمینان
حد پایین
-.530e
1
حد بالا
.535e
1
همانگونه که میبینیم متغیرها دارای همبستگی ناقص معکوس هستند.
اکنون با توجه به اعداد بدست آمده میتوان درباره درستی یا نادرستی فرضیات تصمیم گرفت.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
آنچه که پژوهشگر را به انجام این تحقیق ترغیب نمود اهمیت روز افزون منابع انسانی برای سازمانهای امروزی میباشد.همانطور که در ابتدای این پژوهش اعلام شد با افزایش تنوع نیروی انسانی در سازمانهای امروزی و رویارویی با پدیده گوناگونی نیروی کار ،و با توجه به تفاوت فرهنگ و نگرش هریک از عناصر نیروی کار همسو کردن اهداف این افراد در یک سازمان و ترکیب آنها امری بس دشوار و دارای ظرافتهای خاص میباشد.گاهی تمایلات افراد با یکدیگر و یا حتی سازمان در تضاد است.که این امر ممکن است بقای سازمان را به چالش بکشد.لذا وجود یک مکانیسم منسجم بازدارنده امری ضروری میباشد.اکنون در این فصل به بررسی نتایج حاصل شده از این پژوهش به منظور پی بردن به صحت فرضیات پژوهش می پردازیم.
5-1 نتایج حاصل از پژوهش
براری پی بردن به نتایج پژوهش لازم است که اطلاعات مربوط به هر فرضیه را جداگانه بررسی کنیم.لذا ابتدا به بررسی اطلاعات مربوط به فرضیه اول و سپس فرضیه دوم و سوم میپردازیم.لازم است که اعلام کنیم که جداول 4-6 و 4-8 و 4-10 و 4-12 و 4-14 و 4-16 و 4-18 و 4-20 و 4-22 اعلام کننده اطلاعات آمار توصیفی است. این اطلاعات در انجام کارهای آماری نقش مهمی دارند.برای نتیجه گیری بیشتر توجه شما را به سایر جداول جلب میکنم که همانا اطلاعات آمار استنباطی میباشند.
5-1-1 بررسی اطلاعات فرضیه اول
فرضیه اول از این قرار است که: تنبیهات انضباطی اعمال شده موجب کاهش انجام تخلف توسط پرسنل میشود.
برای این موضوع سه سوال طرح شد.اطلاعات گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.با توجه به جدول 4-7 نتیجه میگیریم که بین کار مفید و انجام اشتباه(تخلف) رابطه ناقص و معکوس وجود
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
دارد.یعنی اینکه با افزایش کار مفید ،تشویق کارکنان را شاهد خواهیم بود و در نتیجه کاهش تعداد تخلفات و افزایش کارایی.این امر نشانگر آن است که سازمان نسبت به
عملکرد و کارایی پرسنل واکنش نشان میدهد و از طرفی دیگر این واکنش توسط پرسنل احساس شده است.لذا میتوان این گونه استنتاج کرد که مکانیسم تنبیهی سازمان (که قطعا با مکانیسم تشویقی کامل تر و موثر تر گردیده است) بر انجام تخلف در سازمان مذکور تاثیر دارد. لبته این تاثیر نسبی است.
از طرف دیگر با توجه به اطلاعات جدول 4-9 شاهدیم رابطه ناقص و مستقیم بین ترس از تنبیه و کار مفید هستیم.یعنی با افزایش ترس از تنبیه در سازمان شاهد افزایش نسبی گرایش به کار مفید و افزایش کارایی در سازمان هستیم.این نکته نیز تایید کننده تاثیر مکانیسم انظباطی موجود بر افزایش کارایی (و به تبع آن کاهش انجام تخلف و اشتباه) در سازمان مذکور. لبته این تاثیر نسبی است.