تاثیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران- قسمت ۶

به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند. سهام عادی دارای تاریخ سررسید نبوده و اوراق بهادار دائمی محسوب می گردد (جونز، ۱۳۸۴)[۱۹].۲-۷ بازده سهام[۲۰]بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب …

Continue reading

تاثیر محلول پاشی کود اوره و تراکم بوته بر روی رشد و نمو سورگوم علوفه ای در شرایط آب و هوایی شهرستان کوهدشت- قسمت ۲

۲-۴-۳-برگ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲-۴-۴- پنجه زنی…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲-۵-معرفی برخی از هیبرید های سورگوم………………………………………………………….۱۲۲-۵-۱-سورگوم علوفه ای واریته اسپیدفید…………………………………………………………………………..۱۲۲-۵-۲-سورگوم علوفه ای شیرین هیبرید شوگر گریز……………………………………………………………۱۳۲-۵-۳-سورگوم علوفه ای هیبرید جامبو……………………………………………………………………………..۱۳۲-۶-اکولوژی سورگوم……………………………………………………………………………………………………۱۳۲-۷-واکنش به خاک………………………………………………………………………………………………………۱۴۲-۸- مراحل رشد و نمو کلی سورگوم………………………………………………………………………………..۱۴۲-۹-زراعت سورگوم……………………………………………………………………………………..۱۵۲-۹-۱-آماده کردن زمین…………………………………………………………………………………………………۱۵۲-۹-۲-زمان کاشت………………………………………………………………………………………………………..۱۶           ذ   فهرست مطالبعنوان و شماره صفحه۲-۹-۳-انتخاب بذر………………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۹-۴-میزان بذر مصرفی………………………………………………………………………………………………….۱۷۲-۹-۵-عملیات کاشت…………………………………………………………………………………………………….۱۸۲-۹-۶-مواد …

Continue reading

تبیین اثر بخشی تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا در شعب بانک های استان گیلان- قسمت ۳

۵-۲-۲-۱) نتایج مدل اندازه گیری ۱۱۴۵-۲-۲-۲) نتایج مدل ساختاری ۱۱۵۵-۳) پیشنهادهای بر مبنای یافته‌های پژوهش ۱۱۶۵-۴) پیشنهادهایی جهت تحقیقات آینده ۱۱۷۵-۵) محدودیتهای تحقیق ۱۱۷منابع و مآخذ ۱۱۹فهرست جداولعنوان صفحهجدول ۲-۱) مدل‌های هوش هیجانی ۳۲جدول ۲-۲) مقایسه رهبری تحول گرا و مراوده‌ای ۴۱جدول ۲-۳ ) شرح تاریخی مُدل های اثربخشی سازمانی ۵۴جدول …

Continue reading

تالیف قلوب درفقه سیاسی امامیه- قسمت 3

ج:ارتباط تالیف قلوب بااقامه نمازجماعت درمکه ومدینه………………………………………………………….84د:تالیف قلوب به مثابه مبنایی برای حقوق اقلیت ها…………………………………………………………………85فصل دوم:تولی تالیف قلوب ………………………………………………………………………………………87مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………….88گفتاراول:تولی حاکم درادله اربعه………………………………………………………………………………………….89بنداول:تولی حاکم درقرآن وروایات………………………………………………………………………………………891:قرآن کریم………………………………………………………………………………………………………………………881-1:بررسی دلالت آیه…………………………………………………………………………………………………………902:روایات…………………………………………………………………………………………………………………………..911-2: روایاتی که بر وجوب دفع زکات به امام علی (ع) و جانشینان ایشان دلالت دارد…………………911-1-2:روایت منقول ازامام عسگری(ع)………………………………………………………………………………..912-1-2:روایت محمدبن یعقوب……………………………………………………………………………………………913-1-2:روایت دعائم الاسلام………………………………………………………………………………………………..924-1-2:روایت …

Continue reading

تبیین رابطه بین کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته- قسمت ۱۰

سود ویژه قبل از کسر بهره و مالیات     ۱۲۷۶۲۲٫۰     ۲۰۲۲۲۱۹۰٫۰     ۱۸۲۷۲۷۷٫۰۴۶۰۰۰     ۲٫۸۷۱۲۳۷۴۶       جمع حقوق صاحبان سهام     -۱۸۶۰۹۹۵٫۰     ۶۱۴۳۵۴۸۵٫۰     ۲۰۰۲۸۷۱٫۵۱۱۷۶۰     ۶٫۱۲۵۲۶۰۸۶       جمع کل بدهی     ۱۵۰۷٫۰     …

Continue reading

مدح پیامبر ص در شعر شعرای عصر عباسی- قسمت ۱۸

کودک عبدالمطلب مدت پنج سال در قبیله بنی سعد به سر برد و رشد کرد در طی این مدت حلیمه او را دو یا سه بار پیش مادرش برد و آخرین بار او را به مادرش تحویل داد. نخستین بار هنگامی بود که دوران شیرخوارگی پیامبر (ص) پایان یافت ولی …

Continue reading

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری- قسمت ۴- قسمت 2

۲-۲-۳ اسلامی ­و ایرانی بودن الگو   در این تعریف وجه اسلامیّت الگو نیز نظرات مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن‌ ها موارد زیر می‌باشند:اسلامی­بودن الگو ناظر به مبانی اندیشه (جهان‌بینی) اهداف میانی و نهایی، ارزش‌ها و روش‌هاست که از اسلام مایه می‌گیرد (مصباحی مقدّم، (۱۳۸۹) ص ۲۲۱).دیگری بیان …

Continue reading

بررسی رابطه فرصت¬های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد- قسمت ۱۰

R-squared     ۰٫۹۲۱۶۲۰     Mean dependent var     ۰٫۷۳۹۸۹۷       Adjusted R-squared     ۰٫۹۱۷۹۵۴     S.D. dependent var     ۳٫۹۱۸۶۳۸       S.E. of regression     ۰٫۴۲۱۹۱۶     F-statistic     ۲۷۰٫۴۷۴۶       Durbin-Watson stat     …

Continue reading

مقایسه حروف ربط و اضافه فارسی با عربی (بیان اشتراکات و تفاوت ها)- قسمت ۴۳

یادآوری = گاهی حرف « بل » بقرینه حالی حذف می شود مانند:‌چاره ای بایدم نه خرد بزرگ تا رهد گوسفندم از دم گرگ(هفت پیکر به نقل از کتاب حروف ربط و اضافه دکتر خطیب رهبر، ص ۲۳۶)« بل » در زبان عربی :‌یکی از الفاظ مرکبی به حرف باء …

Continue reading

بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش با ضریب واکنش سود و مدیریت سود در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۷

– هاتون و استاکن (۲۰۰۷). تاثیر شهرت در پیش بینی ها را بر روی واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی های سود توسط مدیریت مورد مطالعه قرار دادند. نتیجه تحقیق آنها نشان داد زمانی که یک شرکت، در پیش بینی سود از شهرت مناسبی برخوردار است، سرمایه گذاران واکنش بیشتری …

Continue reading