منابع و ماخذ پایان نامه ادبیات، العربی،، عرب،

المستطرف، تحقیق سید محمد، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1983 م.
13- اصفهانی، ابوالفرج، الأغانی، داراحیاء التراث العربی، 1418هـ ـ 1997 م.
14- الأعلمی، ضیاء حسین، دیوان السید الحمیری، موسسه الأعلمی للمطبوعات، بیروت ـ لبنان، الطبعه الاولی، 1420 هـ ـ 1999 م.
15- الأمینی النجفی، عبدالحسین احمد، الغدیر فی الکتاب و السنته و الادب، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعه الخامسه، 1403 هـ 1983 م.
16- ایوبی، یاسین، آفاق الشعر العربی فی العصر اللمملوکی، جروس برس، الطبعه الاولی، لبنان، 1415 هـ.
17- بخارایی، مسلم، صحیح مسلم، تحقیق محمد فوأد عبدالباقی، داراحیاء الکتب العربی، الطبعه الاولی، القاهره، 1375 هـ ـ 1955 م.
18- البغدادی، خطیب، تاریخ بغداد، المکتبه العربیه ببغداد، القاهره، 1349 هـ ـ 1931 م.
19- بهروز، اکبر، تاریخ ادبیات عرب، انتشارات دانشگاه تبریز، 1377 هـ.
20- ترجانی زاده، احمد، تاریخ ادبیات عرب، چاپ دانش تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چاپ دوم، 1375هـ.
21- ……. ، مجمل تاریخ ادبیات عرب، انتشارات خورشید، چاپ اول، 1349 هـ.
22- تونجی، محمد، المعجم المفضل فی اللغه، دارالکتب العلمیه، الطبعه الاولی، بیروت، 1414 هـ.
23- الحاج حسن، حسین، اعلام فی العصر العباسی، الموسسه الجامعیه للدراسات، بیروت، 1985 م.
24- الحسنی، هاشم معروف، سیره المصطفی، ترجمه حمید ترقی جاه، حکمت، تهران، چاپ اول، 1421 م. 1375 هـ.
25- حسین، طه ، من تاریخ الادب العربی، الجزء الثالث، دارالعلم للملایین الطبعه الخلهه، بیروت ـ لبنان، 1991 م.
26- حکیمی، محمدرضا، ادبیات و تعهد در اسلام، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، 1358 هـ.
27- خالقی بروجردی، هادی، تاریخ تمدن اسلام و عرب، نقد و تحلیل از دو کتاب تاریخ تمدن اسلام (جرجی زیران) و تاریخ تمدن عرب (گوستالوبون) انتشارات تهران، 1368 هـ.
28- درنیقه، محمداحمد، معجم اعلام شعرا المدح النبوی، قدم له و ضبطه اشعاره یاسین الأیوبی، بیروت، دارمکتبه الهلال، 1375 هـ.
29- الدهان، سامی، المدیح، دارالمعارف، الطبعه الخامسه، لا.ت.
30- دیلمی، مهیار، دیوان مهیار دیلمی، شرحه، احمد نسیم، منشورات موسسه النور للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1420، هـ 1999م.
31- زیات، احمد حسن، تاریخ الادب العربی، دارالمعرفه، 1419 هـ.
32- زیدان، جرجی، تاریخ آداب اللغه العربیه، دارالمکتبه الحیاه، الطبعه الثانیه، بیروت، 1985 م.
33- ……..، تاریخ تمدن اسلام، ترجمه علی جواهر کلام، تهران، امیرکبیر، 1352 هـ.
34- سالم، محمد محمود، المدایح النبویه حتی نهایه العصر المملوکی، دمشق، دارالفکر، 1996 م.
35- سجادی، سیدجعفر، نقد نطبیقی ادبیات ایران و عرب، تهران، شکرت مؤلفان و مترجمان ایران، چاپ اول.
36- السیوطی، جلال الدین، تاریخ الخلفا، منشورات الشریف الرضی، قم، 137 هـ.
37- الشریف الرضی، ابوالحسن محمدبن الحسین، دیوان الشریف الرضی، منشورات مطبعه وزاره الارشاد الاسلامی، الطبعه الاولی، 1406 هـ .ق.
38- الشکعه، مصطفی، الشعر و الشعرا فی العصر العباسی، دارالعلم للملایین، الطبعه الثانیه، 1975م.
39- الشیخلی، صباح ابراهیم، اصناف در عصر عباسی، ترجمه دکتر هادی علم زاده، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1362 هـ .ق.
40- ضیف، شوقی، تاریخ الادب العربی فی العصر العباسی الثانی، قاهره، دارالمعارف المجلدالرابع، 1982 م.
