پایان نامه با واژگان کلیدی دختران نوجوان، انتخاب رشته، گروه کنترل

ری مجذور‌کای مشخص گردید که تفاوت آماری معنی‌داری بین دوگروه از لحاظ متغیر مورد بررسی وجود ندارد و اعضای مورد مطالعه در دوگروه از این نظر همگن هستند ( نمودار 5-4).

نتیجه آزمون آماری: 213 /0p= 2df=

نمودار 5-4: درصد نوع اشتغال مادران در دو گروه آزمون و کنترل

– کیفیت ارتباط با والدین: 46% از دانش‌آموزان اظهار داشتند که از نحوه ارتباط خود با والدین رضایت دارد و طبق آزمون آماری من‌ویتنی دو گروه از لحاظ این متغیر مورد بررسی، دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (نمودار 6-4).
نتیجه آزمون: 486/0p= 695/0z=

نمودار6-4: توزیع فراوانی کیفیت ارتباط با والدین در دو گروه آزمون و کنترل

– رضایت از رشته تحصیلی: بیشتر دانش‌آموزان اعلام داشتند که در رابطه با رضایت از رشته تحصیلی خود نظری ندارند (44%) که با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص شد که اعضای دو گروه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی‌داری ندارند.
نتیجه آزمون: 772/0 p= 289/0z=

– انتخاب رشته: در بیشتر موارد (72% ) شخصی غیر از خود دانش‌آموز برای وی انتخاب رشته نموده است که با استفاده از آزمون آماری مجذورکای مشخص شد که تفاوت آماری معنی‌داری بین دو گروه از این نظر وجود ندارد و همگنی بین گروهها وجود دارد.
نتیجه آزمون: 181/0p= 1df=

– نوع زندگی: 91% از دانش‌آموزان در کنار هر دو والد و با اعضای اصلی خانواده خود زندگی می‌کنند. با استفاده از آزمون آماری من‌ویتنی مشخص گردید بین دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و گروهها همگن هستند.
نتیجه آزمون من ویتنی: 713/0p= 368/0z=

– آخرین معدل تحصیلی: میانگین آخرین معدل تحصیلی دانش‌آموزان در گروه‌های مورد مطالعه 895/1 ± 39/15 بود. با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که بین گروههای مورد مطالعه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و گروهها همگن بوده‌اند ( جدول 6-4).

جدول6-4: مقایسه میانگین آخرین معدل تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل
آخرین معدل تحصیلی
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
98/1 ± 24/15
432/0p=
79/0t=

کنترل
50
80/1 ± 54/15

– نمره استرس ناشی از ناکامی تحصیلی: میانگین نمره استرس ناشی از ناکامی تحصیلی در دو گروه مورد مطالعه قبل از اجرای برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی، 786/4 ± 17/17 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد گروههای مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی‌داری نداشته است و هر دو گروه قبل از مداخله از این نظر همگن بوده‌اند(جدول 7-4).

جدول7-4: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از ناکامی در دو گروه آزمون و کنترل
استرس ناشی از ناکامی
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
32/4 ± 36/16
709/1t=
091/0p=

کنترل
50
12/5 ± 98/17

– نمره استرس ناشی از تعارضات: میانگین نمره بعد تعارضات در دو گروه مورد مطالعه قبل از اجرای برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی، 005/3 ± 34/8 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل نیز نشان داد که هر دو گروه از این نظر همگن بوده اند و تفاوت آماری معنی‌داری ندارند (جدول8-4).

جدول8-4: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از تعارضات در دو گروه آزمون و کنترل
استرس ناشی از تعارضات
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
06/3 ± 10/8
797/0t=
427/0p=
کنترل
50
95/2 ± 58/8

– نمره بعد فشارهای تحصیلی: میانگین نمرات در دو گروه مورد مطالعه در بعد فشارهای تحصیلی 483/3 ± 9/13 بود. با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که دو گروه تفاوت معنی‌داری ندارد و گروهها همگن هستند (جدول9-4).

