تحقیق (پایان نامه) : نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

  • نفوذ آرمانی: رهبرانی را شرح می­دهد که به عنوان مدل­هایی قوی برای پیروان عمل می­کنند. چنانچه یک رهبر تحول آفرین باشد، حس احترام، تحسین و وفاداری را در میان پیروان خود ایجاد خواهد کرد و بر اهمیت داشتن تعهد قوی جهت رسیدن به رسالت­های سازمان تأکید خواهد نمود (Gumusluoglu & Ilsev, 2008).
  • انگیزش الهام­بخش: این عامل توصیف­کننده رهبرانی است که از طریق مشارکت دادن پیروان در ترسیم چشم­انداز آینده تعهد آنها را افزایش داده و ایجاد انگیزه می­نمایند (Ergenelia, 2007 ).
  • تحریک فرهیختگی: تحریک فرهیختگی پیروان زمانی حاصل می­شود که رهبر، آنان را برای رسیدن به ابتکار عمل­ها و خلاقیت­های سازنده یاری دهد (سنجقی،1380، ص294).
  • حمایت­های توسعه­گرا: حمایت­های توسعه­گرا زمانی به منصه ظهور می­رسد که رهبر توجه کافی به مراتب نیاز پیروان به منظور دستیابی به رشد بیشتر مبذول دارد و از هر گونه راهنمایی و حمایت در این خصوص دریغ نورزد. براین اساس، رهبر تکالیفی را بر عهده پیروان می­گذارد که از جهات گوناگون متضمن رشد آنها باشد (سنج
    پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

    قی،1380، ص294).