جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟

جو سازمانی چگونه عمل می کند ؟

همانطور که در شکل شماره (2-10)دیده می شود، جو سازمانی به منزلۀ یک پل عمل می کند. در یک طرف جنبه های عینی و محسوس سازمان از قبیل ساختار، مقررات و شیوه های رهبری قرار دارند و جو عبارت است از درک یا احساسی که کارمندان نسبت به این جنبه های محسوس سازمان بدست می آورند. در طرف دیگر ” پل “، روحیه و رفتار کارکنان واقع شده اند. بدین ترتیب روحیه و رفتار فقط تابعی از شیوۀ رهبری عملی یا ساختار سازمانی نیست، بلکه هر کس از دریچه ای که به رنگ ارزشها، نیازها و شخصیت خودش است به دنیا می نگرد. و این همان ادراکاتی از جهان است که در طرز تفکر و رفتارش تأثیر می گذارد.قابل ذکر است که عواملی که در درک فردتأثیر گذار می باشند عبارتند از :تصور از خویش، فشار گروهی، نقش فرد، گروههای مرجع (دسلر[1]،1371).

[1] Dslr