پایان نامه رایگان با موضوع مدل سروکوال، مدل کانو، دانشکده بهداشت

AHP به منظور رتبه بندی و اولویت بندی هر یک از مشخصه ای کیفیت روی هر یک از خطوط نیاز مندی های کانو
ترکیب مدل کانو- سروکوال با مدل1 QFD به گونه ای که بتوان نیاز مندی ها و الزامات و خواسته های مشتریان را درماتریس خانه کیفیت مدل QFD جای داد و همچنین با اولویت این الزامات و نیاز ها به کمک مدل کانو و سروکوال، دو مورد از بخش های خانه کیفیت QFD (شناسایی نیاز های مشتری و اولویت بندی نیاز های مشتری) را تکمیل نمود.
مطالعه ای با رویکرد اقتصاد سلامت در رابطه با نقش بهیود کیفیت خدمات سلامت در کاهش هزینه های بیمارستانی
ارزیابی کیفیت خدمات در بیمارستان های دولتی ، خصوصی و تامین اجنماعی با رویرد IPA و مقایسه آن ها با یکدیگر.
انجام مطاله کیفی با عنوان عوامل موثر در بهبود کیفیت خدمات و راهکار هایی جهت فزایش رضایت بیمار
آصف زاده ، سعید. (1376). آموزش پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی، تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
آقاملایی تیمور، زارع شهرام، کبریایی علی(1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس، فصلنامه پایش، سال7، شماره2، صص127-121.
آقایی، عسگر(1374). تعهد سازمانی در رابطه با تمایل به تر خدمت، فصلنامه مدیریت دولتی، مرکزآموزش مدیریت دولتی، تهران(35).
الوانی، مهدی؛ ریاحی، بهروز(1382)؛ سنجش کیفیت خدمات در بخش عمومی. مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
امینی، محمد تقی . فرجام، سعید.(1388) بررسی ارائه کیفیت خدمات در بخش عمومی( مطالعه موردی: بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ، اندیشه مدیریت، سال سوم، شماره اول ، صص 165-189.
انواری رستمی، علی اصغر و همکاران، 1384: بررسی مقایسه‌ای کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و کارکنان، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت.
بحری نژاد، ریحانه و محمد خلج، 1387: بانکداری الکترونیکی و نقش آن در تامین رضایت مشتری، دومین کنفرانس دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
بنی اسدی اکرم ، وطن خواه سودابه ، حسینی فاطمه ،(1392). تحلیل کیفیت خدمات بیمارستان با استفاده از ابزار تحلیل اهمیت-عملکرد در بیمارستانهای منتخب مجله دانشکده بهداشت و انستیتیوتحقیقات بهداشتی، دوره 11، شماره1، صص70- 59.
تورانی، حیدر.(1381). کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش دوره ابتدایی: با رویکرد مدیریت کیفیت جامع، تهران، نشر قو، ص 22
حکمت پو داود ، سورانی محمد ، فرازی علی اصغر و همکاران (1391) . ” بررسی کیفیت خدمات درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی شهر اراک با استفاده از مدل SERVQUAL مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک، سال پانزدهم، شماره 7، صص9-1.
خلیفه قدرت اله ، رضوی سید عباس ،(1391). ارزشیابی و تضمین کیفیت در یادگیری الکترونیکی با استفاده از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد، مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی، جلد 3 شماره 1 صص -50-41.
دلگشایی، بهرام . رواقی، حمید. ابوالحسنی، نازنین.(1391). ارزیابی اهمیت عملکرد گردشگری پزشکی در استان تهران از دیدگاه گردشگران پزشکی و ارائه کنندگان خدمات پزشکی: فصلنامه بیمارستان، دوره 11، شماره 1،صص:72-63
رحمانی، مریم(1387)؛ کیفیت خدمات در صنعت گردشگری، علم گردشگری.
