پایان نامه ارشد رایگان با موضوع Agriculture، Environment، evaluation

صص 17-1.
65) کریم، م ح. هاشمی، ا. (??88). نظرسنجی از روستاییان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک. فصلنامه روستا و توسعه. سال12. شماره 2. صص 155- 178.
66) کلانتری، خ.(1389). پردازش و تحلیل دادهها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی با استفاده از نرم افزار SPSS. چاپ چهارم. انتشارات فرهنگ صبا.
67) کلانتری، خ. (1387). برنامهریزی و توسعه منطقهای (تئوریها وتکنیکها)، تهران: انتشارات خوشبین.
68) کلانتری،خ. اسدی، ع. چوبچیان، ش. (1388). تدوین و اعتبارسنجی شاخصهای توسعه پایدار مناطق روستایی. مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای. سال اول. شماره دوم. صص 86-69
69) کلانتری، خ. اسدی، ع. شعبانعلی فمی، ح. عربیون، ا. (1389)، تحلیل مولفههای پایداری نظام کشت گندم در استان فارس. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی).جلد 24، شماره 2، صص 176-169.
70) کوچکی، ع. (1382). کشاورزی پایدار و محیطزیست، گزارش نهایی طرح آینده غذا، فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
71) کوچکی، ع. حسینی، م. هاشمیدزفولی، ا. (1386). کشاورزی پایدار. چاپ پنجم. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
72) کوزهچیان، ه. زراعی، ج. طالبپور، م. (1382). بررسی ارتباط تعهد سازمانی و رضایت شغلی مدیران و معلمان مرد تربیت بدنی و آموزشگاههای استان خراسان، فصلنامه المپیک، سال یازدهم، شماره 1 و 2، صص 52-43.
73) گل شیری اصفهانی، ز. خادمی، ح. صدیقی، ر. تازه، م. (1388). تأثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان: مطالعه موردی بخش گندمکاران، شهرستان بروجن. فصلنامه روستا و توسعه، سال ?? ، شماره ?. صفحات 147-167.
74) محسنپور، ع. (1391). بررسی نقش کشت دوم سویا بر پایداری نظامهای کشت گندم و ارزیابی پایداری نظامهای کشت گندم در شهرستان بیلهسوار، پایان نامه کارشناسیارشد، 127 صفحه.
75) محمدیپور، ع. آل عمران، ر. (1388). بررسی خوداتکایی انفعالی صنعت پتروشیمی ایران در مقایسه با نگرش سیستمی به این صنعت. نشریه صنعت و دانشکاه سال دوم. شماره 3 و 4
76) مطیعی لنگرودی، س ح. شمسایی، ا. (1386). توسعه و کشاورزی پایدار (از دیدگاه اقتصاد روستایی). انتشارات دانشگاه تهران. 230 صفحه.
77) مطیعی لنگرودی، ح. ( 1382 ). برنامهریزی روستایی با تأکید بر ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
78) مقصودی، ط. ایروانی، ه. اسدی، ع. موحد محمدی، ح. (1386). اندازهگیری و تحلیل عوامل موثر بر پایداری نظام کشت سیب زمینی مطالعه موردی: شهرستان فریدون شهر. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد 36-2. شماره 2. صص 42-35.
79) منصورفر، ک. (1380). روش‌های آماری. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
80) مولدان، ب و بیلهاز، س. (1381). شاخصهای توسعه پایدار. ترجمه و تدوین: حداد تهرانی، ن و محرمنژاد، ن. انتشارات سازمان محیط زیست
81) مومنی، م. شریفیسلیم، ع. ر. (1390). مدلها و نرمافزارهای تصمیمگیری چند شاخصه. چاپ اول
82) مهدوی دامغانی، ع م. معینالدینی، س شا. (1390). امنیت غذایی و اخلاقی زیستی در کشاورزی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال ششم. شماره 2.
83) نجفی، غ. ع. (1385). مدیریت توسعه کشاورزی پایدار. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. شماره 50
84) نجفی، غ. ع. زاهدی، ش. ا. (1384). مساله پایداری در کشاورزی ایران. مجله جامعه شناسی ایران. دوره ششم. شماره 2. صص 73- 106.
