منابع مقاله با موضوع هیدرولوژی، رتبه بندی، فیزیوگرافی

بر مبنای این رابطه نشان می دهد که در هر کیلومتر مربع 34/2 آبراهه حوضه ذیلکی رود وجود دارد، معمولا تراکم سطحی آبراهه های بالاتر از 3 نشان دهنده حوضه با سیل خیزی بالایی می باشد. 4-6-3-4-2... ادامه

منابع مقاله با موضوع هیدرولوژی، پوشش گیاهی، نفوذپذیری

عبارتند از: خصوصیات مربوط به پستی و بلندی و خصوصیات مربوط به نفوذپذیری. این دو ویژگی از عوامل موثر بر ایجاد رواناب و سیل می باشند. نمایه های پستی و بلندی در آن می باشد. اما اگر بخواهیم... ادامه

منابع مقاله با موضوع پوشش گیاهی، فرسایش خندقی، حرکات توده ای

های بازگشت مختلف، با توزیع های آماری متداول نظیر نرمال، لوگ نرمال دو متغیره، لوگ نرمال سه متغیره، پیرسون، لوگ پیرسون و گمبل برازش داده شدند. با استفاده از مجموع مربعات باقیمانده (RSS)... ادامه

منابع مقاله با موضوع پوشش گیاهی، سیل خیزی، نمونه برداری

رسیدن و یا تخریب سازه های فوق الذکر و نیز سیل گیری اراضی دو جناح رودخانه است. بررسی های چندی برای روشن شدن نقش پوشش گیاهی در کاهش بده حداکثر و حجم سیلاب در اقصی نقاط دنیا انجام گرفته... ادامه

منابع مقاله با موضوع پوشش گیاهی، منابع طبیعی، هیدرولوژی

سایر عوامل اقلیمی نیز می توانند در خصوصیات سیل و آبدهی یک رودخانه موثر باشند. بنابراین بررسی تغییرات آبدهی یک رودخانه در طول زمان و یا بررسی تغییرات زمانی وقوع سیل می تواند اثرات... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن، مشتری گرایی

سطوح معنیداری بدست آمده از تحلیل دادهها مشاهده میگردد که هیچ یک از مؤلفههای تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمیکنند. 4-4) بررسی ضریب همبستگی فرضیات وقتی صفتهای متعددی از یک جامعه را مورد... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان عملکرد بازار، بهبود عملکرد، تعهد مستمر

کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند، تعهد سازمانی بیشتری دارند تا زمانی که تنها به عنوان یک کارمند سازمان باشند.این پژوهش همچنین نشان داد که مشارکت در تصمیمگیری(یک جنبه مربوط به... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان سابقه خدمت، حقوق و دستمزد، سلسله مراتب

و خودمختاری در کار، چالش شغلی و اهمیت شغل، درگیری و مشارکت رفتاری را افزایش میدهد. توانایی مشارکت در تصمیمگیری مربوط به شغل بر سطح تعهد موثر میباشد. سازگاری بین اهداف گروه کاری و... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان تعهد مستمر

اهداف، نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از ارزشهای ابزاری آن(بوکانان30، 1990).سالانسیک(1977): تعهد حالتی از شخصیت است که در آن فرد از طریق اقدامات و فعالیتهایی که انجام میدهد محدود... ادامه

پایان نامه با کلید واژگان مشتری گرایی، کیفیت خدمات، تعهد سازمانی

چکی شناخت تاثیر مشتری گرایی و تعهد سازمانی بر عملکرد کسب و کار در بانک ملت. اهداف فرعی: شناخت تاثیر مشتریگرایی بر کیفیت خدمات در بانک ملت. شناخت تاثیر مشتریگرایی بر رابطهگرایی در... ادامه