پایان نامه با کلمات کلیدی ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، مشتری گرایی

گرایی17614/17516/2750/2000/0عملکرد17631/15744/3993/1001/0 با توجه به سطوح معنیداری بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که هیچ یک از مؤلفههای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمیکنند. 4-4) بررسی ضریب... ادامه

پایان نامه با کلمات کلیدی مدل پیشنهادی، رگرسیون خطی، مدل رگرسیون

از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. در پژوهش حاضر پایایی پرسشنامه به وسیله آزمون آلفای کرونباخ سنجیده میشود. هر قدر این عدد به یک نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بیشتری... ادامه

پایان نامه با کلمات کلیدی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده، سهم بازار

بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایهگذاری و سود هر سهم بازده سهام، اشاره کرد. شاخصهای ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخصهایی را شامل میشود که بر مبنای قضاوت گروههای ذینفع... ادامه

پایان نامه با کلمات کلیدی کیفیت خدمات، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

تولید و مصرف خدمات، کیفیت فرایند معمولاً در هنگام انجام خدمات از سوی مشتری مورد ارزیابی قرار میگیرد. این عنصر از کیفیت، به تعامل بین ارائه کننده و دریافت کننده خدمت اشاره دارد و اغلب... ادامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع 0.025، 0.024، 0.022

ساده0.45249.8300.188104.80.0170.7310.934نمونه مسئله 14 سخت0.2772.2670.09291.80.0100.3540.358نمونه مسئله 15 ساده0.43344.8530.160116.20.0150.6920.868نمونه مسئله 15 سخت0.2512.9020.086139.40.0140.4120.481محاسبه معیار مختلف برای الگوریتم NSGA-II فاصله... ادامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکانیابی، الگوریتم ژنتیک، و رتبه بندی

کار را می‌توان در جدول شماره (4-4) مشاهده نمود. همانطور که در این جدول مشاهده می‌کنید، الگوریتم VIS بهترین عملکرد را داشته‌است. الگوریتم‌های CNSGA-II و MISA تقریباً در رتبه دوم قرار گرفته و... ادامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ترتیب نزول، بهینه سازی چندهدفه، رگرسیون خطی

انجام می‌دهیم. هنگامی‌که یک سلول قابل قبول ایجاد شد، این فرایند را متوقف می‌کنیم. این کاهش دامنه جهش، تا زمانی که یک حل قابل قبول ایجاد شود، موقتی است. 2-4-3-4- الگوریتم NNIA این روش،... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد درباره مایع، ذخیره‌سازی، تانک

سپس بوسیله پمپ به مخزن آب‌های روغنی ارسال می‌گردد. 3-2-25-3- تصفیه فاضلاب انسانی این واحد دارای یک مخزن زیرزمینی به حجمm3 14 می‌باشد که پساب‌های حاصل از حمام، دستشویی و آشپزخانه در آن... ادامه

دانلود پایان نامه ارشد درباره کاستیک، اتان، جداسازی

ه می‌شود (یعنی در واحد تولید SL داریم). کاندنسورهای دوم و سوم بخارش در کولر هوایی خنک شده و دوباره به خط آب گرم زده می‌شود که این بخار barg 101 (LLP)می‌باشد. ج) راکتورهای کاتالیستی: تبدیل H2S... ادامه