85) نسیمی، ع. (1383) . جایگاه کشاورزی جایگزین در توسعه پایدار کشاورزی ایران. ماهنامه زیتون شماره 164.
86) نوری، ک. (1382). بررسی عوامل موثر بر هزینه تولید گروههای برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول، دهمین همایش سالیانه برنج کشور، انجمن حمایت از برنج کشور، وزارت جهاد کشاورزی
87) نویدنیا، م. (1382). درآمدی بر امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی. شماره نوزدهم. سال ششم. شماره اول.
88) Abbona, E.A. Sarand?n,S.A. Marasas, M.E. Astier,M. (2007). Ecological sustainability evaluation of traditional management in different vineyard systems in Berisso, Argentina. Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 119, Issues 3-4. , Pages 335-345.
89) APO (2005), “APO Study meeting on enhancing food certification systems for better marketing “.7-12 February 2005. Islamabad. Pakistan.
Available on: http://www. Apo-tokyo. Org/projres_acd/12_ 04-AG-GE-SEM-15.pdf
90) Biala, K. Bielders,C. Brouckaert,V. Franchois,L. Garcia Cidad,V. Hermy,M. Mathijs, E. Muys, B. Reijnders,J. Sauvenier, X. Valckx, J. Vanclooster, M. Van der Veken,B. Wauters,E. Peeters, A. (2007). SAFE-A hierarchical framework for assessing the sustainability of agricultural systems. Agriculture, Ecosystems & Environment. Volume 120, Issues 2-4. Pages 229-242.
91) Binder, C.R. Feola, G. Stinberger, J.K. February (2010). Considering the normative, systemic and procedural dimensions in indicator-based sustainability assessments in agriculture. Environmental Impact Assessment Review. Volume 30, Issue 2. Pages 71-81.
92) Dale,V.H. Kline,K.L. Kaffka,S.R. Langeveld, J.W.A. (2012). A landscape perspective on sustainability of agricultural systems. Landscape Ecology.
93) Gold, M.V. (2001). Sustainable agriculture: Definition and terms. Available United States Department of Agriculture, USA.
94) Gomes, E.G. Correia Baptista Soares de Mello, J.C. Silva e Souza, G. Meza, L.A. Carvalho Mangabeira, J.A. (2009). Efficiency and sustainability assessment for a group of farmers in the Brazilian Amazon. Springer Link. Volume 169, Issue 1. pp 167-181.
95) Gomiero,T.Pimentel,D. Paoletti, M.G. (2011). Is There a Need For a More Sustainable Agriculture?. Critical Preview in Plant Siences. Volume 30. Issue 1-2.
96) Kasem,S. Thapa, G.B. (2010). Sustainable development polices and achievement in the context of the agriculture sector in Thailand. Article first published online. Volume 20. Issue 2. Pages 11-98.
97) Nambiar, K. K. M; Gupta, A. P; Qinglin, Fu. SLi. (2001). Biophysical, chemical and socia- economic idiactors for assessing agricultural sustainability in the chines coastal zone, The journal of Agriculture, Ecosystem& Environment, 87 (2), 209-214.
98) Ommani, A.R. Chizari,M. Salmanzadeh,C. Farj Allah Hosseini,j. (2009). Predicting Adoption Behavior of Farmers Regarding On-Farm Sustainable Water Resource management(SWRM): Comparison of Models. Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 33. No. 5. Pp559-616
99) Praneetvatakul, S. Janekarnkij, P. Potchanasin, C. Prayoonwong, K. (2001). Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern Thailand. Environment International.Volume 27. Issues 2-3. Pages 103-109.
100) Pretty, J. (2008). Agricultural Sustainability: concepts, principles and evidence, Biological Sciences, Pp 446-465.
101) Rapport, D.J. (2007). Sustainability science: an ecohealth perspective. Springer Link. Volume 2. Issue 1. pp 77-84.
