پایان نامه با واژه های کلیدی بندی، ، مواردی

قلب پایان فعالیت و بازگشت آن بعد از تمرین و زمان رسیدن به واماندگی تاثیر معنی داری دارد. در نتیجه فرضیه سوم محقق پذیرفته می شود.
مقدمه
کربوهیدرات‌ها از جمله منابع غنی انرژی در افزایش توان بازدهی عضله ورزشکاران محسوب می‌گردد لذا عواملی از قبیل شناخت دقیق آنها ، زمان مطلوب مصرف ، و میزان اثرگذاری هریک از جمله مواردی است که مهم و ضروری به نظر می‌رسد در فصل حاضر اهتمام بر آن است که با جمع بندی مباحث نظری و میدانی به یک جمع بندی مناسب در حوزه پژوهش دست یابیم.

دیدگاهتان را بنویسید