ارزشیابی سنتی

ارزشیابی سنتی

این نوع ارزشیابی محتوا محور، کتاب­محور، آزمون محور، محصول محور است و سنجش آموخته ها مطابق با ملاک و پاسخ های از پیش­تعیین ­شده و مشخص با چارچوب معین، هدف و مقصود آن است و این روش ­و اسلوب اساسا با سنجش و پرورش تفکر در خلاقیت و نوآوری سنخیت ندارد.(تورس­ترجمه قاسم زاده ،1384)

4- 36-1 -معایب ارزشیابی سنتی

  • ایجاد اضطراب
  • مغالطه جزء وکل :یعنی اینکه کل ارزشیابی در برابر خود امتحان گرفته شده است .
  • مغالطه هدف یا وسیله : موفقیت در امتحان هدف اساسی و اصلی فرایند یاددهی _یادگیری در کلاس درس شده است .یعنی امتحان ، ارباب تعلیم وتربیت و هدف تمام فعالیتهای آموزشی است .
  • عوارض امتحان محوری : امتحان محور اساس نظام آموزشی کشور شده است .
  • ایجادرقابت نامطلوب: گروهی ازصاحب نظران معتقدند که ایجاد رقابت بین کودکان در سنین اولیه، دبستانی و کاری شایسته از منظرتربیتی نیست و عوارض نامطلوبی را در شخصیت کودکان بر جای می نهد.
  • امتحان ابزار تهدید و ارعاب دانش آموز است و باعث ترساندن کودک می شود.
  • امتحان باعث پدیده غیراخلاقی تقلب می شود.
  • امتحان به شکل سنتی زمینه ساز خلاقیت نیست.
  • امتحان پایانی با خلق شرایط نامطلوب روانی در دراز مدت به نگرش های منفی در کودکان نسبت به درس و مدرسه خواهد شد.(حسنی واحمدی ،1384،ص45)