پایان نامه ارشد رایگان با موضوع TOPSIS، Agriculture، literature review

زراعی: ……………کیلوگرم
3- مقدار بذر ضدعفونی شده مصرفی در یک سال زراعی: …………….کیلوگرم
4- مقدار کودشیمیایی مصرفی در یک سال زراعی: …………………… کیلوگرم
5- مقدار کود بیولوژیک (غیرشیمیایی) مصرفی در یک سال زراعی: ………………..کیلوگرم
6- مساحت اراضی تسطیح شده: …………….هکتار
7- مساحت اراضی زهکشی شده: …………….هکتار
8- مساحت اراضی دارای آزمون خاک: …………..هکتار
9- مقدار سموم مصرفی در یک سال زراعی: ……………….کیلوگرم
10-مساحت اراضی دارای کشت دوم: ………………هکتار
11- مساحت اراضی دارای کشت مکانیزه در یک سال زراعی: ……………….هکتار
12- مساحت اراضی استفاده شده از مبارزه بیولوژیک در یک سال زراعی: ………………….هکتار
د- ابعاد اقتصادی:
1- میزان درآمد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در یک سال زراعی: …………………..تومان
2- میزان درآمد حاصل از فعالیتهای غیر کشاورزی در یک سال زراعی: ………………..تومان
2- ارزش کل تولیدبرنج در یک سال زراعی: …………….. تومان
3- تعداد کل کارگر استفاده شده از مرحله کاشت تا برداشت: ……….نفر
4- میزان متوسط عملکرد محصول در هر هکتار: …………….تن
5- تعداد نیروی شاغل خانوار در بخش کشاورزی: …………..نفر
6- مساحت اراضی بیمه شده در یک سال زراعی: …………..هکتار
7- میزان وامهای دریافتی: ……………تومان
8- هزینه کل بذر مصرف شده در یک سال زراعی: …………تومان
10- هزینه کود مصرفی در یک سال زراعی: ……………………تومان
11- هزینه سموم مصرفی در یک سال زراعی: …………………… تومان
12- هزینه آب زراعی مصرف شده در یک سال زراعی: ………….تومان
13- هزینه کل کارگر در یک سال زراعی: ……………..تومان
14- میزان هزینه ماشین آلات زراعی: ……………..تومان
هـ – ابعاد اجتماعی:
با درج علامت × میزان موافقت یا عدم موافقت خود را در زمینه مشارکت اجتماعی، برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
خیر
بلی
عبارت
“میزان مشارکت در کلاسهای آموزشی و ترویجی کشاورزی پایدار”
ردیف
آیا کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه کشاورزی پایدار توسط نهادهای کشاورزی برگزار میگردد؟
1
آیا در کلاسهای آموزشی- ترویجی در زمینه کشاورزی پایدار شرکت نمودهاید؟
2
آیا به دلیل کاربردی بودن مباحث کلاسهای آموزشی- ترویجی، آمادگی کامل برای شرکت در کلاس‌های مذکور را دارید؟
3
کلاسهای آموزشی – ترویجی در زمینه توسعه پایدار میتواند اطلاعات لازم را به کشاورزان عرضه نماید؟
4
شرکت در کلاسهای آموزشی- ترویجی در بالابردن آگاهی کشاورز در زمینه کشاورزی پایدار موثر بوده است؟
5
یر
بلی
عبارت
“شرکت در کارهای گروهی و جمعی”
ردیف
آیا در کارهای گروهی و جعمی روستا شرکت می کنید؟
1
آیا تمایل دارید برای حل مشکلات و مسایل کشاورزی با کارشناسان و مروجان کشاورزی همکاری نمایید؟
2
آیا در نمایشگاههای کشاورزی شرکت مینمایید؟
3
آیا از مزارع کشاورزی پایدار یا مزارعی که از نهادههای بیرونی کمتری استفاده کردهاند بازدید میکنید؟
4
آیا با نهادهای کشاورزی (مرکز خدمات کشاورزی، شورای اسلامی روستا، دهیاری، شرکت تعاونی روستا) همکاری مینمایید؟
5
با درج علامت × میزان موافقت یا عدم موافقت خود را در زمینه مشارکت اجتماعی، برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
خیر
بلی
عبارت
“مشارکت اجتماعی”
ردیف
در مورد مسایل و مشکلات کشاورزی با سایر کشاورزان مشورت میکنید؟
1
در هنگام حضور در کلاسهای آموزشی- ترویجی عقاید و نظرات خود را بیان میکنید؟
2
در زمینه مشکلات روستا با مسئولین و مدیران کشاورزی روستا مذاکره میکنید؟
3
آیا از کشاورزان نمونه راهنمایی و مشاوره میگیرید؟
4
آیا کشاورزان در مسایل کشاورزی از تجربیات یکدیگر استفاده میکنند؟
5
میزان دانش خود درباره هریک از موارد زیر را تاچه حد ارزیابی مینمائید؟ با درج علامت X میزان موافقت یا عدم موافقت خود را برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
ردیف
عبارت
“دانش کشاورزی پایدار”
بیاطلاع هستم
شناخت دارم ولی علاقه ندارم
شناخت دارم
در حال امتحان روش هستم
پذیرفتهام و به آن عمل میکنم
1
بهره گیری از کود سبز
2
بهره گیری از کود شیمیایی
3
بهره گیری از سموم شیمیایی و علف کشها
4
استفاده بهینه از منابع آب و خاک
5
استفاده از بذرهای اصلاح شده
6
بهره گیری از بقایای گیاهی و کودهای حیوانی
7
بهرهگیری از کشت دوم
8
بهرهگیری از مدیریت تلفیقی آفات (IPM)
9
مبارزه بیولوژیک با آفات
10
ستانده مطلوب بیشتر با نهاده کمتر
با درج علامت X میزان موافقت یا عدم موافقت خود را برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
ردیف
عبارت
“میزان رضایت شغلی”
کاملاً مخالفم
مخالفم
تا حدودی
موافقم
کاملاً موافقم
1
درآمد حاصل از شغل کشاورزی نیازهایمان را تامین میکند
2
از اینکه اعضای جوان خانواده نیز به کشاورزی مشغول باشند راضی هستم
3
احساس میکنم شغل کشاورزی از جایگاه لازم در جامعه برخوردار است
4
به آیندهی کار کشاورزی امیدوار هستم
5
شغل کشاورزی توانسته رفاه کافی را برای من و خانوادهام تامین نماید
6
کشاورزی پرزحمت بوده و سلامت و تندرستی را به خطر میاندازد و فرسوده میکند
