گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی

مفهوم شرکت های کوچک و متوسط   همان­طور که در بخش قبل نیز بدان اشاره شد، امروزه شرکت­های کوچک و متوسط در همه سطح جهان توسعه پیدا کرده­اند(اسد سعدی، افتخار، 2011) و نقش اقتصادی و... ادامه