رنجبرعزت آبادی محمد, بهرامی محمدامین, زارع احمدآبادی حبیب و همکاران،(1389) تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمت با استفاده از رویکرد سروکوال در بیمارستان افشار یزد، فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، دوره دوم و سوم، شماره 29،صص75-86. .
سید جوادین،ر،کیماسی،م، (1384) . مدیریت کیفیت خدمات. تهران: نگاه دانش.
شاهین ، آرش . گلستان، داوود عامری (1383). مدل سروکوال و نقش آن در اندازه گیری شکاف های کیفیت خدمات با مطالعه ای موردی در ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی،فصلنامه تحول اداری، دوره هفتم، شماره 47، صص: 68-54.
صدقیانی ابراهیم.( 1376). ارزیابی مراقبتهای بهداشتی و درمانی و استانداردهای بیمارستانی ،تهران، معین: علم و هنر.
صدیقی ژیلا, فرزادی فرانک, مفتون فرزانه, نورایی مهدی و همکاران(1384). طراحی مدل ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی، مجله پایش ; دوره 4، شماره ، 4صص: 285-297.
طاهریدمنه محسن،فرمانی سکینه، مستوفی الممالکی رضا.(1390). بررسی چالشهای موجود در صنعت گردشگری شهر شیراز در ارتباط با محدودیت مراکز اقامتی مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال دوم، شماره هشتم، صص132-117.
طبیبی سید جمال الدین ،گوهری محمودرضا ، شهری سمیه و همکاران .(1390)کیفیت خدمات ارائه شده در درمانگاههای سرپایی بر اساس الگوی سروکوآل در بیمارستان های شهر تهران().مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)دوره 5 شماره 4، 56-49.
عطافر، علی؛ شفیعی، مرتضی(1385)؛ رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
عمید، حسن، ( 1376 )، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
فتحی واجارگاه کوروش، پرداختچی محمد حسن ، ابوالقاسمی محمود ، محمد هادی فریبرز (1390)، تضمین کیفیت در آموزش برمبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکرد، فصلنامه راهبرد های آموزش، دوره 4، شماره 2، صص 65-57.
قورچیان ،نادرقلی(1373). تحلیلی بر مکعب کیفیت در نظام آموزش عالی، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ، شماره 7 و 8 :20-11.
کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ ، گری.(1384) اصول بازاریابی. ترجمه : علی پارسائیان. تهران. نشر آیلار.
کبریایی علی, اکبری فیض اله ,حسینی سیدمصطفی, افتخاراردبیلی حسن(1382). شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی شهرستان کاشان؛ مجله دانشور، شماره11، دوره 49،صص46-39.
کبریایی علی, اکبری فیض اله, حسینی سیدمصطفی, افتخاراردبیلی حسن(1383). بررسی مقایسه ای شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارایه شده در واحدهای بهداشتی درمانی شهری و روستایی کاشان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دوره 8، شماره2،صص 88-82.
کزازی، ابوالفضل(1378). مدیریت کیفیت فراگیر. تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی، صص33-1
گرجی، ابوالقاسم. طباطبایی، سیدمهدی و همکاران.(1390) .به کارگیری مدل شکاف کیفیت خدمات(SERVQUAL)در مجتمع آموزشی درمانی امام خمینی(ره)، مجله علمی پژوهشی مدبربت سلامت، سال شانزدهم، شماره 51،صص: 18-7.
لامعی ابوالفتح(1382) ؛ مدیریت جامع کیفیت: اصول، کاربرد و درسهایی از یک تجربه، تهران، طب نوین.
لامعی ابوالفتح(1387). مبانی مدیریت کیفیت. تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کیمیته کشوری ارتقای کیفیت.
لطفی علی،(1388). سنجش کیفیت خدمات شعب بانک اقتصاد نوین، اولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی.
محمدی، علی. شغلی، علیرضا. (1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ی ارائه شده در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زنجان، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دوره 16، شواره 65، صص 100-89.
