پایان نامه ارشد رایگان درمورد طلاق، Environment، سازمان ملل متحد

حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو دانشگاه شهید بهشتی ، حقوق زیست محیطی بشر، موسسه انتشارات دادگستر ، 1389، چ اول.
30. مجموعه قوانین اراضی، جنگلها، آب، کشاورزی “، تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، 1386.
31. مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست “، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1383.
32. مجموعه قوانین و مقررات وزارت جهاد کشاورزی “، 1385.
33. مجنونیان، هنریک ، “راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده”، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1378، ج اول .
34. محمدپور، نسرین، ” افزایش جمعیت جهان و منابع باقیمانده “، مجله ی محیط زیست ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1379 ، ش33.
35. مردانی، نادر وعلی رزم خواه، بررسی ابعاد حقوقی مالکیت معنوی گونه های گیاه یکشاورزی از منطقه حقوق بین المللی و داخلی، نشر میزان ، 1392.
36. مشهدی، علی ومحیا نجفی، اقتصادسبزمبتنی برتوسعه پایداردرپرتوسندریو+20، کنوانسیون بین المللی اقتصادسبز، اردیبهشت 1392.
37. مشهدی، علی، ترمینولوژی حقوق محیط زیست، انشتارات خرسندی، 1389، چ اول.
38. مشهدی، علی ومیترا محتشمی، تنوع زیستی درمالکیت فکری، همایش بین المللی
بحران های زیست محیطی وراهکارهای بهبود آن، 1391.
39. مشهدی، علی، حق بر محیط زیست سالم، نشر میزان، 1392 ، چ اول.
40. ممتاز، جمشید، سازمان ملل متحد و حمایت ازمحیط زیست ، از استکهلم تاریوردوژانیرو، درحقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی، ترجمه ی شریفی طراز کوهی، حسین ، نشر دادگستر، 1377.
41. موسوی، سیدفضل الله، سیرتحولات منابع حقوق بین الملل محیط زیست، نشرمیزان ، 1385.
42. نصراصفهانی، احمد، ” بهرمندی از محیط زیست سالم، حق بنیادین همه
نسل ها “، خبر نامه کانون وکلای دادگستری، 1388، ش 44.
43. نیکلاس رابینسون، لاکوروکولاسوریا، مبانی حقوق بین المللی محیط زیست ترجمه سید محمدمهدی حسینی، نشر میزان، 1389.
44. وجدانی، پرویز، ” نقش بانک ژن و مواد ژنتیکی گیاهی در افزایش محصولات زراعی “، مجموعه مقالات کلیدی اولین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1372.
45. وجدانی، حمیدرضا، “اهمیت ذخایر ژنتیکی گیاهی و دانش بومی مربوط به گیاهان در توسعه پایدار”، نشریه جهاد ، 1383، ش 292، 92-89.
46. ویژه، محمدرضا ، ” حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، بررسی حقوق بشر اروپایی “، مجله ی محیط شناسی ، 1385، ش 40.
ب :انگلیسی
47. Alan Boyle, Michael Anderson, 1996, Human Rights Approaches toEnvironmental Protection, Clarendon Paperbacks, Oxford UniversityPress.
48. Ball (1999). Issues for Developing Countries Bellevue.Proceeding of Workshop on Biotechnology, Biosafety. Switzerland.
49. Bor, Ben and Others, 1998, International Environmental Law in Asiapacific, London, kluwer Law International.
50. Brush, S. B, 2005, “Protecting Traditional Agricultural Knowledge”, Journal ofLaw and Policy, Vol. 17: 59- 109.
51. Cooper, H. D. 2002, “The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture”, Review of European Community and international Environmwentallawvol. 11, n° 1.1-16.
52. Mgbeoji, I. (2006). Global biopiracy: patents, plants and indigenous knowledge. Vancouver, UBC Press.
53. Momtaz , J .(1996) The united Nations and The Environment Frome Stockholm to Rio dejaneiro , Political Geography vol. 15 , No. 314 , 261-271.