با درج علامت X میزان موافقت یا عدم موافقت خود را برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
ردیف
عبارت
“خوداتکائی”
همیشه
بیشتر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ‌وقت
1
بر اساس تجربه شخصی و دانش خودم به کاشت و آمادهسازی زمین برنج میپردازم
2
بر اساس تجربه شخصی و دانش خودم به فعالیتهای مربوط به داشت برنج میپردازم
3
بر اساس تجربه شخصی و دانش خودم به فعالیتهای مربوط به برداشت برنج میپردازم
4
بر اساس تجربه شخصی و دانش خودم سیستم کشت برنج را انتخاب میکنم
درج علامت X میزان موافقت یا عدم موافقت خود را برای هریک از عبارات زیر مشخص نمایید:
ردیف
عبارت
” امنیت اجتماعی”
همیشه
بیشتر اوقات
گاهی اوقات
به ندرت
هیچ‌وقت
1
محصول برنج هرساله بیمه میشود
2
نیروی کار خانوادگی هرساله بیمه میشود
3
مزرعه دارای نیروی کار ثابت میباشد
4
با شالیکاری توانایی پرداخت هزینههای ایجاد شده در مزرعه وجود دارد
5
با شالیکاری توانایی پرداخت قرضها وجود دارد
6
با شالیکاری هر ساله امکان مقداری پسانداز نقدی وجود دارد
7
شالیکاری این امکان را میدهد که محصول اصلی (برنج) در موقع معین با قیمت مناسب به فروش برسد
8
شالیکاری در ایام زمستان برای من و خانوادهام اشتغالزایی میکند
9
شالیکاری میزان درآمدم را بیمه میکند
Abstract
The purpose of this descriptive study was to assess the sustainability of Rasht?s paddy fields in terms of ecological, economic and social aspects. To accomplish this goal, the ecological dimension of sustainability indicators (11 indicators), economic (11 indicators) and social ones (7 indicator) was used after literature review. The population included all Rasht farmers (N=84772), the sample size was determined using the table trawler Morgan (n=400), that the number was selected using cluster sampling method and finally 370 questionnaires were analyzed. The research instrument was a questionnaire prepared by the researcher. Data analysis was conducted using SPSS19 and Excel2013 software for TOPSIS technique in inferential statistics. Content validity was supplied by the use of expert s ? corrective feedback and its reliability was calculated based on Cronbach’s alpha 0.78. Rating the total stability and three aspects of sustainability- ecological, economic and social- was calculated separately using TOPSIS method. Results showed that the rank order of Khoshkbijari, Khomam, Rasht, Lashte Nesha and Kuchesfahan respectively have a better stability level and ultimately Sangar was in the last place. In terms of ecological aspects, Khomam was in first place and last place was allocated to Sangar. Regarding economic factors, Khoshkbijar and Sangar were asigned respectively as the first and last places. Socially, Khoshkbijari was in first place and last place was allocated to Sangar.
Keywords: indicator, ecological aspects, economical, social, TOPSIS
Islamic Azad University
Rasht Branch
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Managment
In partial fulfillment of the requirements for M.Sc. (M.A.) degree
Title:
Survey of the sustainability levels, of farming systems of rice farmers in Rasht
Supervisor:
Dr. Zahra Amiri
Advisor:
Dr.Mohammad sadegh Allahyari
By:
Seyedeh Fatemeh Gashti
Date:
(Octobr , 2013)
1 – Sustainable Development
2 – Sustainable Agriculture
3. Gold
4 .Topsis
5.Hwang & Yoon
1. Eco cal
2- Anthony friynd
3- Force- State- Response Model
4-GDP
5-Index of Sustainable Economic Welfare
11- United Nation Commic Welfare
12- Driving force-State- Response(DSR)
13- Driving force- Pressures- State- Impacts Responses (DPSIR)
14- Pressure- State- Response (PSR)
15. Ecological Footprint
16- Cost- Benefit- Analysis (CBA)
1. Geographic Information System) GIS)
18- Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
19- Hwang & Yoon
20- Regression Analysis
21- Francis Galton
22- Factor Analysis
23- Galton
24- Cluster Analysis
25- VIKOR
26- Rasul&Thapa
27- Praneetvaeakul et al
28- Zahm et al
29IDEA
30- Smith et al
31. TIM
5- Nambiar et al
33- Gomes et al
34- Biala et al
35- Sulser et al
36- Sydorovych&Wossink et al
37- Wiren -lehr
38- Spiertz et al
39- Binder et al
40 – wiek & Binder
41- Abonna et al
42- Walter& Stutzel
43 . Applied
44- Environmental
45 -Economic
46 – social
47 Likert
48 -Validity
49-Reliability
50. Cronbach’s Alpha
51 . Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution
52 .Integrated Pest Management
53 . Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution
54 .Gomiero et al
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌ن

دیدگاهتان را بنویسید