مقاله درباره ضمانت نامه بانکی

خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هر گونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید». از آن جا که هیچ یک از مالکین مال مشاع... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : دادگستری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : اجرای احکام مدنی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

مقاله درباره صدور سند مالکیت

امروزه در کشور ما نیز تقریباً نیازی به تفکیک برات و سفته از حیث تجاری و مدنی بودن نیست؛ زیرا اولاً از حیث صلاحیت، مرجع رسیدگی به دو سند یکی است و آن دادگاه حقوقی است؛ ثانیاً اگر روزی... ادامه

فایل رایگان پایان نامه حقوق : شرکتهای تعاونی

از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند و طبق تبصره ذیل ماده 2 مصوبه یاد‌شده دوایر اجرای ثبت مکلف شدند براساس مفاد... ادامه