54. Sands, P.1995, Principles of International Environmental Law (vol. I: Framework, Standards and Implementation.
55. Susette ,B.K.2002, Righs to plant Genetic Resources and Traditional knowledge basic lssues and perspectives.
56. Vienna Declaration and program of action of the world conference on human rights, 1993, para.11.
57. Zarsky, Lyuba, 2002, Human Rights and the Environment, London, Earthscan Publications Ltd.
پیوست
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی106
(مصوب سوم نوامبر 2001 برابر 1380/8/12)
مقدمه
طرفهای متعاهد؛
با اعتقاد به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ماهیت خاصی دارند و
خصوصیات و مسائل خاص آنها نیازمند راهکارهای ویژه میباشد؛
با نگرانی از فرسایش مداوم این منابع؛
با توجه به اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نگرانی مشترک همه کشورها
است و در همه کشورها به میزان زیادی بستگی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و
کشاورزی دارد که مبدأ آنها جای دیگریست؛
با قبول اینکه حفاظت، اکتشاف، جمع‌آوری، شناسائی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی
گیاهی و برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذائی
و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی برای نسل
حاضر و نسل آینده، امری حیاتی است و اینکه توان کشورهای در حال توسعه و کشورهای با
اقتصاد گذرا برای به عهده گرفتن این چنین مسؤولیتهائی نیازمند تقویت فوری میباشد؛
با توجه به اینکه “برنامه اقدام جهانی برای حفاظت و استفاده پایدار از منابع
ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی” چارچوب مورد توافق بین‌المللی برای اینگونه
فعالیتهاست؛
همچنین با قبول اینکه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماده اولیه و ضروری
اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی
نوین میباشد و در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی
بشر ضروری است؛
با تأیید اینکه نقش کشاورزان در گذشته، حال و آینده در تمام مناطق جهان بویژه در
مراکز پیدایش و تنوع، در زمینه حفاظت، اصلاح و در دسترس قرار دادن این منابع، اساس
حقوق کشاورزان میباشد؛
همچنین با تأکید بر حقوق شناخته شده در این معاهده برای حفظ، استفاده، تبادل و
فروش بذر و دیگر مواد تکثیر شونده تولید شده توسط کشاورزان و مشارکت در اتخاذ
تصمیم و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره‌برداری از منابع ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی، اساس تحقق حقوق کشاورزان و نیز ارتقاء حقوق کشاورزان در سطح
ملی و بین‌المللی میباشد؛
با تشخیص اینکه این معاهده و دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به این معاهده،
بایستی از نظر امنیت غذائی و کشاورزی پایدار مؤید همدیگر باشند،
با قبول اینکه هیچ چیزی در این معاهده نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به معنی
تغییر تعهدات و حقوق طرفهای متعاهد به موجب سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی باشد؛
با درک اینکه منظور از عبارت فوق این نیست که سلسله مراتبی بین این معاهده و دیگر
موافقتنامه‌های بین‌المللی ایجاد کند؛
با آگاهی از اینکه مسئله مدیریت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی نقطه تلاقی
کشاورزی، محیط زیست و تجارت میباشد و با اعتقاد بر اینکه بایستی بین این بخشها
هم‌افزایی وجود داشته باشد؛
با آگاهی از مسؤولیت خود در قبال نسلهای گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی؛
با تشخیص اینکه کشورها در اعمال حقوق حاکمیتی خود بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای
غذا و کشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه مؤثر برای دسترسی
آسان به تعداد مشخص و توافق شده‌ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع
حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند؛
با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای بین‌المللی به موجب ماده (14) اساسنامه فائو، در
چارچوب سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد که از این پس فائو (FAO)
نامیده میشود.
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
بخش 1 – مقدمه
ماده 1 – اهداف
1 – اهداف این معاهده عبارتند از حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی برای غذا
و کشاورزی و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از استفاده از آنها، هماهنگ با
کنوانسیون تنوع زیستی برای امنیت غذایی و کشاورزی پایدار.
2 – این اهداف از طریق ارتباط تنگاتنگ این معاهده با سازمان خوار و بار و کشاورزی
سازمان ملل متحد و کنوانسیون تنوع زیستی حاصل خواهد شد.
