پایان نامه ارشد رایگان درمورد Agriculture، evaluation، کارشناسان

Coronarium
Lathyrus Cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza Cuneata, striata, stipulacea
Lotus Corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus Albus, angustifolius, Iuteus
Medicago Arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula, truncatula
Melilotus Albus, officinalis
OnobrychisViciifolia
Ornithopus Sativus
Prosopis Affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria Phaseoloides
Trifolium Alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium, arvense
agrocicrum, hybridum, incarnatum, pratense, repens, resupinatum
rueppellianum, semipilosum, subterraneum, vesiculosum
گیاهان علوفه‌ای گرامینه
جنس گونه
An_dropogonGayanus
Agropyron Cristatum, desertorum
Agrostis Stolonifera, tenuis
Alopecurus Paratensis
Arrhenatherum Elatius
DactylisGlomerata
Festuca Arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis, rubara
Lolium Hybridum, multiflorim, perenne, rigidum, temulentum
PhalarisAguatica, arundinacea
Phleum Pratense
Poa Alpina, annua, pratensis
Tripsacum Iaxum
گیاهان علوفه‌ای دیگر
جنس گونه
Atriplex Halimus, nummularia
SalsolaVermiculata
پیوست (3)
بخش 1 – داوری
ماده 1 – طرف مدعی، دبیر را از اینکه طرفهای اختلاف، آنرا به موجب ماده (22) به
داوری ارجاع میکنند آگاه خواهد ساخت. در اطلاعیه باید موضوع مورد داوری ذکر شده و
بخصوص موادی از معاهده که تفسیر یا اجرای آنها مطرح میباشد، مشخص گردد. اگر طرفهای
اختلاف پیش از تعیین سرداور در خصوص مشخص نمودن موضوع مورد اختلاف به توافق نرسند،
دیوان موضوع را تعیین خواهد کرد. دبیر، اطلاعات دریافتی به این طریق را در اختیار
کلیه طرفهای متعاهد این معاهده قرار خواهد داد.
ماده 2 –
1 – در اختلافات بین دو طرف اختلاف، دیوان داوری از سه عضو تشکیل خواهد شد. هر طرف
اختلاف یک داور انتخاب خواهد کرد و دو داوری که به اینصورت انتخاب شده‌اند با
توافق مشترک، داور سوم را که رئیس دیوان داوری خواهد بود، انتخاب خواهند کرد.
سرداور نباید از اتباع یکی از دو طرف اختلاف باشد، محل زندگی‌اش نباید در قلمرو
یکی از طرفهای اختلاف باشد، تحت استخدام هیچکدام از آنها نباید باشد و در هیچ مقام
دیگری نیز نباید این اختلاف را بررسی کرده باشد.
2 – در اختلافات بین بیش از دو طرف متعاهد، طرفهای اختلافی که از منافع واحدی
برخوردار هستند به صورت مشترک و با توافق یکدیگر یک داور را انتخاب خواهند کرد.
3 – هر پست بلاتصدی بگونه‌ای‌ که برای انتصاب اولیه تعیین شده، پر خواهد شد.
ماده 3 –
1 -اگر سرداور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب داور دوم، تعیین نشده باشد، مدیرکل
فائو بنا به درخواست یک طرف اختلاف، ظرف یک دوره دو ماهه دیگر سرداور را انتخاب
خواهد کرد.
2 – اگر یکی از طرفهای اختلاف ظرف مدت دو ماه از زمان دریافت درخواست، داوری را
انتخاب نکند، طرف دیگر میتواند مدیرکل فائو را آگاه گرداند و وی ظرف یک دوره دو
ماهه دیگر این انتخاب را انجام خواهد داد.
ماده 4 – دیوان داوری تصمیمات خود را طبق مفاد این معاهده و حقوق بین‌الملل خواهد
گرفت.
ماده 5 – دیوان داوری آئین کار خود را تعیین خواهد کرد، مگر اینکه طرفهای اختلاف
به گونه دیگری توافق کنند.
ماده 6 – دیوان داوری میتواند بنا به درخواست یکی از طرفهای اختلاف، اقدامات موقتی
و لازم حمایتی را توصیه کند.
