منبع پایان نامه درباره تحلیل پوششی، evaluation، اندازه کارا

پایاننامه چند شاخص از سلامت برای محاسبه شاخص کل سلامت مورد مطالعه قرار داده شد. با دقیقتر شدن و توجه بیشتر به شاخصهای دیگر سلامت میتوان به بررسی کاملتری نسبت به این پایان‌نامه رسید، شاخصهایی همچون سرانه هزینه در بخش سلامت، تعداد مراکز مشاورهای خدمات دهنده در بخش سلامت و … .
همانطور که مشاهده شد روشهای وزندهی خوبی برای حالتهایی که فاکتورهای نامطلوب دارند ارائه نشده است، میتوان با کمک گرفتن از روشهای ارائه شده این قسمت را گسترش داد.
اکثر مدلها، شرایط واقعی تولید خروجی نامطلوب و مصرف ورودیهای نامطلوب را در نظر نمیگیرند که میتوان با مطالعات بیشتر در این مورد به بررسی این موضوع پرداخت.
امروزه در کشور ما به این نوع خروجیها توجهی نمی شود، لذا میتوان با استفاده از مدلهایی که این نوع فاکتورها را در نظر میگیرند به ارزیابی جامع و کاملتری رسید ارزیابی که برای عمر و آینده هر عملیات بسیار مهم است.
مراجع
منابع فارسی
آذری، خ. (1391) ” شاخص مالمکوئیست سراسری با رویکرد تحلیل پوششی دادهها” رساله کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران
رضائیان، ع. (1383) اصول مدیریت (چاپ پانزدهم)، نشر سمت
مهرگان، ن. (1388) اقتصاد کلان (چاپ سوم)، نشر نورعلم
دلنوا، ه. (1391) ” شاخص بهرهوری مالمکوئیست در حضور دادههای منفی، مطالعه موردی صنعت بیمه ایران” رساله کارشناسی ارشد، دانشکده ریاضی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان پژوهش استراتژیک خاور میانه
منابع انگلیسی
Ali, A.I., Seiford, L.M., (1990) “Translation Invariance Data Envelopment Analysis”, Operations Research Letters 9, 403-405.
Banker, R.D., (1984) “Estimating Most Productive Scale Size Using Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research 17, pp. 35-44
Banker, R.D., Charnes, A., Cooper, W.W., (1984) “Some Models for Estimating Technical and Scale Efficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science 30, pp.78-92
Banker, R.D., Thrall, R.M., (1992) “Estimation of returns to scale using Data Envelopment Analysis”, European Journal of Operational Research, 62, pp. 74-84
Caves, D.W., Chirstensen, L.R., Dievert, W.E., (1982) “The Economic Theory of Index Number And The Measurment of Input, Output, and Productivity”, Econometrica, 50, pp. 1393-1414.
Charnes, A., Cooper, W.W., Golany, B., Seiford, L., & Stutz, J., (1985) “Foundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions”, Journal of Econometrics, 30, 91–107
Charnes, A., Cooper, W. W., Rhodes, E., (1978) “Measuring the Efficiency of Decision Making Units”, European journal of Operational Research، Volume ،٢ pp.۴٢٩-۴۴۴.
Chen, T.H., Bao, G.P., Huang, C.M., Wang, I.C., (2010) “Efficiency Decomposition with Enhancing Russell Measure in Data Envelopment Analysis”, American Journal of Applied Sciences, Volume 7, Issue 3, Pages 438-441
Coelli, T.J., Rao, D.S.P., ODonnell, C.J., Battese, G.E., (2005) An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, (2th edn), springer, Section 6, pp.161-181
Cooper, W. W., Seiford, L.M., Tone, K., (2007) Data Envelopment Analysis a Comprehensive Text with Models Applications References and DEA Solver Software, (2th edn)
Despotis, D.K., (2005a) “A reassessment of human development index via data envelopment Analysis”, The Journal of the Operational Research Society 56(8), 960-980.
Despotis, D.K., (2005b) “Measuring human development via data envelopment analysis: the Case of Asia and the Pacific”, Omega 33(5), 385-390.
Fare, R., Grosskof, S., (2004) “modeling undesirable factors in efficiency evaluation: comment”, European Journal of Operational Research 157, 242–245
Fare, R., Grosskof, S., (2003) “Nonparametric Productivity Analysis with Undesirable Outputs: Comment”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 85, No. 4, pp. 1070-1074
Fare, R., Grosskof, S., Lindgren, B., Roos, P., (1992) “Productivity Changes in Swedish Phara-macies 1980-1989: A non-Parametric Approach”, Journal of productivity Analysis 3, pp.81-97.
Fare, R., Grosskof, S., Lovell, C.A.K., & Pasurka, C., (1989) “Multilateral Productivity Comparisons When Some Outputs Are Undesirable: A Nonparametric Approach”, the Review of Economics and Statistics, 71, 90–98
Fare, R., Grosskof, S., Pasurka, C., (1986) “Effects on Relative Efficiency in Electric Power Generation due to Environmental Controls”, Resources and Energy 8, 167-184.
