منابع و ماخذ پایان نامه مکانیابی، شهر تبریز، عدم قطعیت

۵۸
سال۶۸
سال۷۸
سال۸۸
سال۹۸
سال۰۹
شفا
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
پستهای
ائلگلی
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
موجود
الهیپرست
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
سعیدآباد
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
والی
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
یاغچیان
۰
۰
۰
۰۴
۰۴
۰۸
۰۸
سهراهیاهر
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰۴
سناریوی شماره(۱)
برنامه زمانبندی و ظرفیت پیشنهادی بهینه پستهای فوقتوزیع در شرق شهر تبریز تا سال ۰۹۳۱
نام پست
ظرفیتموجود
سال ۵۸
سال۶۸
سال۷۸
سال۸۸
سال۹۸
سال۰۹
شفا
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
پستهای
ائلگلی
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
موجود
الهیپرست
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
سعیدآباد
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
والی
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
یاغچیان
۰
۰
۰
۰۴
۰۴
۰۸
۰۸
سناریوی شماره(۲)
88
برنامه زمانبندی و ظرفیت پیشنهادی بهینه پستهای فوقتوزیع در شرق شهر تبریز تا سال ۰۹۳۱
نام پست
ظرفیتموجود
سال ۵۸
سال۶۸
سال۷۸
سال۸۸
سال۹۸
سال۰۹
شفا
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
۰۸
پستهای
ائلگلی
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
۰۵
موجود
الهیپرست
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
سعیدآباد
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
۰۳
والی
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
۰۶
یاغچیان
۰
۰
۰
۰۴
۰۴
۰۴
۰۸
سهراهیاهر
۰
۰
۰
۰
۰
۰۴
۰۴
سناریوی شماره(۳)
۵-۳- نتیجهگیری :
در این فصل آزمایشهای مختلفی در مورد مساله مکانیابی بهینه پستهای فوقتوزیع مطرح
شدند و توسط نرمافزار مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی اجرا گردیدند. مساله تعیین مکان بهینه پستهای
فوقتوزیع نسبت به تغییر پارامترهای ورودی حساس بوده و با تغییر در شرایط مساله پاسخهای
مختلفی بدست میآید. بنابراین بکارگیری یک نرمافزار مناسب مبتنی بر یک الگوریتم قابل اطمینان
در تصمیمگیری برای انتخاب مکان و ظرفیت بهینه برای طراح کاملا ضروری به نظر میرسد.
89
فصل ششم
نتیجهگیری
90
۶-۱- نتیجهگیری
هدف این پایاننامه ارائه الگوریتمی جامع و کارا برای مکانیابی بهینه پستهای فوقتوزیع،
تعیین ظرفیت و حوزه سرویسدهی این پستها بود. در آغاز مقدمهای بر طراحی سیستمهای توزیع
بیان شد، سپس برخی از روشهای بهینه سازی مکان پستهای فوقتوزیع که در سالهای اخیر ارائه
شده بود بیان گردید و در پایان مدل جدیدی از مساله تعریف شد و روش جستجویی مبتنی بر متد
شاخه و کران جهت بهینهسازی مساله پیشنهاد شد. این روش با توجه به ویژگیهای خود یکی از
بهترین روشها برای حل اینگونه مسائل می باشد.
متد بکار برده شده برای بهینهسازی ، با توجه به خصوصیات و قواعد کاربردی آن، ما را در
حل سریع مساله یاری میکند و با توجه به الگوریتمی که بر پایه همین روش تنظیم شده است
نحوه اتصال بارها به پستهای مناسب را به ما ارائه کرده و مقدار تغذیه بار توسط یک پست به
دست میآید.
در طراحی بلند مدت از روش پویا استفاده شده است و در حل مساله بعلت طبیعت متغییر
بارها، درصد رشد مراکز بار برای هریک از دورههای طراحی بطور جداگانه در نظر گفته شدهاست.
در این روش طراحی برنامه توسعه پستها در هریک از دوره های طراحی حاصل میشود.
