مدل جاروس و همکاران

آﻧﺠﻞ و ﭘﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮرﺗﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪ ارزﺷﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻗﺎﺋﻞ... ادامه

Read More »

تعاریف تعهد سازمانی

ارتباط خطی: مدیر روابط عمومی یک شرکت بزرگ از استودیوی مرکزی برای کارمندان بازاریابی دفاتر منطقه ای سراسر کشور در مورد تلویزیون مدار بسته سخنرانی می کند. این مثال ارتباطات خطی را... ادامه

Read More »

ارتباطات میان فردی

کانال ارتباطیپارازیتپارازیتپارازیتپارازیت پارازیتمحیط ارتباطاتتطبیقبازخوردمحیط ارتباطاتنمودار (2- 5): مدل تعاملی ارتباطات (ارتباطات دوسویه). اقتباس از برکو و همکاران (2007) 2-2-1-14-3-... ادامه

Read More »

ارتباطات میان فردی

کانالها باید تمام اعضای سازمان را به هم مرتبط سازند. خطوط ارتباطی باید تا حدامکان کوتاه و مستقیم باشد. شبکه کامل ارتباطی مورد استفاده قرار گیرد. در مورد هر ارتباطی باید اطمینان حاصل... ادامه

Read More »