ماده 2 – کاربرد اصطلاحات
از نظر این معاهده، اصطلاحات زیر دارای همان معانی خواهند بود که به شرح زیر برای
آنها در نظر گرفته شده است. هدف از این تعاریف تحت پوشش قرار دادن تجارت کالا
نمیباشد.
“حفاظت در رویشگاه طبیعی” به حفاظت اکوسیستمها و رویشگاههای طبیعی، نگهداری و
احیاء جمعیت‌های زنده گونه‌ها در محیط طبیعی رویش آنها و در خصوص گونه‌های گیاهی
یا زراعی، به ناحیه‌ای که در آن خصوصیات ویژه خود را پیدا کرده‌اند، اطلاق میشود.
“حفاظت خارج از رویشگاه طبیعی” به حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در
خارج از رویشگاه طبیعی آنها اطلاق میشود.
“منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی” به هرگونه ماده ژنتیکی با منشأ گیاهی
اطلاق میشود که دارای ارزش بالفعل یا بالقوه برای غذا و کشاورزی باشد.
“ماده ژنتیکی” به هر ماده‌ای با منشأ گیاهی، از جمله مواد زایشی و تکثیر شوندهرویشی اطلاق میشود که دارای واحدهای وراثتی مفید باشند.
“نوع” به یک دسته گیاهی داخل یک رده گیاه شناسی در پایین ترین سطح شناخته شده
اطلاق میشود که با تظاهر قابل تکرار خصوصیات متمایز و ویژگیهای ژنتیکی دیگر توصیف
شده است.
“مجموعه خارج از رویشگاه طبیعی” به نگهداری یک مجموعه منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا
و کشاورزی خارج از رویشگاه طبیعی آن اطلاق میشود.
“مرکز پیدایش” به ناحیه جغرافیائی اطلاق میشود که گونه‌های گیاهی، اعم از اهلی یا
وحشی، ویژگی‌های خاص خود را برای اولین بار در آنجا پیدا کرده است.
“مرکز تنوع گیاهی” به ناحیه جغرافیائی اطلاق میشود که دارای تنوع ژنتیکی زیادی
برای گونه‌های گیاه زراعی در شرایط رویشگاه طبیعی باشد.
ماده 3 – حیطه مشمول
این معاهده مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی میباشد.
بخش 2 – مقررات کلی
ماده 4 – تعهدات کلی
هر یک از طرفهای متعاهد از مطابقت قوانین، مقررات و رویه‌های خود با تعهدات خویش
به گونه‌ای که در این معاهده مقرر شده است، اطمینان حاصل خواهد نمود.
ماده 5 – حفاظت، اکتشاف، جمع آوری، شناسائی، ارزیابی و مستند سازی منابع ژنتیکی
گیاهی برای غذا و کشاورزی
1 – هر طرف متعاهد با رعایت چارچوب قوانین ملی و با همکاری طرفهای متعاهد دیگر، در
صورت اقتضاء اتخاذ روش یکپارچه‌ای را برای اکتشاف، حفاظت و استفاده پایدار از
منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ترغیب خواهد کرد و بویژه در صورت اقتضاء
موارد زیر را انجام خواهد داد:
(الف) – بررسی و تهیه فهرست منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با در نظر
گرفتن وضعیت و درجه تنوع در جمعیت‌های موجود از جمله آنهائی که دارای استفاده
بالقوه هستند و در صورت امکان، ارزیابی تهدیدهایی که منوجه آنهاست؛
(ب) – ترغیب جمع‌آوری منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و اطلاعات مربوط به
آن دسته از منابع ژنتیکی گیاهی که در معرض تهدید قرار دارند یا دارای استفاده
بالقوه هستند؛
(ج) – در صورت اقتضاء ترغیب یا حمایت از تلاش زارعین و جوامع محلی برای مدیریت و
حفاظت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی خود در مزرعه؛
(د) – ترغیب حفاظت در رویشگاه طبیعی خویشاوندان وحشی گیاهان زراعی و گیاهان وحشی
برای تولید غذا از جمله در مناطق حفاظت شده از جمله و بویژه از طریق حمایت از
تلاشهای جوامع بومی و محلی.
(ه) – همکاری در ترغیب توسعه نظام کارآمد و

دیدگاهتان را بنویسید