از جمله مواردی که در تعیین ظرفیت بهینه پستهای فوقتوزیع منظور شده است،
محدودیتهایی است که در بارگیری از پستهای در حال بهرهبرداری اعمال شده است. به این ترتیب
هم ظرفیت پستهای جدید تعیین میشود و هم ظرفیت رزرو برای افزایش بار احتمالی در آینده در
دسترس خواهد بود. در آخرین قسمت مطالب نیز آزمایشهایی برای بررسی کارآیی الگوریتم و
نرمافزار تنظیم شده انجام شد که نتایج آنها ارائه گردید.
91
۶-۲- پیشنهادها
با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه بهینهسازی مکان پستهای فوقتوزیع، به منظور بهبود
و توسعه روش پیشنهادی موارد زیر مطرح میشوند :
١. بجای تغذیه مستقیم نقاط بار، از امتداد دادن یک فیدر برای تغذیه چند بار که نزدیک بهم
قرار دارند یا در یک امتداد و منطقه هستند، استفاده شود تا هزینه فیدرکشی کاهش یابد.
٢. با توجه به بحث عدم قطعیت در پیش بینی بار، میزان دقیق بار نقاط در دسترس نیست. از
این رو پیشنهاد میشود برای پوشش این عدم قطعیت در برنامهریزی شیوه مناسبی ارائه
شود، مثلا از مجموعههای فازی برای بیان مقادیر نادقیق جهت مدلسازی بار نقاط استفاده
شود.
٣. روشی سریع برای اجرای همزمان بهینهسازی مکان پستها و بهینهسازی فیدرها تنظیم شود.
۴. لحاظ کردن ملاحظات قابلیت اطمینان در مساله جایابی پست.
92
فهرست منابع و مراجع
93
]۱.[ غلامرضا صفارپور، سید محمد مدنی و محمودرضا حقیفام، تعیین مکان، ظرفیت و حوزه
سرویسدهی بهینه پستهای توزیع، مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری شبکههای توزیع
برق، شیراز، اردیبهشت ۲۷۳۱، صفحات ۳۸۳-۵۷۳.
]۲.[ احمد گرجی، گسترش بهینه شبکههای توزیع مشتمل بر جایابی بهینه پستهای توزیع و
مسیریابی و طراحی بهینه فیدرهای فشار متوسط و ضعیف، پایاننامه کارشناسی ارشد مهندسی برق،
دانشگاه صنعتی شریف، تابستان ۴۷۳۱.
[3]. H. Lee Willis, H. Tarm, M.V. Engel and L. Finley, “Optimization Applications to Power Distribution” , IEEE Computer Applications in
Power, Vol.8. No.4, 1995, pp .12-17.
]۴.[ توران گونن، مهندسی توزیع برق، ترجمه مصطفی رضائی ساروی، صفحات ۰۳-۱.
[5]. L.A.F.M. Ferreira, P.M.S. Carvalho, L.F.M. Barruncho, “An Evolutionary Approch to Decision Making in Distribution Planning” , Proceeding of CIRED97, Conference Publication No. 438 , pp.6.6.1-
6.36.5, 1997. [6]. Suresh K. Khator and Lawrence C. Leung , “Power Disribution Planning: A Review of Models and Issues” , IEEE Trans. Power System,
Vol.12, No.3, 1997, pp.1151-1159. [7]. V.H. Quintana, H.K. Temraz and K.W.Hipel, “Two-Stage Power System Distribution Planning” , IEE Proc. ,Pt. C, Vol.140, No.1, 1993,
pp.17-29. [8]. D.M. Crawford and S.B. Holt, “A Mathematical Optimization Technique for Locating and Sizing Distribution Substation and Deriving their Optimal Service Areas” , IEEE Trans . PAS-94, No.2, 1975, pp. 230-
235.
94
[9]. G.L. Thampson and D.L. Wall, “A Branch and Bound Model for Choosing Optimal Substation Location” , IEEE Trans. PAS-100, No.5, 1981, pp. 2683-2687.
