منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، انحراف معیار

بیوفیدبک متصل به کامپیوتر قرار داشت روی صندلی مقابل کامپیوتر می نشست، برای کاهش استرس بیمار نحوه انجام تمرین چندین بار برای بیمار شرح داده شد و بصورت عملی نمایش داده شد سپس نوع... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد فیزیولوژی، کاهش اضطراب، کیفیت زندگی

تلفیقی از سنجش های کارآمد گزارش نمودند . بیوفیدبک در سال 1960 توسط دانشمندانی که برای درمان از دستگاههای پیشرفته استفاده می کردند، استفاده شد . در سال 1977 ولف105 و باسماجیان106 بیوفیدبک... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد بیماران مبتلا، اندام تحتانی، کیفیت زندگی

کنتراکچر26، زخمهای فشاری (زخم بستر)، پنومونی (ذات الریه) در بیماران مبتلا به اختلالات بلع، رسوب نابجای کلسیم در بافتها27، حملات صرع28، نیمه در رفتگی مفصل شانه29، بروز دردهای قابل توجه... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی مقدار خطا، تعهد مستمر، سطح معنادار

توجه به وجود این رابطه به میزان شدت رابطه پرداخت می شود که با در نظر گرفتن قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 317/0 = r رابطه قوی را نشان نمی دهد ولی با توجه به علامت آن که مثبت است جهت... ادامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد دامنه حرکتی، گروه کنترل، یادگیری حرکتی

سی تاثیر بیوفیدبک بر دامنه حرکتی و عملکرد روزمره زندگی بیماران سکته مغزی انجام شد.متود: تعداد 24 نفر بیمار مبتلا به سکته مغزی، با میانگین سنی 75/54 در این پژوهش شرکت کردند، که بطور... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سابقه خدمت، درجه توافق

شد که برای اینکه ادراک از رهبری اخلاقی ارتقا یابد ، ارتباط بین مدیر و کارکنان بهبود یابد . همچنین کارکنان و اساتید دید مثبتی از رفتارهای واقعی روسا و هدایت کنندگان خود نداشتند . بیش... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، سابقه خدمت، تلاش مضاعف

یک تفاوت اساسی بین مدل های آنها نیز وجود دارد . سه جزء تعهد می یر و آلن ( عاطفی ، مستمر و هنجاری ) اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند ، متفاوت هستند . با این حال... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی تعهد مستمر، تلاش مضاعف

یک از سطوح تعهد از کم ، متوسط تا زیاد می تواند برای فرد و سازمان آثار مطلوب و نامطلوب در پی داشته باشد . آنها عقیده دارند که باید بین سطوح مختلف تعهد و اهداف مورد نظر سازمان به نوعی... ادامه

پایان نامه با واژه های کلیدی تحول گرا، انصاف و عدالت، تلاش مضاعف

صداقت صحبت می‌کند.سبک رهبری اخلاقی با درجه‌ای از آن که فرهنگ سازمانی و فوریت موقعیت آن را در محیط منعکس می‌سازد، متفاوت خواهد بود. در کمترین حد انتظار، رهبری اخلاقی نظارتی است که... ادامه