مشکلات عمده خودپردازها

مشکلات خودپردازها تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته است و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‎کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه فناوری خویش خدمت جهان... ادامه

مفهوم شفافیت

مفهوم شفافیت در فرهنگ وبستر (1972) شفافیت بدین صورت تعریف شده است: “باز بودن یا گشودگی مؤسسات (دسترسی آسان به عملیات داخل شرکت)، آشکار بودن مؤسسات، صداقت و قابلیت درک آسان.” در این... ادامه

ویژگی‌های خدمات

ویژگی‌های خدمات: خدمت عبارتست از هر عمل یا کاری که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و لزوماً نامحسوس باشد و به مالکیت چیزی منجر نشود. تولید خدمت ممکن است به کالای فیزیکی بستگی داشته... ادامه

پایان نامه ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد-دسترسی به متن کامل پایان نامه های فارسی

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣوثر ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دو ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ در ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺟﻮد دارد. دﯾـﺪﮔﺎه اﻗﺘـﺼﺎدی ﮐـﻪ ﺑـﺮ اﻫﻤﯿـﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎزار ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻮﺿﻊ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗآکید دارد. و... ادامه

ریشه های توانمندسازی

ریشه های توانمندسازی اگرچه مفهوم توانمندسازی از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در ادبیات مدیریت و روان شناسی ، وارد شده است اما بررسی های تاریخی نشان می دهد که توانمندسازی ریشه در دوران... ادامه