محمدی نیا، مونا و همکاران(1389). بررسی میزان کیفیت خدمات پرستاری با استفاده از مدل سروکوال در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران. فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 3-4، پاییزوزمستان1388.
مقبل با عرض، عباس، محمدی، علی(1388)، بررسی کیفیت خدمات ارائه شده درمراکز خدما ت درمانی استان فارس، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز )ویژه نامه حسابداری(، دوره نوزدهم، شماره دوم.
نوری حکمت، سمیه. (1385). به کار گیری مدل شکاف کیفیت خدمات (سروکوال) در بیمارستان حضرت رسول اکرم، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،(1389)، استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران،مرکز نشر صدا.
Abdullah, K., N. H. A. Manaf and K. M. Noor (2007). “Measuring the service quality of airline Services in Malaysia.” International Journal of Economics, Management and Accounting 15(1).
Ainin, S. and N. H. Hisham (2008). “Applying importance-performance analysis to Information systems: an exploratory case study.” Journal of Information, Information Technology, and Organizations 3: 95-103.
American society for quality(ASQ)(2004), available at: www.asq.org
Anbori, A., S. N. Ghani, H. Yadav, A. M. Daher and T. T. Su (2010). “Patient satisfaction and loyalty to the private hospitals in Sana’a, Yemen.” International Journal for Quality in Health Care 22(4): 310-315.
Andaleeb, S. S. and C. Conway (2006). “Customer satisfaction in the restaurant industry: an examination of the transaction-specific model.” Journal of Services Marketing 20(1): 3-11.
Angell, R. J., T. W. Heffernan and P. Megicks (2008). “Service quality in postgraduate education.” Quality Assurance in Education 16(3): 236-254.
Arbore, A. and Busacca, B., (2011). Rejuvenating Importance-Performance Analysis. Journal of Service Management, 22, pp. 409-429.
Atkinson, S. and D. Haran (2005). “Individual and district scale determinants of users’ satisfaction with primary health care in developing countries.” Social science & medicine 60(3): 501-513.
Bacon, D. R. (2003). “A comparison of approaches to importance-performance analysis.” International Journal of Market Research 45(1): 55-71.
Becker, C. (2001). “Patient satisfaction is in the details. 6 NY HMOs will give enrollees specific explanations when treatment is denied.” Modern healthcare 31(43): 34.
Baldwin A. Expectation and Perception changes in Service Quality in an Australian Private Sector Dental Centre – 2008 to 2000. [Online]. Available from:http://www.baldwinsolutions.com.au/icit%2014%20(pennsylvania)%20paper%202010.pdf [Accessed: September 2010].
Barnes, B. R. (2007). “Analysing service quality: the case of post-graduate Chinese students.” Total Quality Management & Business Excellence 18(3): 313-331.
Bernard H(2003). Sterategic planning in health cares: step by step provision of a program byobjective (Farsi). Translated by Abolfath Lamei , Aye Publication.
Berry, L. L., et al. (1994). “Five imperatives for improving service quality.” MIT Sloan Management Review 31(4).
Besterfield, D.H.(1999).”Total Quality Management”. 2nd Edition London, Prentice Hall Internationa.
Boudreaux, E. D., et al. (2004). “Predictors of emergency department patient satisfaction: stability over 17 months.” Academic emergency medicine 11(1): 51-58.
Bowen, J. T. and S.-L. Chen (2001). “The relationship between customer loyalty and customer satisfaction.” International journal of contemporary hospitality management 13(5): 213-217.
Brady, M. K., et al. (2001). “Managing behavioral intentions in diverse cultural environments: an investigation of service quality, service value, and satisfaction for American and Ecuadorian fast-food customers.” Journal of International Management 7(2): 129-149.
Brady, M. K. and C. J. Robertson (2001). “Searching for a consensus

دیدگاهتان را بنویسید