41- ………..، فصول فی الشعر و نقده، دارالمعارف، القاهره، 1971 م.
42- …………، هنر و سبک های شعر عربی، ترجمه مرضیه آباد، دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ اول، 1384 هـ.
43- الطبری، محمدبن جریر، تاریخ طبری، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1879 م.
44- طلیمات، غازی، الشعر فی العصر الاموی، دارالفکر، الطبعه الاولی، 1429 هـ، 2008م.
45- عبدالحق، العانی، دیوان ابی طالب، دارکوفان للنشر، 1411 هـ ـ 1991م.
46- عبدالجلیل، ج.م، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه آذرتاش آذرنوش، تهران، امیرکبیر، چاپ پنجم، 1382 هـ.
47- عبدالرحمن، عفیف، معجم الشعرا العباسین، دارصادر، بیروت ـ لبنان، الطبعه الاولی، 2000م.
48- عقیل، محسن، من اروع ما قیل فی مدیح الرسول، دارالمحجه البیضاء، الطبعه الاولی، 1425هـ ـ 2004 م.
49- الفاخوری، حنا، تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمه عبدالمحمدآیتی، تهران، انتشارات توس، بی.تا.
50- ……….، الجامع فی تاریخ الادب العربی، دارالجیل، بیروت ـ لبنان، 2005م.
51- فروح، عمر، تاریخ الادب العربی، دارالعلم للملایین، بیروت ـ لبنان، لا.ت.
52- فرهمند، محمد، آوای دین، انتشارات دانشگاه آزاد سراب، چاپ اول، 1378 هـ.
53- قمی، عباس، منتهی الآمال، زندگی بر شرح حال چهارده معصوم (ع)، مشهد، انتشارات وارثی، 1377 هـ.
54- مبارک، زکی، المدایح النبویه فی الادب العربی، بیروت، دارالکتب العربی، لا.ت.
55- ……….، الموازنه بین الشعرا، بیروت، دارالجیل، 1413 هـ.
56- مجدی، وهبه، معجم مصطلحات الادب، الطبعه الثانیه، مکتبه لبنان، 1984 م.
57- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، الطبعه الثانیه، 1403هـ ـ 1983 م.
58- مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، تحقیق محمدبن محی الدین، دارالفکر، بیروت، 1408 هـ .ق.
59- مصری، علی، تاریخ ملوک العرب، دمشق ـ قاهره، دارالکتب العربی، الطبعه الاولی، 1421 هـ ـ 2000م.
60- نیلکسون، رینولد، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه کیوان دخت کیوانی، تهران، نشر و یستار، چاپ اول، 1382 هـ.
61- الیعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، نشر فرهنگ اهل بیت، قم، 1406 هـ.ق.
منابع اینترنتی
www.shamsalarab.blogfa.com
www.rasoolnoor.com
www.almostafa.com
Abstract
The presented research is investigation of propht behavior (peace be upon him) and his spotless attitude in poems frame. The title of this reserch is praise of prophet (peace be upon him) in the poems of poets in Abbasi priod. Since these literary works are so effective and instructive in morality and training point of view and also because of my heart inclination to prophet, I choose this subject to my investigation. Perhaps I can little serve to prophet holy threshold.
Like other literary phenomenons, prophet praising pass various history conditions from appearance to dehisceuce time. This art entered to poem world in during the time of prohetood and began to first development in those times. The researches that are performed in this case shows that panegyry for prophet existed not only in islam first part but also it existed in his birth time, and reach to its highest point in appearance Islam. But in ommayyades time, prophet praising would be forgotten because of political situation, in abbsian priod, there was little attention to prophet poem, because this priod had disrupted condition from political and social point of view. Political and religious policy of Abbasian in reacling to power and propagandizing of legitimate rulership essentials for relationship to prophet cause poem praising are effected by religious and political situation. I decide to investigate and aualyze his praising, until I could satisfy spiritual laws of these poets.