جدول9 -4 : مقایسه میانگین نمرات بعد فشارهای تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل
استرس ناشی از فشارهای تحصیلی
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
53/3 ± 74/13
458/0 t=
648/0p=

کنترل
50
4/3 ± 06/14

– نمره استرس ناشی از تغییرات: میانگین نمرات در بعد استرس ناشی از تغییرات در دو گروه قبل از مداخله 983/2 ± 78/8 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص گردید که تفاوت معنی‌داری بین دوگروه وجود دارد و دو گروه از نظر این متغیر غیرهمگن هستند(جدول 10-4).

جدول 10-4: مقایسه میانگین نمرات بعد استرس ناشی از تغییرات در دو گروه آزمون و کنترل
استرس ناشی از تغییرات
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
76/2 ± 18/8
043/2t=
044/0p=

کنترل
50
10/3 ± 38/9

– بعد استرس خود تحمیلی: میانگین نمره دانش‌آموزان دو گروه در بعد استرس خود تحمیلی 742/3 ± 47/23 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که دو گروه از نظر متغیر مورد بررسی همگن بوده و تفاوت آماری معنی‌داری ندارند(جدول11-4).

جدول11-4: مقایسه میانگین نمرات استرس خود تحمیلی در دو گروه آزمون و کنترل
استرس خود تحمیلی
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
67/3 ± 74/22
979/1 t=
051/0p=

کنترل
50
70/3 ± 20/24

– واکنش فیزیولوژیک به استرس: میانگی
ن نمرات افراد مورد مطالعه در دو گروه در بعد واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی 031/16 ± 560/42 بود. با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که بین دو گروه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و گروهها همگن می‌باشند (جدول12-4).

جدول12-4: مقایسه میانگین نمرات واکنش فیزیولوژیک به استرس تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل

واکنش فیزیولوژیک به استرس
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
45/14 ± 36/40
288/1=t
201/0=p

کنترل
50
97/16 ± 42/44

– واکنش هیجانی به استرس تحصیلی: میانگین نمرات افراد در دو گروه مورد مطالعه در بعد واکنش هیجانی به استرس تحصیلی 852/7 ±300/20 بود. با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که بین دو گروه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی‌داری وجود ندارد و گروهها همگن هستند (جدول13-4).
جدول13-4: مقایسه میانگین نمرات واکنش هیجانی به استرس تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل
واکنش هیجانی به استرس
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
87/7 ± 58/19
644/1- =t
113/0=p
کنترل
50
69/7 ± 02/19

– واکنش رفتاری به استرس تحصیلی: میانگین نمرات افراد در دو گروه مورد مطالعه در بعد واکنش رفتاری به استرس تحصیلی 376/4 ± 290/13 بود. با استفاده از آزمون آماری تی‌‌مستقل مشخص شد از نظر این متغیر دو گروه همگن می باشند (جدول14-4).
جدول14-4: مقایسه میانگین نمرات واکنش رفتاری به استرس تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل
واکنش رفتاری به استرس
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
81/3 ± 02/14
683/1-=t
096/0=p
کنترل
50
79/4 ± 56/12

– واکنش شناختی به استرس تحصیلی: میانگین نمرات اعضای گروه‌های مورد مطالعه در دو گروه 181/2 ± 22/6 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد دو گروه از نظر این متغیر تفاوت آماری معنی‌داری نداشته و همگن هستند (جدول15-4).
جدول15-4: مقایسه میانگین نمرات واکنش شناختی به استرس تحصیلی در دو گروه آزمون و کنترل
ارزیابی شناختی از موقعیت استرس زا
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
30/2 ± 42/6
916/0t=
362/0p=

کنترل
50
05/2 ± 02/6

– استرس تحصیلی کل: میانگین نمرات استرس تحصیلی در گروههای مورد مطالعه 962/23 ± 403/1 بود که با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد تفاوت آماری معنی‌داری ندارد و از این نظر همگن بوده‌اند (جدول 16-4).

