منبع پایان نامه ارشد درمورد غذایی، یافتههای، ضریب

قت دارد. همچنین هرناندز و همکاران ( 2004) نشان دادند استفاده از دو مکمل تجاری ترکیبات گیاهی (یکی شامل مرزنجوش، دارچین و فلفل و دیگری شامل مریمگلی، آویشن و رزماری) در جیره برپایه گندم – ذرت – کنجاله سویا در سطوح 200 میلیگرم در کیلوگرم و 500 میلیگرم در کیلوگرم باعث افزایش وزن در مقایسه با گروه شاهد (که مکمل دریافت ننمودند) و گروه دریافت کننده آویلامایسین شد که با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد. همچنین یافتههای دوستی و همکاران (1392) نشان داد که استفاده از پریبیوتیک تأثیر معنیداری بر افزایش وزن جوجه های گوشتی ندارد که با یافتههای این پژوهش مغایرت دارد.
5-1-3- ضریب تبدیل غذایی
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ، در دورههای مختلف پرورش ضریب تبدیل غذایی در بین تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معنی داری بودند(05/0P). ال-خلف و همکاران (2010) در پژوهشی نشان دادند جوجه‌هایی که از سطوح مختلف باکتوسل (8/0، 1 و 6/1 گرم در کیلوگرم خوراک) استفاده کرده بودند نسبت به گروه شاهد ضریب تبدیل غذایی بهتری داشتند که با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد. یافتههای این پژوهش با نتایج عبدالهی (2000) که از سطوح مختلف پروبیوتیک (800، 1000 و 1200 گرم در تن خوراک) در جیره جوجههای گوشتی استفاده کرد و مشاهده کرد تیمارهای دریافت کننده پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد ضریب تبدیل غذایی بهتری داشتند و نتایج سمیز (2000) که با اضافه کردن دو نوع پروبیوتیک به جیره جوجه‌های گوشتی مشاهده کرد که پروبیوتیک‌ها باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی شدند، مطابقت دارد. همچنین هرناندز و همکاران ( 2004) نشان دادند استفاده از دو مکمل تجاری ترکیبات گیاهی (یکی شامل مرزنجوش، دارچین و فلفل و دیگری شامل مریمگلی، آویشن و رزماری) در جیره برپایه گندم – ذرت – کنجاله سویا در سطوح 200 میلیگرم در کیلوگرم و 500 میلیگرم در کیلوگرم باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد (که مکمل دریافت ننمودند) و گروه دریافت کننده آویلامایسین شد که با یافتههای این پژوهش مطابقت دارد. پریبیوتیکها عناصر غذایی غیرقابل هضمی هستند که از طریق تحریک رشد یا فعال کردن یک یا تعداد محدودی از گونههای باکتریایی که در روده وجود دارند، اثرات سودمندی بر میزبان داشته و سلامتی آن را بهبود میبخشند (گیبسون و روبرفروید، 1995)، بنابراین پریبیوتیکها باعث بهبود و تعادل میکروفلور روده و افزایش مکانیسم دفاعی میزبان میشوند (اکرمی و همکاران، 1389). عناصر غذایی که به عنوان پریبیوتیکها طبقه بندی میشوند باید خواصی را داشته باشند از جمله این که در بخشهای فوقانی دستگاه گوارش نباید هضم و جذب شوند، توسط یک یا تعدادی از باکتریهای مفید روده به صورت گزینشی تخمیر شوند و فلور میکروبی روده را به تولید ترکیبات سالم سوق دهند (گیبسون و فوکس، 2002). تولید اسیدهای چرب زنجیره کوتاه و اسید لاکتیک ناشی از تخمیر پری‌بیوتیک منجر به کاهش PH روده میشود که شرایط مناسبی را برای رشد باکتری های اسید لاکتیک فراهم میکند (اسچلی و فیلد، 2002). مانع از اتصال و کلونیزه شدن باکتریهای بیماری زا به دستگاه گوارش گردیده و اثرات معکوس متابولیت های میکروفلور را کاهش میدهد (ساواج و همکاران، 1997). از انواع پریبیوتیکها می توان به اولئوبیوتیکاشاره کرد.
