پایان نامه ارشد: تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری-اندازه کمیته حسابرسی

اندازه کمیته حسابرسی: اندازه کمیته حسابرسی می‌تواند تاثیر سازنده‌ای روی کمیته حسابرسی داشته باشد. کمیته حسابرسی بزرگتر می‌تواند موثرتر باشد، به طوری که کمیته‌ها تمایل دارند که شامل اعضایی با تخصص‌های گوناگون برای انجام کنترل جدی‌تر رویه‌های گزارشگری مالی باشند (چوی، جن و پارک، 2004). کمیته بلوریبون (1999) توصیه می‌کند که کمیته حسابرسی حداقل باید سه عضو داشته باشد. به هر حال کمیته حسابرسی کمتر تمایل دارند که بر اساس رابطه‌ای خطی باشند؛ به این معنی که با افزایش اندازه کمیته حسابرسی موثر و با کاهش اندازه کمیته غیرموثر باشند. در این زمینه کارمانو و وافیس(2005) می‌گویند که کمیته حسابرسی بزرگتر، دانش وسیع‌تری دارند که بر مبنای آن استدلال و استنتاج می‌کنند.

ادبیات مالی موجود شواهدی در زمینه رابطه‌ای منفی میان اندازه هیات مدیره و اثربخشی نقش کنترلی مدیران فراهم می‌کند. از طرف دیگر هرچه کمیته حسابرسی بزرگتر باشد، برای مدیران اجرایی سخت‌تر خواهد بود که اکثریت اعضا را برای انجام اصلاحات پیشنهادی ارائه شده از سوی حسابرسان مستقل تحت تاثیر قرار دهند. این موضوع در عوض، احتمال اشتباه بااهمیت در صورتهای مالی و عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری را کاهش خواهد داد که منجر به گزارش حسابرسی مقبول خواهد شد و احتمال افشای شرایط ابهام یا محدودیت در رسیدگی افزایش خواهد یافت. بنابراین تعداد اعضای کمیته حسابرسی ممکن است نگرش مدیریت را نسبت به پذیرش یا عدم‌پذیرش پیشنهادهای تعدیلاتی حسابرسی مستقل تحت تاثیر قرار دهد (کانسوئلو و دفیوئنتس، 2007). در هر صورت کمیته‌های حسابرسی تمایل ندارند که با افزایش اندازه کمیته حسابرسی موثر و با کاهش اندازه‌ی کمیته غیرموثر باشند.

در خصوص اندازه کمیته حسابرسی می‌توان گفت، بیشتر شدن تعداد اعضای کمیته با افزایش کنترل‌ها به بهتر شدن گزارشگری مالی می‌انجامد. اندازه کمیته حسابرسی یک فاکتور مهم برای تحویل گزارش‌های پرمحتوا توسط شرکت است و برخی از شواهد تجربی حاکی از رابطه منفی بین اندازه کمیته و مدیریت سود بوده است. همچنین پژوهش‌ها نشام می‌دهد بین اندازه کمیته حسابرسی و سطح افشای سرمایه فکری رابطه مثبت وجود دارد (مومن‌زاده، 1392).