102) Rasul, G. Thapa, G, October 2003, Sustainability Analysis of Ecological and Conventional Agricultural Systems in Bangladesh, World Development, Volume 31, Issue 10, Pages 1721-1741
103) Sharghi,T. Sedighi, H. Roknoddin eftekhari,A.( 2010). Effective Factors in Achieving Sustainable Agriculture. American Journal of Agricultural and Biological Science. Vol. 5, No. 2, pp235-241
104) Smit, C. S; Mcdonald,G. T;Thwaites, R.N. (2000). TIM: Assessing the sustainability of agricultural land management,The journal of Environmental management, 60 (4), 267-288.
105) Spiertz ,J.H.J. Struik, P.C. van Laar,H.H. (2007).Integrated Assessment of Agricultural System at Multiple Scales. Scale and Complexity in Plant SystemsResearch: Gene-Plant-Crop Relations, 303-317.
106) Sulser,T.B. Duryea,M.L. Frolich,L.M. Guevara-Cuaspud,E. (2001). A field practical approach for assessing biophysical sustainability of alternative agricultural systems. Agricultural Systems. Volume 68, Issue 2. Pages 113-135.
107) Sydorovych, O. Wossink, A. (2007). Assessing Sustainability of Agricultural Systems:Evidence from a Conjoint Choice Survey . Agricultural Systems. Volume 98, Issue 1. Pages 10-20.
108) Walter,CH. Stütze , H. (2009). A new method for assessing the sustainability of land-use systems (II): Evaluating impact indicators.
109) Wirén-Lehr,S. (2001). Sustainability in agriculture – an evaluation of principal goal-oriented concepts to close the gap between theory and practice. Springer Link. Volume 84, Issue 2. Pages 115-129.
109) Zahm, F. Viaux, Ph. Vilain, L. Girardin, Ph. Mouchet, Ch. (2005). Assessing Farm Sustainability with the IDEA Method – from the Concept of Agriculture Sustainability to Case Studies on Farms.
پیوستها
بسمه تعالی
کشاورز محترم
باسلام و خستهنباشید
پرسشنامهای که در اختیار دارید جهت انجام پایاننامه کارشناسی ارشد جهت سنجش سطوح پایداری نظام زراعی شالیکاران شهرستان رشت طراحی شدهاست. خواهشمند است با صبر و حوصله کافی هر سوال را به دقت خوانده و گزینه توصیف کننده وضعیت خود را انتخاب کنید. بدیهی است موفقیت در این تحقیق در گرو پاسخگویی مسئولانه، متعهدانه و صادقانه شما کشاورز محترم به تمامی سوالها میباشد. زمانی را که برای پاسخ دادن به سوالها صرف خواهید کرد، برای اینجانب ارزشمند و قابل ستایش است. لازم به ذکر است پاسخهای ارائه شده در این پرسشنامه محرمانه قلمداد شده وصرفا درجهت اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یکبار دیگر از همکاری صمیمانه شما در تکمیل این پرسشنامه تشکر و قدردانی می‌شود.
استاد راهنما
دکتر زهرا امیری
سیده فاطمه گشتی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
Email: [email protected]
بنام خدا
پرسشنامه
دهستان : ……………………… روستا : ……………………….
الف- مشخصات فردی:
1- سن: ……….سال 2- جنس: مرد (زن(
3- میزان تحصیلات: بیسواد (ابتدایی ( راهنمایی ( متوسطه ( دانشگاهی (
4- تعداد اعضای خانواده: …………..نفر 5- سابقه فعالیت در کار کشاورزی: …………سال
6- شغل اصلی: ………….. 7- شغل فرعی: …………..
ب- ویژگیهای نظام زراعی:
1- مقدار مساحت اراضی کشاورزی که در اختیار دارید: ………………..هکتار
2- نوع مالکیت (امکان انتخاب چند گزینه را دارید): شخصی( اجارهای( شخصی و اجارهای(
3- میزان سطح زیر کشت برنج شما چه مقدار است؟ …………… هکتار
ج- ابعاداکولوژیکی:
1- مقدارکل بذر مصرف شده در یک سال زراعی: …………..کیلوگرم
2- مقدار بذر اصلاح شده مصرفی در یک سال

دیدگاهتان را بنویسید