نظام‌های ثبت اختراع در جهان

نظام‌های ثبت اختراع در جهان

در جهان به طور کلی دو نوع نظام ثبت اختراع وجود دارد. در هر یک از این نظام‌ها از شیوه‌های خاصی برای ثبت اختراع وجود دارد:

3-1-1- نظام اعلامی

که در این مورد، ادارات ثبت اختراع بدون انجام بررسی‌های علمی و تخصصی صرفاً بر اساس ادعای مخترع و فقط به شرط آنکه اختراع مزبور قبلاً توسط شخص حقیقی یا حقوقی دیگری ثبت نشده باشد، آن را ثبت می‌کنند.

 

3-1-2- نظام بررسی ماهوی (ماهیتی یا تحقیقی)

در این نظام، آزمایش‌ها و بررسی‌های متعددی در حضور متخصصان برای بررسی صحت و سقم ادعای مخترع صورت می‌گیرد و بعد از آن اجازه ثبت آن اختراع به مخترع داده می‌شود.

باید توجه داشت که نظام ثبت اختراع لزوماً یکی از دو نظام مذکور به صورت مطلق نبوده و ممکن است سیستم ثبت اختراع در یک کشور در برخی حوزه های علوم و تکنولوژی به صورت اعلامی باشد و در برخی دیگر از علوم و فناوری‌ها، به شکل بررسی ماهیتی باشد.یعنی اینکه، علاوه بر استعلام به منظور عدم ثبت پیشین آن، از نظر تخصصی، به بررسی دقیق ان پرداخته می‌شود.