اخیراً به کارگیری مجموع پروبیوتیک و پریبیوتیک تحت عنوان سین بیوتیک مطرح شده است که تأثیر مثبت آن در انسانها و موجودات خشکیزی ثابت گردیده است. گیبسون و روبرفروید (1995) سین بیوتیک را این گونه تعریف میکنند: ترکیبی از پروبیوتیک و پریبیوتیک که اثرات سودمندی برای میزبان از طریق القاء مکملهای غذایی میکروبی زنده در دستگاه گوارش به واسطه تحریک انتخابی رشد و یا از طریق فعال کردن متابولیسم یک یا تعداد معدود از باکتریهای تقویت کننده سلامتی داشته، بنابراین منجر به ابقاء ازت، رشد و در نهایت رفاه میزبان میگردد. در توجیه استفاده از سین بیوتیکها با در نظر گرفتن تحقیقات و مطالعات محققان، باید توجه داشت اضافه کردن یک سویه پروبیوتیک منفرد به صورت خارجی که منجر به کلونیزه شدن طولانی مدت در روده شود غیرمحتمل است، به خصوص زمانی که سویههای مورد استفاده به غالب معمول میکروبهای زنده روده تعلق نداشته باشند. استفاده همزمان پروبیوتیک و پریبیوتیک (باکتوسل و اولئوبیوتیک) در این پژوهش باعث کاهش مصرف خوراک نسبت به شاهد، افزایش وزن و بالطبع بهبود ضریب تبدیل غذایی شد.
یافتههای دوستی و همکاران (1392) نشان داد استفاده از پریبیوتیک تأثیر معنیداری بر ضریب تبدیل غذایی جوجه های گوشتی ندارد که با یافتههای این پژوهش مغایرت دارد. همچنین خلجی و همکاران (1389) اثر پری‎بیوتیک تکنوموس را بر عملکرد جوجه‌های گوشتی بررسی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تیمارها از لحاظ ضریب تبدیل غذایی در سنین مختلف تفاوتی وجود نداشت که با یافتههای این پژوهش مغایرت دارد که احتمالاً به دلیل نوع پریبیوتیک مصرفی و سطح استفاده بوده است.
5-2- سیستم ایمنی
5-2-1- تیتر آنتی SRBC کل و ایمونوگلوبولینهای G و M در 28 و 42 روزگی
براساس نتایج بهدست آمده از این مطالعه، میانگین تیتر آنتیSRBC و ایمونوگلوبولینG در 28 و 42 روزگی در بین تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معنی‌داری بودند(05/0P) ولی میانگین تیتر ایمونوگلوبولین M در 28 روزگی دارای اختلاف معنی‌داری نبود(05/0P) ولی در مرحله دوم دارای اختلاف معنی‌داری نبود (05/0P) در حالی که تأثیر معنیداری بر روی تیتر برونشیت نداشتند (05/00.05). The mean antibody titers against bronchitis vaccine virus at day 42 was not significantly different (p0.05).
Keywords: Oleobiotics, Bactocell, Broilers, Immune system, Performance
Islamic Azad
University Rasht Branch
Faculty of Agriculture
Department of Agriculture
Presented in partial fulfillment of the requirements for (M.Sc.) degree
Course: Agricultural Engineering, Major: Animal Sciences-Animal Nutrition
Title:
The comparison of the Effects of prebiotics, Oleobiotics and probiotics Bactocell on growth performance and immune system of broilers chickens
Supervisor:
Dr. Malihe Rahati Novir
Author:
Mohammad Reza Ramezanalipour
Date:
(September, 2014)
