منابع و ماخذ مقاله سوره بقره

المرأهُ فی الاسلام ص 84.
350 – جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج 10، ص237.
351 جواد علی، المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام ، جلد 8، ص226.
352 – قران کریم، سوره بقره، آیه187.
353- طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم: موسوی همدانی، محمد باقر، ج2، ص44.
354 – حائری، رجبعلی، بانوان شیعه، ش 23، ص 30.
355 – نکاح معاوضهای: عوض کردن زنی با زن دیگر- یعنی دادن زنی به مردی که آن مرد هم زنی را به این مرد بدهد.
356- قرآن کریم، نساء آیات 4و 29.
357 – غزالی، محمد، و طنطاوی، محمد، عمرهاشم، احمد، المرأهُ فی الاسلام، ص73.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
‌أ

دیدگاهتان را بنویسید