پایان نامه هوش استراتژیک

اصول و ارزش‌های توسعه سازمانی(واریک 2005)

 1. ایجاد توسعه
 2. حرفه ای شدن
 3. کمک به مردم و سازمان
 4. احترام به تمامی افراد
 5. وارد شدن، همکاری و مشارکت داشتن
 6. داشتن ارتباطات باز، صادقانه و بی ریا
 7. ایجاد صحت و اعتبار
 8. تحقیق و رسیدگی کردن
 9. ایجاد انجمن و اجتماع
 10. ایجاد تنوع و گوناگونی
 11. آگاهی، رشد و یادگیری فردی و سازمانی
 12. آزمایش و تجربه کردن
 13. ایجاد یک امید واقعی
 14. داشتن صداقت
 15. ایجاد قابلیت اعتماد

ارزش‌هایی که مورد نظر فرنچ و بل، کامینگز و ورلی بودند

 1. وجود انسانیت
 2. دموکراتیک بودن
 3. مشتری مداری
 4. هدایت و گرایش به سمت سیستم‌های اجتماعی و محیطی

ارزش‌هایی که توسط یاگر، هد و سورنسن [1]پیشنهاد شد

 1. داشتن عدالت اجتماعی
 2. رعایت اصول اخلاقی
 1. Yaeger, Head & Sorenson
 2.  

   

  متن کامل در لینک زیر :