1 Leeson & Summers, 2008
2 Lutful Kabir,2009
3 Leeson & Summers,2008
4 Fuller,1989
5 Waldroup et al,2003
6 Fritts & Waldroup, 2003
7 Ayed et al,2004
8 Al-Beitawi et al,2010
9 Patterson& Bulkholder. 2003
10 Gibson& Roberfroid,1995
11 Patterson& Bulkholder. 2003
12 Green& Sainsbury,2001
13 Shane,2001
14 Lactobacillus
15 E.coli
16 Jan et al 1998
17 Salmonella
18 Pascual et al,1999
19 Campylobacter
20 Dalloul et al 2003
21 Rolfe,2010
22 Cowan,1999
23 Ritz et al, 1995
24 Bacteriostatic
25 Singh et all, 2004
26 Bacteria
27 Germ
28 mucuss
29 immunoglobulins
30 Peptides
31 Gooding,1997
32 Umesh chander,1990
33 Enterococcus
34 Salanitrou,1974
35 Bifidobacterium
36 Bacteroides
37 Peptostreptocococcus sp.
38 Clostridium
39 Bifidobacterium
40 Gooding,1997
41 oligosaccharide
42 Taylor,2001
43 سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی
44 Yokoyama,1982
45 Lee et al ,2004
46 Moore et al,1946
47 Jones& Ricke. 2003
48 Monensin
49 Avilamycin
50 salinomycin
51 flavomycin
52 Rosen,1995
53 Gibson& Fuller, 2000
54Bottazzi, 1983
55 Carre, 1887
56 Tissier, 1984
57 Metchnikoff, 1907
58 Havenaar& Huis,1992
59 Schrezenmeir& De Vrese, 2001
1-Endogenous
61 Kalavathy,2003
62 Umesh chander,1990
63 Bacillus subtilis
64Bacillus formis
65 Virginiamycin
66 Torki,2006
67 Gunal et al,2006
68 Salkil
69 Dalloul et al,2003
70 Santoso et al ,1995
71 Cavazzoni et al,1998
72 Callawacy et al,2003
73 Gracia et al, 2006
74 Shafey et al,2001
75 Ceylan et al ,2003
76 Garces-Narro et al,2006
77 Gunal et al,2006
78 Gibson, & Roberfroid. 1995
79 Russell, T. J. 1998
80 Van Immerseel et al,2002
81 Griggs& Jacob, 2005
82 Lukstadt,2004
83 Gou et al,2004
84 Morisse et al,2003
85 Simmering et al, 2001
2 soluble fiber
1-lamina propria
88 Griggs& Jacob, 2005
89 Barton , 1999
90 Chang , 2000
91 Athanasiadou & Kyriazakis,2004
92 Hey & Waterman ,1993
93 Lee et al,2005
94 Williams & losa , 2001
95 Siskiyou
96 Diterpene
97 Isoprene
98 Skrubis , 1972
99 flavone
100 Anthocyanin
101 Guerrera , 1999
102 Athanasiadou,2001
103 Saponines
104 Ibrahim , 1992
105 Thymol
106 Carvacrol
107 Lawrence & Reynolds R,1984
108 Bager et al,1997
109 Burt S , 2004
110Burt , 2004
111 Lee et al,2004
112 Conner , 1993
113 Farag et al.1989
114 Helander et al,1998
115 salmonella typhimurium
116 Platel & Stinivasan,1996
117 Sikkema et al,1994
118 Rao & Nigam,1970
119 Luna et al,2010
120 Bozkurt et al,2009
121 Mountzouris et al, 2009
122 Windisch et al,2008
123 Al-Ankari et al,2004
124 Mathivanan& Kalaiarasi, 2007
125 Virginiamycin
126 hypertrophy
127 Hyperplasia
128 Pradeep,1994
129Platel et al, 1996,2000
130 Windisch et al,2008
131 Nobakht et al, 2011
132 Rodriguez et al, 2005
133 Case et al, 1995
134 Sarica et al, 2005
135 Resin
136 Mucilage
137 Monopnoids
138 Neral
139 Geranial
140 Galanolactone
141 sesquiterpenoids
142 ? -zingebirin
143 R- Curcumin
144 gingrol
145 Capsaicine-1
146 Capsicine
147 Carotene
148 Pseudo-alkaloid
149 Piperine
150 piperiline
151 piperoleins
152 piperamine
153 Sabinene
154 Pipreridine
155 Piperettine
156 Piperyline
157 Piperolein A
158 Piperolein B
159 piperanine
160 Valerian asid
161 Caprylic asid
162 Sabinian
163 cineole
164 Burnyul
165 Alcohol Turmrul
166 Curcumin
167- Abulabbas et al,2000
168- Klein& Horejs, 1997
169 lymphocytic Leukos
170- Nilipour
171- Humoral immunity
172- Cell mediated immunity
173- Silverstein
174 IBD
175- Haemagglutination Assay (HA)
176- Haemagglutination Inhibition (HI)
177- Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA)
178 Kuby. 2000
179- Helper T cell
180- Davison
181- Peyer’s patches
182- Caecal tonsils
183- Ambrosius
184- Headge
185- Tizard
186 Davison, 2003
187 Erf, 2007
188- Bursectomy
189 Tizard, 2008
190- Whittow
191- Szabo
192- Kuby
193- Opsonin
194- Light chain
195- Heavy chain
196- Antigen binding fragment(FAB)
197- Koh
198 SRBC
199 اولئوبیوتک و باکتوسل به صورت افزودنی در سطوح 150 و 300 میلیگرم در کیلوگرم به جیره های فوق افزوده شدند.
200 این مکمل در هر کیلو گرم غذا مواد زیر را تامین می کند: 14000واحد ویتامین A، 15000 واحد ویتامین 3 D ، 50واحد ویتامینE ، 4 میلی گرم ویتامین 3K، 3 میلی گرم ویتامین1B، 8 میلی گرم ویتامین 2B، 70 میلی گرم ویتامین3B، 20 میلی گرم ویتامین 5B، 4 میلی گرم ویتامین 6B ، 2/0میلی گرم ویتامین9B ،

دیدگاهتان را بنویسید