فایل رایگان پایان نامه حقوق : شرکتهای تعاونی

از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده 2 مصوبه یاد‌شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : اجرایئه

می دارد: «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرء است». اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام... ادامه

مقاله درباره بانکداری بدون ربا

تسهیلات از سوی دولت تأمین می‌گردد (تسهیلات تکلیفی) بانک مکلف است درخصوص اخذ یا عدم اخذ وثایق و یا کیفیت و کمیت آن براساس نظر تأمین‌کننده. منابع تسهیلات عمل نماید. اینجا فقط تکه های... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : ثبت‌شده

شود و مأمورین قضایی یا اداری که موضوع انکار مندرجات سند رسمی را مورد رسیدگی قرار دهند به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم می‌گردند. منظور از مندرجات سند، مفاد عباراتی است که در سند... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : سندی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». بر این‌اساس، سندی رسمی است که علاوه بر شرایط فوق که برای سند ذکر شده... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : شرکت های تجاری

سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد دادگستری

درخواست خود را در این فرم ها بنویسد و آن را تکمیل و امضاء کند و به مقام صالح تسلیم نماید. در صورتی که در اجرائیه دادگاه، فرم خاصی برای تقاضای صدور اجرائیه درنظر گرفته شده است و... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد اجرای احکام مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد شرکتهای تعاونی

متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده 2 مصوبه یاد‌شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها... ادامه