ماده 7 – طرفهای اختلاف، کار دیوان داوری را تسهیل خواهند کرد و بویژه با استفاده
از کلیه وسائلی که در اختیار دارند:
الف – کلیه اسناد، اطلاعات و تسهیلات مربوط را در اختیار دیوان قرار خواهند داد؛ و
ب – در موقع لزوم اجازه خواهند داد که دیوان شهود یا کارشناسانی را فراخواند و
ادله آنان را دریافت کند.
ماده 8 – طرفهای اختلاف و داوران موظفند محرمانه بودن کلیه اطلاعاتی را که طی
جریان داوری دریافت میکنند، حفظ کنند.
ماده 9 – هزینه‌های داوری، جز درصورتیکه دیوان داوری بخاطر وجود شرایط خاص مورد،
طریق دیگری را تعیین نکرده باشد، بطور مساوی بر عهده طرفهای اختلاف خواهد بود.
دیوان کلیه هزینه‌های خود را ثبت خواهد کرد و صورتحساب نهایی را برای طرفهای
اختلاف خواهد فرستاد.
ماده 10 – هر طرف متعاهدی که درخصوص موضوع مورد اختلاف از نظر حقوقی دارای منفعتی
باشد که ممکن است بوسیله تصمیم راجع به مورد، تحت تأثیر قرار گیرد، میتواند با
رضایت دیوان وارد جریان رسیدگی شود.
ماده 11 – دیوان میتواند دعاوی متقابلی را که بطور مستقیم از موضوع اختلاف ناشی
میشود، استماع و در مورد آنها تصمیم گیری کند.
ماده 12 – تصمیمات مربوط به آئین رسیدگی و ماهیت دیوان داوری با رأی اکثریت اعضای
آن اتخاذ خواهد شد.
ماده 13 – اگر یکی از طرفهای اختلاف در دیوان داوری حاضر نشود یا نتواند از ادعای
خود دفاع کند، طرف دیگر میتواند از دیوان بخواهد تا جریان رسیدگی را ادامه دهد و
رأی خود را صادر کند. غیبت یا قصور یک طرف اختلاف در دفاع از ادعای خویش، مانع
جریان رسیدگی نخواهد شد. دیوان داوری پیش از اتخاذ تصمیم نهایی خود، باید قانع شده
باشد که ادعا کاملا” بر پایه حقیقت و قانون میباشد.
ماده 14 – دیوان ظرف پنج ماه از تاریخی که بطور کامل تشکیل شده باشد، تصمیم نهایی
خود را اتخاذ خواهد کرد، مگر اینکه تمدید مهلتی را برای مدتی که از پنج ماه تجاوز
نخواهد کرد ضروری تشخیص دهد.
ماده 15 – تصمیم نهایی دیوان داوری محدود به موضوع مورد اختلاف خواهد بود و دلایلی
را که بر مبنای آنها تصمیم گیری شده، بیان خواهد نمود. این تصمیم متضمن نام اعضائی
که شرکت داشته‌اند و نیز تاریخ اتخاذ تصمیم نهایی خواهد بود. هر یک از اعضای دیوان
میتواند نظریه مجزا یا مخالف خود را به تصمیم نهایی پیوست کند.
ماده 16 – رأی صادره برای طرفهای اختلاف لازم‌الاجراء خواهد بود. این رأی قابل
تجدید نظر نخواهد بود، مگر اینکه طرفهای اختلاف از پیش در خصوص تشریفات تجدید
نظرخواهی توافق کرده باشند.
ماده 17 – هر یک از طرفهای اختلاف میتواند هر اختلافی را در رابطه با تفسیر یا
شیوه اجرای تصمیم نهایی دیوان، برای تصمیم گیری به دیوان داوری که آنرا صادر کرده،
ارجاع کند.
بخش 2 – مصالحه
ماده 1 – کمیسیون مصالحه بنا به درخواست یکی از طرفهای اختلاف ایجاد خواهد شد.
