شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت فرآیند تجاری سازی فناوری

توانمندی ناکافی نیروی انسانی:

یکی از عوامل مشکل زا در امر تجاری سازی نداشتن اطلاعات کامل و کافی نیروهای انسانی سازمان است که این امر در تمامی مراحل تجاری سازی از تولید ایده تا ورود به بازار تاثیر گذار می باشد. همچنین نبودن کانال های توزیع مناسب و کافی که موجب عدم دسترسی مناسب و به موقع کالا به مشتری ها می گردد نیز از جمله این عوامل به حساب می آید.

کمبود تجربه کافی مستند نیروی انسانی نیز یکی از مهمترین عوامل شکست در عملیات تجاری سازی است. تجاری سازی موفق به قابلیت دسترسی به نیروی کار ماهر در زمینه مدیریت، تولید، فروش، توزیع و خدمات بستگی دارد. یک تیم تجاری باید شامل افرادی باشد که دارای مهارت های ارتباطی، تجاری سازی و چانه زنی(مذاکره) و دانش مربوط به بازاریابی، بستن قرارداد و مالکیت معنوی باشند(Oriakhi,2004).

کم رنگ بودن مشارکت محققان در ایجاد ارتباط باز و محیط تولید و فقدان انگیزه برای محققان از عوامل بازدارنده تجاری سازی محسوب می شود. شایستگی فناوری و کیفیت اجرا و در دسترس بودن مهارت های علمی با کیفیت بالا و مهارت های کسب و کار در پیشرفت تجاری سازی نقش بسزایی دارند.

کمبود نیروی انسانی متخصص و هوشمند در کسب و کار در حوزه فناوری های پیشرفته باعث رکود کسب و کارها و تجاری سازی تحقیقات می شود(شاهوردی و دیگران،70:1389). با این وجود نیروهای متخصص،کمیاب و تربیت چنین نیروهایی نیاز به هزینه و زمان زیادی خواهد داشت.

2- 2-6-6  مالکیت فکری طرح و ایده:

مهمترین ضرورت شکل گرفتن همکاری گروهی در تجاری سازی فناوری ، رد و بدل نمودن دانش و اطلاعات صحیح است. این امر محقق نمی شود مگر اینکه امنیت و اطمینان از حقوق مالکیت فکری با تمامی ابعاد آن در کشور حاکم گردد.

عدم استقرار سامانه کارآمد مالکیت فکری در کشور، تبعات زیادی برای سازمان خواهد داشت. ازجمله اینکه در صورت عدم رعایت این قوانین،تمایل مخترعان و دارندگان فناوری های جدید را به عرصه دارایی های خود به سازمان کاهش خواهد داد، زیرا که تضمین های لازم برای حفظ و حراست حقوق ایشان وجود نخواهد داشت(حسن خواه و دیگران،4:1387).

مشخص نبودن سهم ایده یافته و حتی فناوری در دستاوردهای نهایی مالی و اختلاف نظر گسترده بین ذی نفعان، موجب شکل نگرفتن همکاری در فضای کسب و کار گشته و در نتیجه باعث از بین رفتن فرصت های بیشمار می گردد.