ویژگی‌های خدمات

ویژگی‌های خدمات: خدمت عبارتست از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی منجر نشود. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته باشد یا نداشته باشد. بعضی از خدمات، مستلزم حضور مشتری است؛ مانند حضور در …

Continue reading

پایان نامه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد-دسترسی به متن کامل پایان نامه های فارسی

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺟﻮد دارد. دﯾـﺪﮔﺎه اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗآکید دارد. و دﯾﺪﮔﺎه ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮ دﯾـﺪﻣﺎن رﻓﺘﺎری و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎری آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. آندرو[1](1971) در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ …

Continue reading

چشم‌اندازهای راهبردی برای مدیریت استعداد

چشم‌اندازهای راهبردی برای مدیریت استعداد به نظر می‌رسد برای شکل دادن به رویکرد سازمان در شناسایی مدیریت استعداد، شش دیدگاه راهبردی وجود دارد که به شرح زیر است: 2-7-1) دیدگاه رقابتی در این دیدگاه اعتقاد بر این است که مدیریت استعداد باید افراد بااستعداد را شناسایی نماید و آن‌ها را …

Continue reading

مدل سلسله مراتبی از قابلیت‌های بازاریابی

مدل سلسله مراتبی از قابلیت‌های بازاریابی این مدل فرآیندهای بازاریابی و قابلیت‌های بازاریابی را ارائه می‌دهد. این مدل به دنبال مفاهیم نزدیک به چارچوب وبستر از سطوح و فرآیندهای بازاریابی است. 2-3-3-1) فرهنگ بازاریابی به عنوان سطح اول از این مدل سلسله مراتبی بارنی (1986)، دیشپند[1] و وبستر (1989)، دیشپند …

Continue reading

ریشه های توانمندسازی

ریشه های توانمندسازی اگرچه مفهوم توانمندسازی از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در ادبیات مدیریت و روان شناسی ، وارد شده است اما بررسی های تاریخی نشان می دهد که توانمندسازی ریشه در دوران گذشته دارد . وتن و کمرون ( 1998) اظهار می کنند که این مفهوم …

Continue reading

دانلود پایان نامه – رویکردها و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌های دارو سازی پذیرفته شده در بورسخرید پایان نامه آماده

رویکردهای موجود در زمینه سنجش عملکرد از دید حسابداران رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورت‌های مالی و داده‌های حسابداری استفاده می‌شود. نظیر: فروش، سود، نرخ بازده دارایی‌های شرکت و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام رویکرد تلفیقی: در رویکرد تلفیقی سعی می‌شود تا از تلفیق ارقام صورت‌های …

Continue reading

پایان نامه معرفی کارت امتیازی متوازن نسل چهارم-خرید پایان نامه اماده

رابرت کاپلان در مصاحبه‌ای که در سال 2008 در HBR[1] چاپ شد، به این پرسش پاسخ داد که «مهمترین عامل اجرای استراتژی چیست؟». او توضیح داد که پیش از همه، رهبری بسیار مهم است و بدون رهبری موثر، هیچ استراتژی نمی‌تواند موفقیت آمیز اجرا شود و پس از آن اتصال …

Continue reading

پایان نامه آماده : مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها-پایان نامه دانشگاه ها

مؤسسات بازرگانی در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصت های مختلفی را ایجاد کرده است که آنها به کسب سود می پردازند.در عوض،سازمانهای مذکور باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را برآورده کنند.این تعهد را مسئولیت اجتماعی می نامیم. مسئولیت اجتماعی،مجموعه وظایف …

Continue reading

دانلود پایان نامه یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطیسایت دانلود پایان نامه

به صحبت های خودمان اطمینان داشته باشیماگر ما به صحبت های خودمان اطمینان و ایمان نداشته باشیم قطعا در نحوه صحبت کردنمان تاثیر خواهد داشت.زمانی که ما به حرف خودمان اطمینان نداشته باشیم چطور می توانیم انتظار داشته باشیم که دیگران هم به حرف های ما اطمینان پیدا کنند؟اگر بهرام …

Continue reading

دانلود پایان نامه : تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها

سنجش عملکرد سازمانی عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اما کمتر تعریف می شود                        ( Neely & Adams ;2001).سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند.سنجش عملکرد عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی را دنبال …

Continue reading