کمیسیون جز در مواردی که طرفهای اختلاف به گونه دیگری توافق کنند، متشکل از پنج
عضو خواهد بود که دو نفر از آنها توسط هر طرف ذی‌ربط انتخاب میشوند و اعضاء مزبور
بطور مشترک رئیس را انتخاب خواهند کرد.
ماده 2 – در اختلافات بین بیش از دو طرف متعاهد، طرفهائی که دارای منافع واحد
هستند، بطور مشترک و با توافق یکدیگر اعضای خود را در کمیسیون انتخاب خواهند کرد.
هرگاه دو یا چند طرف اختلاف، منافع مجزایی داشته باشند یا در مورد وجوه منافع
یکسان، دچار اختلاف باشند، میتوانند اعضای خود را بطور مجزا انتخاب کنند.
ماده 3 – اگر طرفهای اختلاف نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ درخواست ایجاد کمیسیون
مصالحه، اعضای آنرا انتخاب کنند، مدیرکل فائو در صورتیکه طرف اختلاف بخواهد، ظرف
یک دوره دو ماهه دیگر این انتخاب را انجام خواهد داد.
ماده 4 – اگر ظرف دو ماه از تاریخ انتخاب آخرین عضو کمیسیون، رئیس کمیسیون مصالحه
انتخاب نشده باشد، در صورت درخواست یکی از طرفهای اختلاف، مدیرکل فائو طی یک دوره
دو ماهه دیگر وی را انتخاب خواهد نمود.
ماده 5 – کمیسیون مصالحه، تصمیمات خود را با رأی اکثریت اعضای خود، اتخاذ خواهد
کرد. کمیسیون آئین کار خود را تعیین خواهد کرد، مگر اینکه طرفهای اختلاف به گونه
دیگری توافق کنند. کمیسیون پیشنهادی را برای حل و فصل اختلاف ارائه خواهد نمود و
طرفها با حسن نیت آنرا بررسی خواهند کرد.
ماده 6 – اختلاف در مورد صلاحیت کمیسیون مصالحه توسط کمیسیون مصالحه مورد بررسی و
تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده شامل مقدمه و سی و پنج ماده و
دو پیوست در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار
مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/4/15 به تأیید شورای نگهبان رسید.
Abstract:
Human exploitation of natural resources in the world have been unilaterally and indiscriminate and any utilization of this resource were performed without regard for its safty aspects and based on this short-term interest.although mankind began to act in harmony with nature and infact he had been apart of natural system but growing world population and thus exploit the country’s natural resources has resulted in a lack of harmony with nature.This thought process to world governments and international organizations for the protection and utilization of the principles of plant genetic resources for food and agriculture in thirty-first international conference on food and agriculture organization and grocery of the United Nations.in 2001 international treaty on plant genetic resources for food and agriculture of the countries participating in the international conference and what established in this treaty was harm reduction techniques for countries,organizations and individuals and has been the optimal utilization of these resources ,This agreement represents the efforts and concerns of the international community for protection, exploration, collection,identification, evaluation and registration of plant genetic resources for food and agriculture in achieving the objectives of the Rome Declaration on world food security and world food summit plan of action for achieving sustainable agricultural development without adoubt this needs a comprehensive international arena in other words although conservation of plant genetic resources is the task of countries and should begin from national level but needa regional and international coordination the thesis points out the objectives,principles and the protection of plant genetic resources for food and agriculture as well as the obligations of states parties to the multilateral system of access and benefit-sharing proposed and evaluated in light of developments in the international legal system focuses on agriculture and the environment.
Key word: Plant resoures for food and agriculture, International agriculture law, environment, Genetic diversity, sustainble agriculture, food security, intellectual property rights.
The University of Qom
Faculty of law
Thesis
for Degree of master of science (MSC)
Title:
International Legal system of Protecting
Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture liabilities of the Islamic
Republic of Iran
Supervisor:
Dr.Ali Mashhadi
By:
Ali Fallah
Autumn, 2014
1-سوره مبارکه حجر، آیه 85
1-Food and Agriculture Organization of the United Ntions
1. 1.Susette ,B.K.2002, Righs to plant Genetic Resources and Traditional knowledge basic lssues and perspectives.
2.

دیدگاهتان را بنویسید