[10]. K. Nara, T. Satoh, K. Aoki, M. Katigawa and K. Yamanaka, “New Approximate Method for Distribution System Planning” , IEEE Trans. PWRS, Vol.5, No.1, 1990, pp.126-132.
[11]. K. Nara, H. Kuwabara, K. Aoki, M. Katigawa and T. Ishihara, “Distribution Systems Expansion Planning Branch Exchange” , IEEE Trans. Power System, Vol.7, No.1, 1992, pp.208-214.
[12]. M. Ponnavaikka, K.S.P. Rao and S.S. Venkata, “Distribution System Planning Through Quadratic Mixed Intiger Programming Approch” , IEEE Trans. PWRD, Vol.2, No.4, 1987, pp.1157-1163.
[13]. D.I. Sun, D.R. Farris, P.I. Cote, R.R. Shoults and M.S. Chen, “Optimal Distribution Substation and Primary Feedre Planning via the Fixed Charge Network Formulation” , IEEE Trans. PAS-101, No.3, 1982, pp.602-609.
[14]. M.A. El-Kady, “Computer-Aided Planning of Distribution Substation and Primary Feeders” , IEEE Trans. PAS-103, No.6, 1984, pp.1183-1189.
[15]. H.K. Youssef and R. Hacham, “Dynamic Solution of Distribution Planning in Intermediate Time Range” , IEEE Trans. PWRD, Vol.2, No.2, 1988, pp.341-348.
[16]. T. Gonen and I.J. Ramirez-Rosado, “Optimal Multi-Stage Planning of Power Distribution System” , IEEE Trans. PWRD, Vol.2, No.2, 1987, pp.512-519.
[17]. I.J. Ramirez-Rosado and T. Gonen, “Pseudodynamic Planning for Expansion of Power Distribution Systems” , IEEE Trans. PWRD, Vol.6, No.1, 1991, pp.245-254.
95
[18]. W.M. Lin, M.T. Tsay and S.W. Wa, “Load Assignment for Determining Substation Service Area with the Aid of Digital Mapping” , IEEE TENCON93.
[19]. K. Yahav and G. Oron, “Optimal Location of Electrical Substation
in Reginal Energy Supply Systems” , Proceeding of the 1996, 19th Convention of Electrical and Electronics Engineers in Israel.
[20]. M.R. Haghifam and M. Shahabi, “Optimal Location and Sizing of HV/MV Substation in Uncertanity Load Enviroment Using Genetic Algorithm” , Electric Power Sysetms Research 63 (2002) 37-50, 2002, pp.37-50.
[21]. Q. Zhou, C. Sun, G. Chen, Q. Deng and R. Liao, “GIS Based Distribution System Spatial Load Forecasting and Optimal Planning of Substation Location and Capacity” , IEEE Trans. Power Systems, 2002, pp.885-889.
[22]. H.M. Khodr, J.A. Melian, A.J. Quiroz, D.C. Picado, J.M. Yusta and J.R. Urdaneta, “A Probabilistic Methodology for Distribution Substation Location” , IEEE Trans. Power Systems, Vol.18, No.1, 2003, pp.388-393.
[23]. S.J. Islam, M.W. Mustafa, I. Hasan, “Optimal Source Substation Location Selection in Radial Distribution Networks” PECON 2004 Proceedings, pp.278-283.
[24]. E.G. Carrano, R.H.C. Takahashi, E.P. Cardoso, R.R. Saldanha and O.M. Neto, “Optimal Substation Location and Energy Distribution Network Design Using a Hybrid GA-BFGS Algorithm” , IEE Proc. Gener. Transm. Distrib., Vol.152, No.6, 2005, pp.919-926.
[25]. J.W. Chinneck, Practical Optimization: A Gentle Introduction,
2003.
[26]. V.I. Norkin, G.C. Pflug, A. Ruszczynski, A Branch and Bound Method for Stochastic Global Optimization, International institute for Applied Systems Analysis,

دیدگاهتان را بنویسید