1 . حسن زیات، تاریخ الادب العربی، ص 33
2 . عبدالجلیل، تاریخ ادبیات عرب، ص 101
3علی مصری. تاریخ ملوک عرب، ج3،ص151، 152
4. شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، ج4، ص9
5. تاریخ ملوک عرب، ج3، ص151
6 .محمدبن جریر. تاریخ طبری، ج4، ص307 وابن اثیر.الکامل فی التاریخ، ج3، ص136
7 .جلال الدین سیوطی. تاریخ خلفا، ص256 والیعقوبی .تاریخ یعقوبی، ج2، ص189
8 . علی بن حسین مسعودی.مروج الذهب، ج3، ص283
9 .محمد عبد الرزاق کانپوری . عصر طلایی اسلام و دستگاه خلافت عباسی، صص84-85
10 . اکبر بهروز، تاریخ ادب عرب، ص146 ورینولد نیکلسون، تاریخ ادبیات عرب، ص286
11 . عمر فروخ،تاریخ الادب العربی، ج2، ص36
12 . عصر طلایی اسلام و دستگاه خلافت عباسی، ص112
13 . اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص146
14 . الکامل فی التاریخ، ج6، ص326
15 . عصر طلایی اسلام، ص128
16 اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص147
17 تاریخ آداب اللغه العربیه، ج1، ص325
18 اعلام فی العصر العباسی، ص11
19 .اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص147
20 . جرجی زیدان.تاریخ آداب اللغه العربیه، ج1، ص326
21 .شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، ج4، ص73
22 .اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص147
23 .شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، ج 4، ص 80
24 .همان، ج 3، ص 317
25 . جرجی زیدان .تاریخ تمدن اسلام، ص 997
26 .اعلام فی العصر العباسی، ص 12
27 .تاریخ آداب اللغه العربیه، ج 1، ص 327
28 .شوقی ضیف .هنر و سبکهای شعر عربی، ص 105
29 .حنّا الفاخوری .تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 217
30 شوقی ضیف، تاریخ الادب العربی، ج 4، صص 53 – 61
31 تاریخ طبری، ج3، ص272
32 تاریخ تمدن اسلام، ص901
33 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص 270
34. خطیب بغدادی .تاریخ بغداد، ج10، 218
35 .تاریخ ادبیات زبان عربی، ص271
36 .تاریخ تمدن اسلام، ص902
37 .سعید الشیخلی .اصناف در عصر عباسی، صص 13و 14
38 تاریخ تمدن اسلام، ص903
39 الاداب العربیه، ص34
40 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص271 وتاریخ آداب اللغه العربیه، ج1، ص327
41 .الاداب العربیه، ص30
42 .تاریخ ادبیات زبان عربی، ص273
43 .طه حسین .من تاریخ الادب العربی، ج3، ص26
44 .همان، ج3، ص30
45 .الاداب العربیه، ص24
46 .ج. م، عبدالجلیل، تاریخ ادبیات عرب، ص104
47 .تاریخ ادبیات زبان عربی، ص272
48 .حنّا الفاخوری .الجامع فی تاریخ الادب العربی، ص522
49 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص272
50 تاریخ تمدن اسلام، ص971
51 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص272
52 اخلاق و حکمت علمی در شعر متنبی، ص13
53 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص273
54 همان، ص273
55 تاریخ الادب العربی، العصر العباسی، ص39
56 من تاریخ الادب العربی، ج3، ص68
57 احمد ترجانی زاده، تاریخ ادبیات عربی، ص107
58 تاریخ ادبیات زبان عربی، ص281
59 پیشین، ص282
60 همان، ص276
61 همان، ص277
62 احمد ترجانی زاده، مجمل تاریخ ادبیات عرب، ص51
63 تاریخ ادبیات زبان عربی، 282
64 .پیشین، ص278
65 .اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص222
66 .تاریخ تمدن اسلام، ص523
67 .اکبر بهروز، تاریخ ادبیات عرب، ص218
68. تاریخ فرهنگ عربی، ص 172
69 .ترجانی زاده .مجمل تاریخ ادبیات عرب، ص30
70. همان، ص31
71 .ابن منظور.لسان العرب، ماده: مدح، ج3 ، ص 49-50
72.غازی طلیمات. الشعر فی العصر الاموی، ص326
73 .زکی مبارک.المدایح النبویه فی الادب العربی، ص 14
74.محمود سالم. المدایح النبویه حتی نهایه العصر المملوکی، ص51
75 .المدایح النبویه فی الادب العربی، ص14
76.المدایح النبویه حتی نهایه العصر المملوکی، ص24
77 .مجدی وهبه.معجم مصطلحات، ص334
78.محمد تونجی. المعجم المفصل فی الادب، ج 1، ص 115
79. همان، ص146
80 .ص، آیه 4
81 .القلم، آیه4
82.اشبیهی. المستطرف، ج1، ص490
83.سامی دهّان.المدیح، ص71
84 .تاریخ ادبیات زبان عربی، ص171
85.سید جعفر سجادی. نقد تطبیقی ادبیات ایران و عرب، ص 216
86 .محمد احمد درنیقه .معجم اعلام شعرا المدح النبوی، ص31
87 .ابن شهر آشوب.مناقب آل ابی طالب، ج1 ، ص28
88 پیشین و shamsalarab.bloqfa.com
89 المعجم المفضل فی الادب، ج1 ، ص177
90 تاریخ اسلام،ص 135
91 المدایح النبویه

دیدگاهتان را بنویسید