منبع مقاله با موضوع تجدیدنظرخواهی

ارسال می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امور هیأت حل اختلاف مالیاتی؛ بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب... ادامه

منبع مقاله با موضوع سازمان امور مالیاتی

حتی المقدور ضرورت پیدا نکند و می بایست اظهارنامه های لازم را در اختیار مؤدیان قرار دهد و اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد... ادامه

منبع مقاله با موضوع مالیات بر درآمد

امام جواد(ع) دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایلپایان نامه حقوق با فرمت ورد ج- استفاده از وجوب کفایی ؛ در اسلام پرداخت های مالی دیگری وجود دارند که جنبه مالیاتی ندارند بدین معنا... ادامه

منبع مقاله با موضوع درآمد مالیاتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

منبع مقاله با موضوع عدالت مالیاتی

آورد. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود... ادامه

منبع مقاله با موضوع عدالت مالیاتی

د یافتن به وی دست می دهد. اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج... ادامه

منبع مقاله با موضوع عدالت اجتماعی

را از حیث اقتصادی مورد توجه قرار داده است و تا کنون رساله ای که به نظام صدور و اجرای آرای مالیاتی بپردازد و مالیات را از جنبه حقوقی آن مورد توجه قرار دهد نگاشته نشده است.د) مسیر... ادامه

منابع تحقیق درباره ابطال رأی داوری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن... ادامه

منابع تحقیق درباره تجارت بین الملل

معامله یا قرارداد داوری اعتراض داشته باشد از تعیین داور خودداری و طرف مقابل به وسیلهی اظهارنامه از اودرخواست می کند. که در این خصوص اقدام کند. (مواد 459 و 460) چون مخاطب درپاسخ به... ادامه