جدول16-4 : مقایسه میانگین نمرات استرس تحصیلی کل در دو گروه آزمون و کنترل
استرس تحصیلی کل
گروهها
تعداد
انحراف معیار ± میانگین
نتیجه آزمون آماری
مداخله
50
79/23 ± 36/1
603/1 t=
112/0p=

کنترل
50
75/23 ± 44/1

قسمت دوم : یافته‌های اصلی پژوهش
در این قسمت نتایج تحلیل داده‌های مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش (مهارتهای هوش هیجانی و استرس تحصیلی) بر اساس اهداف اختصاصی متن، ارائه شده است. متغیر اصلی استرس تحصیلی دختران نوجوان می‌باشد که براساس پرسشنامه استرس تحصیلی گادزلا مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به شرح زیر است:
الف . عوامل استرس‌زای تحصیلی
بعد استرس ناشی از ناکامی: در راستای هدف شماره 1 یعنی تعیین تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر میزان نمره ناکامی تحصیلی در دختران نوجوان در دو گروه قبل و بعد مداخله، جدول زیر نشان می‌دهد که میانگین نمره استرس ناشی از ناکامی تحصیلی قبل و بعد مداخله در هر دو گروه ، افزایش یافته است. آزمون تی‌مستقل نشان داد که نمره استرس ناشی از ناکامی قبل و بعد مداخله تفاوت معنی‌دار نداشته است (277/0=P). همچنین در مقایسه درون گروهی میانگین این نمرات، با استفاده از آزمون آماری تی‌زوج مشخص شد که در هر دو گروه قبل و بعد مداخله نمرات دارای تفاوت آماری معنی‌دار می‌باشند(جدول 17-4).
جدول 17-4: مقایسه میانگین نمره استرس ناشی از ناکامی قبل و بعد مداخله در دو گروه آزمون و کنترل
مراحل
گروه

نتیجه آزمون آماری مقایسه بین گروهی

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معیار± میانگین
تعداد
انحراف معیار± میانگین

قبل از مداخله
50
32/4 ± 360/16
50
12/5 ± 980/17

09/1t= 091/0 p=

2 هفته بعد از مداخله
50
27/4 ± 920/17
50
69/4 ± 780/18

958/0=t 340 /0= p
نتیجه آزمون مقایسه درونگروهی
568/2-=t 013/0=p
366/2=t 022/0=p

آزمون تی زوج

بعد استرس ناشی از تعارضات: در راستای هدف شماره 2 پژوهش یعنی تعیین تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر میزان نمره کسب شده در بعد تعارضات جدول زیر نشان می‌دهد میزان میانگین نمره دریافت شده در این بعد در گروه آزمون در مقایسه با مرحله قبل از اجرای برنامه آموزشی، تغییر در جهت کاهش دارد. آزمون آماری تی‌مستقل حاکی از آن است که این میزان کاهش، چشمگیر بوده است(0001/0p). در مقایسه درون گروهی نیز آزمون آماری تی‌زوج برای هر یک از گروه‌ها نشان داد که میانگین نمرات قبل و بعد مداخله در هر دو گروه تغییر چشمگیر داشته است. به نحوی که میانگین نمرات این بعد در گروه آزمون پس از مداخله کاهش چشمگیر یافته است (013/0p). در گروه کنترل نیز افزایش چشمگیر در میانگین نمرات این بعد داشته‌ایم که آن نیز چشمگیر مشاهده شد (0001/P)(جدول 18-4).
جدول 18
-4: مقایسه میانگین نمرات استرس ناشی از تعارضات در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله
مراحل
گروه

نتیجه آزمون آماری مقایسه بین گروهی

مداخله
کنترل

تعداد
انحراف معیار± میانگین
تعداد
انحراف معیار± میانگین

قبل از مداخله
50
06/3 ± 100/8
50
95/2 ± 580/8

799 /0t= 427/0p=
2 هفته بعد از مداخله
50
26/2 ± 680/6
50
26/3 ± 860/9

662/5=t 001/0p
نتیجه آزمون مقایسه درون گروهی
013/0=p 556/2=t
0001/0= p 977 /4-=t

بعد استرس ناشی از فشارها: در راستای هدف شماره 3 پژوهش یعنی تعیین تاثیر برنامه آموزشی مهارت‌های هوش هیجانی بر میزان نمره دریافت شده در بعد فشارها، یافته‌ها در جدول زیر نشان می دهد میانگین نمرات در گروه آزمون کاهش داشته است. با استفاده از آزمون آماری تی‌مستقل مشخص شد که این کاهش تفاوت آماری معنی‌داری دارد (0001/0p). میانگین نمرات این بعد در گروه مورد مداخله کاهش و در گروه کنترل

دیدگاهتان را بنویسید