Fare, R., Lovell, C.A., (1978) “Measuring the technical efficiency of production”, Journal of Economic Theory, 19, 150–162
Farrel, M.J., (1957) “The Measurement of Productivity Efficiency”, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, ١٢٠(٣), PP. 253-٢٩٠
Greg, N., ZHU, J., (2006) “evaluating Hedge Fund and CTA Performance Data Envelopment Analysis Approach” section 1, pp. 5-9
Koopmans, T.C., (1951) “Analysis of production as an efficient combination of activities, Activity analysis of production and allocation, Cowles Commission. New York: Wiley, pp. 33–97
Liu, W.B., Meng, W., Li, X.X., Zhang, D.Q., (2010) “DEA models with undesirable inputs and outputs”, Springer, Annals of Operations Research, Volume 173, Issue 1, pp 177-194
Malmquist, S., (1953) “Index numbers and indifference surfaces”, Trabajos de Estatistica, 4, pp.209-242
Mehrabian, S., Jahanshahloo, G.R., Alirezaee, M.R., Amin, G.R., (2000) “An assurance interval for non-Archimedean epsilon in DEA models”, Operations Research vol. 48 no. 2 pp. 344-347
Mikko, J., Syrjanen, (2004) “Non-discretionary and discretionary factors and scale in data envelopment analysis”, European journal of operational research 15820-33
Pastor, J.T., (1996) “Translation invariance in data envelopment analysis”, Springer, Annals of Operations Research 66, 93–102
Pasupathy, K.S., (2002) Modeling Undesirable Outputs in Data Envelopment Analysis: Various Approaches, thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Industrial and Systems Engineering
Po, R.W., Guh, Y.Y., Yang, M.S., (2009) “Interfaces with Other Disciplines A new clustering approach using data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research 199 276-284
Ray, S. C., (2006) Data Envelopment Analysis Theory and Techniques for Economics and Operations Research, (2th edn), Cambridge University press
Russell, W., Pittman, (1983) “Multilateral productivity comparisons with undesirable outputs”, The Economic Journal Vol. 93, No. 372, pp. 883-891
Scheel, H. (2001) “Undesirable outputs in efficiency valuations”, European Journal of Operational Research, 132, pp. 400-410
Seiford, L.M., Zhu, j., (2002) “Modeling undesirable factors in efficiency evaluation”, European Journal of Operational Research 142, 16–20
Seiford, L.M., Zhu, J., (2005) “A response to comments on modeling undesirable factors in efficiency evaluation”, European Journal of Operational Research 161, 579–581
Tone, K.A., (٢٠٠١) “Slacks- based measure of efficiency in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Re-search ،١٣٠ pp. ۴٩٨-۵٠٩
UNDP, Human Development Report (1990) United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York
UNDP, Human Development Report (2010) United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York
UNDP, Human Development Report (2012) United Nations Development Programme, Oxford University Press, New York
Y.H. Chung, Fare, R., Grosskof, S., (1995) “Productivity and undesirable outputs: A Directional Distance Function Approach”, Original Research Article Journal of Environmental Management, Volume51, Issue3, November1997, Pages 229-240
نمادهای به کار رفته
مدل جمعی ADD
بنکر، کوپر، رودز BCC
چارنز، کوپر، رودز CCR
بازده به مقیاس ثابت CRS
تحلیل پوششی دادهها DEA
واحد تحت بررسی DMU
بازده به مقیاس DRS
مدل افزایشی راسل ERM
شاخص توسعه انسانی HDI
بازده به مقیاس افزایشی IRS
بهرهورترین اندازه مقیاس MPSS
مدل اصلاح شده مبتنی بر متغیر کمکی MSBM
سازمان همکاری اقتصادی اروپایی OEECO
مجموعه امکان تولید PPS
بازده به مقیاس RTS
مدل مبتنی بر متغیر کمکی SBM
بازده به مقیاس متغیر VRS
سازمان جهانی بهداشت WHO
واژهنامه انگلیسی به فارسی
مدلهای جمعی Additive model
انرژی زیستتوده Biomass energy
مستقل از طبقه‌بندی Classification invariance
بازده به مقیاس ثابت Constant Returns to Scale
اندازه کارایی تولید هذلولوی معمولی Conventional Hyperbolic Productive Efficiency Measure
محدبی Convexity
تحلیل پوششی دادهها Data Envelopment Analysis
واحد تحت بررسی Decision Making Unit
بازده به مقیاس کاهشی Decreasing Returns To Scale
تابع فاصله Distance Function
اثربخشی Effectiveness
بهره وری Efficiency
اندازه افزایشی راسل Enhance Russell Measurement
اندازه کارایی خروجی هذلولوی افزایشی Enhanced Hyperbolic Outputs Efficiency Measure
اندازه کارایی تولید هذلولوی افزایشی Enhanced Hyperbolic Productive Efficiency Measure
دسترسی آزاد Free Disposable
شاخص توسعه انسانى Human Development Index
بازده به مقیاس افزایشی Increasing Returns to Scale
ورودیمحور Input oriented
شاخص مالمکوئیستلونبرگ Lionberger Malmquist Index

دیدگاهتان را بنویسید